Nieuwe klant = geen verhuiskosten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2012
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ENE07-0256

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de levering van water.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Per 1 november heb ik mij aangemeld als nieuwe afnemer van water bij de ondernemer.
Op de jaarafrekening worden kosten in verband met verhuizing – groot € 16,50 exclusief BTW – in rekening gebracht. Er is geen concurrentie dus ik ben verplicht afnemer te worden van de ondernemer. Als nieuwe klant weiger ik verhuiskosten te betalen.

Zou ik als klant van de ondernemer een verhuizing doorgeven, dan vind ik verhuiskosten in rekening brengen alleszins redelijk omdat ik dan de ondernemer voor (administratie)kosten zet. Als nieuwe klant, gedwongen om af te nemen bij de ondernemer, vind ik het onterecht dat ik dan ook nog kosten moet betalen. Ik heb deze kosten onder protest betaald maar ik vind dat ik onjuist ben behandeld.

De aanmeldingskosten zijn niet in de tarievenregeling opgenomen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft in eerste instantie telefonisch, na ontvangst van onze jaarafrekening over 2006, over bovenstaande kwestie geklaagd bij de afdeling klantenadministratie van ons bedrijf. Onze medewerker heeft getracht haar uit te leggen dat dit bedrag voor elke administratieve wijziging in het klantengegevensbestand, ook bij ‘inhuizing’ van nieuwe klanten in rekening wordt gebracht: een en ander conform artikel 14 van de vigerende tarievenregeling, welke jaarlijks wordt vastgesteld. Ook in artikel 14, lid 1 van onze Algemene voorwaarden drinkwater (gebaseerd op de Algemene voorwaarden van de VEWIN), wordt aangegeven dat in geval van wijzigingen bedragen verschuldigd zijn volgens de tarievenregeling van het bedrijf.

Op 15 januari 2007 ontvingen wij een schriftelijk bezwaar van de consument en hebben daarop geantwoord met onze brief van 17 januari 2007 en daarbij hebben wij een exemplaar van de tarievenregeling meegezonden. Op telefonisch verzoek van de consument zijn door ons op 24 januari 2007 haar onze algemene voorwaarden drinkwater toegezonden.

Zoals gebruikelijk heeft de consument als nieuwe klant in november 2006 een brief van ons ontvangen waarboven als onderwerp ‘verhuizing’ is aangegeven. Door de consument is tot na ontvangst van de jaarafrekening daarop niet gereageerd. Als de consument zich niet kan vinden in de term ‘verhuizing’, waarom is er dan niet al eerder gereageerd?

Ook het motief dat de consument heeft aangevoerd dat wij het enige waterbedrijf zijn die haar water in ### kan leveren en daarom voornoemde kosten niet zou hoeven te betalen delen wij niet.
Het is naar onze mening ongewenst onderscheid te maken met andere klanten van ons bedrijf die dergelijke kosten voor wijzigingen wel betalen, geheel conform de algemene voorwaarden drinkwater en onze tarievenregeling.

Het is ons inmiddels bekend dat de term ‘kosten in verband met verhuizen’ op de jaarafrekening in enkele gevallen soms door klanten anders geïnterpreteerd wordt. Wij zijn voornemens de formulering omtrent dit onderwerp in de komende nog vast te stellen jaarlijkse tarievenregeling aan te passen.

Voor de goede orde delen wij u mee dat de consument de kosten van € 16,50 wel aan ons heeft betaald.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat de consument in dit geval gelijk heeft. De consument was voor de ondernemer een nieuwe klant en dan gaat het de ondernemer niet aan haar verhuiskosten in rekening te brengen. De klacht treft derhalve doel. Aanleiding bestaat aan de consument een vergoeding toe te kennen welke aan maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld op een bedrag van € 25,–.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 25,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 10 mei 2007.