‘No cure, no pay’. Slechts dan loon verschuldigd, indien de niet-uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. Is hier niet aan de orde.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Factuur    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0050

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft het verwijt van de consument aan de ondernemer dat deze in strijd met de overeenkomst kosten in rekening brengt.   De consument heeft een bedrag van € 792,45 niet betaald en bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 20 januari hebben wij de makelaar in de arm genomen. Wij hebben een bemiddelingsovereenkomst afgesloten op no cure no pay. De koop is niet geslaagd maar de makelaar brengt wel directe kosten in rekening zoals benzine, telefoon en bezichtigingkosten. Er zijn geen algemene voorwaarden aan ons ter hand gesteld en er is ook niet gesproken over kosten die buiten de no cure no pay afspraak vallen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Er is hier aanvankelijk een koop tot stand gekomen met de consument als koper. De koper heeft vervolgens beroep gedaan op een ontbindende voorwaarde. Bij ontbinding mogen de werkelijke kosten in rekening worden gebracht. Immers, de makelaar heeft zijn inspanningen geleverd, maar wordt uiteindelijk niet beloond met courtage. In het eerste gesprek is bovendien verteld dat de in rekening gebrachte kosten buiten de no cure no pay afspraak vallen. Dat staat ook in de algemene voorwaarden waarnaar de overeenkomst verwijst.   Beoordeling van het geschil   De commissie stelt vast dat in de schriftelijk tussen partijen overeengekomen bemiddelingsovereenkomst is bedongen dat de opdrachtgever alleen courtage is verschuldigd bij het slagen van de opdracht. In de overeenkomst is geen toepasselijkheid van algemene voorwaarden bedongen terwijl niet is komen vast te staan dat voorwaarden ter hand zijn gesteld zodat die ook om die reden geen werking kunnen hebben. Bij gebreke van een contractuele regeling is art. 7:426 lid 2 van het B.W van toepassing dat erin voorziet dat in een geval als hier, waarin de aanspraak op loon afhankelijk is gesteld van de uitvoering van de opdracht, slechts dan het loon verschuldigd is, indien de niet-uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever kan worden toegerekend. Dat laatste is hier echter niet aan de orde. Er is daarom geen aanspraak op loon. Indien de makelaar naast de regeling op basis van no cure no pay, geen regeling treft omtrent verschuldigdheid van kosten dan geldt voor de commissie het vermoeden dat de kosten geacht moeten worden te zijn begrepen onder het loon.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond.   De consument is niets verschuldigd aan de ondernemer.   Het in depot gestorte bedrag van € 792,45 wordt aan de consument overgemaakt.     Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 5 september 2007.