Notaris moet goed uitleggen waarom hij een zaak niet behandeld o.g.v. een gehanteerde “goedkope” formule, maar mag een zaak wel weigeren bijvoorbeeld als de zaak naar zijn inzicht te complex is.

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Overeenkomst/opdrachtgever    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120108

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de totstandkoming van de overeenkomst tot dienstverlening en kosten terzake de overdracht van een woning waarbij de cliënt koper van de woning was.

Standpunt van de cliënt

Voor het standpunt van de cliënt verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt dit standpunt op het volgende neer.

De notaris heeft het dossier van de cliënt ten onrechte niet in behandeling genomen. De notaris bleef verwijzen naar de spelregels (de commissie leest: de voorwaarden van de notaris) waarin stond dat de woning niet afkomstig mag zijn uit een nalatenschap of echtscheiding.
 
Naar mening van de cliënt is dit artikel uit de spelregels niet van toepassing op zijn situatie. De verkoper was wel degelijk bevoegd tot verkoop en levering althans zijn ex-echtgenote had zich bereid getoond mee te willen werken.

De cliënt heeft nu hogere notaris kosten moeten betalen alsmede is de oplevering van de woning later dan gepland geschied. Hierdoor moest cliënt de extra hypotheek kosten van de verkoper en zijn eigen extra huurkosten betalen. Hij verzoekt de commissie een bedrag van € 326,– aan geleden schade toe te kennen.

Ter zitting heeft de cliënt onder handhaving van zijn standpunt – in hoofdzaak –nog het volgende aangevoerd.

Als de notaris binnen 48 uur uitleg had gegeven en gezegd had dat de woning perse op beider naam moest staan, was het duidelijk geweest voor de cliënt. Nu werd het standpunt pas duidelijk vanuit de briefwisseling bij de KNB.

Bij punt 7/8 van de spelregels stond dat ¾ van de kosten alsnog voor rekening zou komen van de cliënt, circa € 300,–. De cliënt dacht dat die rekening nog zou komen. Dat is echter niet gebeurd. Het is juist dat de notaris van het afgesproken bedrag van € 410,– niets in rekening heeft gebracht.

Het verschil in kosten met de andere door de cliënt ingeschakelde notaris is € 326,–. Het is voor de cliënt een principe kwestie. Had de notaris direct goed gecommuniceerd, dan was er minder gedoe geweest. De notaris heeft geen telefoonnummer en is niet te bereiken, zodoende kon de cliënt telefonisch geen opheldering vragen.

Standpunt van de notaris

Voor het standpunt van de notaris verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het verweer op het volgende neer.

De notaris heeft wegens het niet behandelen van het dossier van cliënt ondanks verricht onderzoek geen kosten in rekening gebracht. De notaris heeft het dossier van cliënt niet behandeld omdat de woning uit een echtscheiding afkomstig was.
De cliënt heeft niet volgens de spelregels van de notaris gehandeld. Hij was bijvoorbeeld steeds laat met aanlevering van de stukken. Het was van meet af aan al duidelijk dat de levering niet op de door de cliënt gewenste datum kon plaatsvinden. Na ontvangst van de koopakte heeft de notaris het dossier gecheckt op de spelregels en bleek dat het dossier van de cliënt niet voldeed aan de voorwaarden. Client is daar terstond van in kennis gesteld. Hij was derhalve in de gelegenheid om zijn dossier bij een andere notaris onder te brengen ten einde alsnog zo spoedig mogelijk geleverd te krijgen.

De notaris heeft geen fouten gemaakt, dit is allemaal te wijten aan de cliënt zelf. De notaris betwist de door de cliënt gevorderde schade en verzoekt de klacht af te wijzen.

De notaris vordert symbolisch een bedrag van € 1,– van de cliënt als tegenvordering. De notaris voelt zich gedupeerd omdat de cliënt bij meerdere instanties terecht kan met een klacht die door de cliënt zelf eenvoudig voorkomen had kunnen worden. Van de notaris wordt verwacht dat hij telkens reageert. Zo lijdt ook de notaris schade doordat dit allemaal niet declarabele uren zijn.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris. Dat is deels niet het geval geweest.

De commissie is van oordeel dat de notaris, ondanks de door hem gehanteerde “goedkope” formule duidelijker had mogen zijn richting de cliënt waarom het dossier op grond van artikel 3 van de voorwaarden van de [naam kantoor], welke de notaris hanteert en voor de cliënt kennelijk kenbaar zijn geweest, niet behandeld kon worden. In zoverre acht de commissie de klacht gegrond. De commissie vindt echter wel dat de notaris terechte gronden had om het dossier uiteindelijk niet in behandeling te nemen. In zoverre is de klacht ongegrond.

De door de cliënt gevorderde schade wijst de commissie af. Deze schade had de cliënt geleden met of zonder de genoemde uitleg van de notaris. De cliënt had uiteindelijk toch naar een duurdere notaris moeten gaan.

De tegenvordering van de notaris wijst de commissie af. Deze dient op grond van het Reglement betrekking te hebben op het onbetaalde deel van een declaratie. Dat is het geval.

De commissie ziet gelet op de omstandigheden van het geval aanleiding op grond van het Reglement te bepalen dat slechts de helft van het klachtengeld voor rekening komt van de notaris, te weten de helft van € 77,50, zijnde een bedrag van € 38,75. Deze matiging van 50% geldt eveneens voor de behandelingskosten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie acht de klacht deels gegrond en wijst het meer of overig gevorderde – zowel in conventie als in reconventie – af.

Bovendien dient de notaris overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 38,75 aan de cliënt te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de notaris aan de commissie een bijdrage van 50% in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat bestaande uit de heer mr. J. van der Groen, voorzitter, de heer mr. R. Holtman en mevrouw mr. J.M. Hoekstra, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. C.C.J. Laenen, secretaris.