Notaris zou opdracht niet goed hebben uitgevoerd. Inhoud vaststellingsovereenkomst ligt echter primair bij partijen.

  • Home >>
  • Notariaat >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Notariaat    Categorie: Overeenkomst/opdrachtgever    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 89402

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de declaratienota die cliënte van de notaris heeft ontvangen.

Standpunt van de cliënte, zoals ter zitting nader toegelicht
Voor het standpunt van de cliënte verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.
In de kern komt de klacht op het volgende neer.

Cliënte heeft van de notaris een nota ontvangen ten bedrage van € 544,50. Zij stelt dat de notaris ten onrechte deze nota aan haar heeft gedeclareerd om de volgende redenen:

1. De notaris heeft de vaststellingsovereenkomst opgesteld door de rechtbank Roermond d.d. 20 december 2013 niet goed uitgevoerd. In deze akte staat vermeld dat de kosten en belastingen voor rekening van de verkrijger zijn, haar ex-echtgenoot. Desondanks heeft de notaris haar de helft van de kosten, een bedrag van € 544,50 in rekening gebracht.
2. Op 23 mei 2012 heeft de cliënte bij de notaris een gratis adviesgesprek gehad. Tijdens dit gesprek is aangeboden één en ander uit te zoeken. Haar is nimmer verteld dat hieraan kosten zouden zijn verbonden.
3. De cliënte heeft van de notaris 4 verschillende facturen ontvangen. Deze facturen zijn telkens na overleg met haar ex-echtgenoot aangepast. De cliënte is bereid om de kosten ad € 181,50, die blijkbaar voor de diverse werkzaamheden bij haar in rekening kunnen worden gebracht, onder protest te voldoen.

Cliënte vordert restitutie van het bedrag dat de notaris voor zijn werkzaamheden heeft ingehouden, een bedrag van € 544,50.

Ter zitting heeft de cliënte haar standpunt nader toegelicht. De cliënte heeft het concept van de akte en de uiteindelijke factuur pas de dag voor het passeren van de akte ontvangen. Zij heeft aan de notaris kenbaar gemaakt dat zij het niet eens was met de declaratienota. Omdat zij al drie jaar met haar ex-man in discussie was over de afwikkeling van de echtscheiding is zij onder protest met de declaratie akkoord gegaan.
Het frappeert haar dat beide partijen van de notaris hetzelfde bedrag aan kosten in rekening is gebracht. Dat duidt erop dat de notaris geen uitvoering aan de vaststellingsovereenkomst heeft gegeven.

Standpunt van de notaris

Voor het verweer van de notaris verwijst de commissie naar de overgelegde stukken.

In de vaststellingsovereenkomst die naar aanleiding van een comparitie van partijen is opgesteld is bepaald dat alle kosten verbonden aan de herfinanciering en de notariskosten voor rekening van de man komen. Door de notaris zijn de notariskosten en de kadasterkosten in verband met herfinanciering van de woning alsmede de notariskosten en de kadasterkosten in verband met de akte van verdeling in rekening gebracht bij de man.
De kosten in verband met het door de cliënte ingewonnen advies zijn door de notaris aan haar separaat in rekening gebracht. Het betreft hier geen kosten die verband houden met de akte van verdeling maar kosten door cliënte verschuldigd in verband met een ingewonnen advies met betrekking tot de uitleg van de huwelijkse voorwaarden en haar waarde aandeel in de gemeenschappelijke woning en tuin. Bij mail van 30 mei 2012 heeft de notaris aan de cliënte bericht dat hij haar deze kosten in rekening zou brengen uiterlijk bij het passeren van de akte van verdeling.

Omdat er voorafgaand aan het passeren van de akte van verdeling discussie was ontstaan over de uitleg van de vaststellingsovereenkomst, heeft de notaris beide partijen naar hun standpunt gevraagd. Nadat de notaris beide partijen had uitgelegd dat het niet aan hem was om deze overeenkomst uit te leggen maar aan partijen en desnoods de rechter en nadat was gebleken dat de man de akte niet zou tekenen als hij de advieskosten van cliënte zou moeten betalen, is cliënte akkoord gegaan met de uitleg van de passage.

De ‘belehrungsplicht’ van de notaris brengt mee dat conceptakten en concept nota’s aan partijen ter goedkeuring worden voorgelegd. Uiteindelijk is de nota van afrekening (bijlage factuur 4) definitief geworden na akkoord van beide partijen.

Op 30 mei 2012 heeft de notaris per e-mail aan de cliënte laten weten dat het eerste adviesgesprek gratis was maar dat het advies zoals bij dit gesprek is afgesproken bij haar in rekening zou worden gebracht. Hierop heeft de cliënte per mail van 31 mei 2012 gereageerd en nog een extra vraag gesteld. Noch de kosten noch de hoogte van de kosten heeft zij destijds weersproken. De notaris is van oordeel dat de cliënte te laat is met klagen en stelt dat de commissie op dit punt niet ontvankelijk is.

Beoordeling van het geschil

De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarbij zij als maatstaf voor het handelen van de notaris hanteert dat deze heeft gehandeld zoals verwacht mag worden van een redelijk bekwame en redelijk handelende notaris.

De commissie stelt vast dat de cliënte in het vragenformulier de volgende klacht heeft geformuleerd.

In klachtonderdeel 1 stelt de cliënte dat de notaris de vaststellingsovereenkomst, opgemaakt door de rechtbank [plaatsnaam, datum], niet is nagekomen, door haar kosten in rekening te brengen.

De commissie overweegt ten aanzien van deze klacht als volgt.
De commissie deelt het standpunt van de cliënte niet. Indien de vaststellingsovereenkomst vragen oproept kunnen partijen dit de notaris niet verwijten. Immers de notaris is niet betrokken geweest bij de comparitie van partijen en het bij die gelegenheid opstellen van deze overeenkomst. De notaris heeft, zo blijkt uit de stukken, beide partijen gevraagd om uitleg van de passage met betrekking tot de kostenverdeling en uiteindelijk is cliënte hiermee akkoord gegaan.
De notaris heeft naar het oordeel van de commissie voldoende aannemelijk gemaakt dat hij aan de man alle notaris- en kadasterkosten met betrekking tot de herfinanciering van de woning en het opstellen van een akte van verdeling heeft toegerekend.
Dat de in rekening gebrachte kosten gelijk zijn aan de kosten die de cliënte voor de advisering in rekening zijn gebracht berust naar het oordeel van de commissie op louter toeval. Niet is komen vast te staan dat de notaris geen uitvoering heeft gegeven aan de vaststellingsovereenkomst.
De commissie acht dit klachtonderdeel niet gegrond

Het tweede onderdeel van de klacht betreft de in rekening gebrachte advieskosten aan cliënte zonder dat zij hierover voorafgaand was geïnformeerd.

De notaris heeft in zijn verweer verzocht cliënte op dit punt niet ontvankelijk te verklaren nu zij deze klacht niet binnen de daarvoor geldende termijn heeft voorgelegd.

De commissie deelt dit standpunt van de notaris niet. De klacht is ontstaan na ontvangst van de concept factuur op 19 juni 2014. De cliënte heeft haar klacht tijdig voorgelegd en is derhalve ontvankelijk in haar klacht.

De commissie stelt vast dat de cliënte advies heeft gevraagd aan de notaris over de uitleg van de huwelijkse voorwaarden en haar waarde aandeel in woning en tuin. In de e-mail van 30 mei 2012 heeft de notaris een berekening van dit waarde aandeel gegeven en aangegeven dat de kosten voor dit advies ongeveer 2 uur á € 150,– exclusief BTW zouden bedragen en dat deze kosten uiterlijk bij het passeren van de akte van verdeling in rekening zouden worden gebracht.
Naar het oordeel van de commissie is de cliënte hiermee akkoord gegaan nu niet is gebleken dat zij op dat moment tegen deze kosten bezwaar heeft gemaakt. Sterker nog uit de e-mail van 31 mei 2012 blijkt dat zij zelfs nog nader advies bij de notaris heeft ingewonnen.
De commissie acht het niet irreëel dat de notaris kosten in rekening brengt voor de werkzaamheden die zijn verricht voor het opstellen van het advies.
Gelet op de omvang van deze werkzaamheden, acht de commissie de declaratienota niet bovenmatig. Het daarbij gehanteerde uurtarief acht de commissie evenmin onredelijk.

Gelet op het vorenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond en wijst zij de vordering af. Het door de cliënte meer of anders gestelde behoeft naar het oordeel van de commissie geen verdere bespreking omdat dit niet tot een ander oordeel zal leiden.

Derhalve dient als volgt te worden beslist.

Beslissing

De commissie verklaart:
– de cliënte in haar klacht ontvankelijk;
– de klacht van cliënte ongegrond;
– wijst haar vordering af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Notariaat op 9 december 2014.