Nu een derde de tegels heeft gelegd is niet relevant in hoeverre de ondernemer zijn mededelingsplicht zou hebben geschonden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bouw-en afbouwmaterialen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 59678

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een koopovereenkomst die tussen partijen tot stand is gekomen op of omstreeks 8 mei 2011, waarbij de ondernemer aan de consument heeft verkocht en geleverd ruim 9m2 [vloertegels]. Consument heeft de tegels door een derde doen leggen en heeft vervolgens niveauverschil geconstateerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 25 mei 2011 de ondernemer medegedeeld dat de vloertegels niet voldeden aan zijn verwachtingen. Volgens de consument zijn de tegels hol, ten gevolge waarvan de vloer oneffen is. De oneffenheid is niet alleen zichtbaar, maar ook voelbaar. Daarnaast beklaagt de consument zich erover dat hem vooraf niet is verteld dat de fabrikant marges hanteert, met betrekking tot afwijkingen in vlakheid. De consument vordert dat de tegels eruit worden gehaald en de vloer opnieuw wordt gelegd. De consument heeft voor de tegels € 800,03 betaald, het legloon was volgens de consument € 368,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Naar aanleiding van de klacht heeft de ondernemer de fabrikant gevraagd de vloer te onderzoeken. De fabrikant heeft medegedeeld dat er een minimale afwijking in de vlakheid is, volgens de fabrikant binnen de norm en dat derhalve niet de kwaliteit van de tegels in het geding is. Op grond daarvan heeft ook de ondernemer zich op het standpunt gesteld dat de vloer voldoende vlak is.   Deskundigenbericht   De door commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De deskundige heeft onder strijklicht vastgesteld dat hoogteverschil zichtbaar is. Vervolgens heeft de deskundige de hoogteverschillen gemeten en vastgesteld dat deze net binnen de bestaande toleranties vallen. De onvlakheid heeft volgens de deskundige betrekking op het gerealiseerde werk, nu de tegels zelf ruim binnen de kwaliteitstolerantie vallen. Volgens de deskundige is bij het plaatsen van de tegels kennelijk geen voldoende vlakke ondergrond gerealiseerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Zowel [de fabrikant] als de door de commissie ingeschakelde deskundige stellen vast dat de kwaliteit van de geleverde tegels niet ter discussie staat. De deskundige constateert hoogteverschil, maar geeft als oorzaak aan dat de vloer waarop de tegels zijn geplaatst, onvoldoende is geëgaliseerd. De commissie neemt dit ook als uitgangspunt nu geen andere oorzaak valt aan te wijzen voor het geconstateerde hoogteverschil.   Ter zitting is vastgesteld dat de vloer door de ondernemer niet is gelegd, maar een door de consument ingeschakeld derde. De consument heeft ter zitting medegedeeld dat deze derde de oude tegels eruit heeft gehaald en de ondergrond heeft aangesmeerd alvorens de bij de ondernemer gekochte tegels werden gelegd. Op grond daarvan is de commissie in aansluiting op het deskundigenbericht van oordeel dat deze derde onvoldoende zorg heeft betracht met betrekking tot het voldoende egaliseren van de ondergrond, hetgeen de ondernemer niet valt te verwijten.   Ter zitting kon niet worden vastgesteld of de ondernemer bij de aankoop van de tegels nog aanwijzingen heeft gegeven met betrekking tot het leggen daarvan. Nog afgezien van de vraag of een leverancier van tegels gehouden kan zijn om tevens aanwijzingen te verstrekken met betrekking tot het leggen daarvan en in hoeverre deze mededelingsplicht dan zou strekken, is de commissie van oordeel dat nu de consument een tegelzetter heeft ingeschakeld, althans een derde die voor hem de tegels heeft gelegd, daarmee de verantwoordelijkheid van het leggen bij deze derde ligt en derhalve niet relevant is in hoeverre de ondernemer nog een mededelingsplicht zou hebben geschonden.   Op grond van het bovenstaande zal de commissie de klacht van de consument ongegrond verklaren.   Beslissing   De commissie beslist als volgt.   De commissie verklaart de klacht van de consument ongegrond.   Aldus beslist door de geschillencommissie Bouw- en Afbouwmaterialen op 29 december 2011.