Nummerportering en uitgestelde indienststelling

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Telefoonnummer    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 40908

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een abonnement voor een mobiele telefoonaansluiting.   De consument heeft een bedrag niet aan de ondernemer betaald. Een bedrag van € 12,48 heeft de consument bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een abonnement voor een mobiele telefoonaansluiting aangevraagd bij de ondernemer. Hij heeft daarbij nummerportering aangevraagd. De consument klaagt er over dat hij een tijdelijk nummer van de ondernemer heeft gekregen en dat hij al gefactureerd wordt, voordat hij van nummerbehoud gebruik kan maken, terwijl zulks niet op de website vermeld stond.   De consument verlangt dat het factureren pas begint wanneer hij daadwerkelijk van zijn te porteren nummer gebruik kan maken bij de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer erkent de gang van zaken als door de consument geschetst, maar stelt – anders dan de consument – dat deze wel op de website van de ondernemer te vinden is.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Bij het aangaan van een nieuw abonnement met nummerportering wordt soms wel en soms niet gebruik gemaakt van een uitgestelde indienststelling. Met uitgestelde indienststelling wordt – zakelijk weergegeven – bedoeld dat het nieuwe abonnement (met het “oude” nummer dat moet worden geporteerd) pas ingaat op het moment dat het “oude” abonnement afloopt. De wet schrijft niet voor of gebruik moet worden gemaakt van uitgestelde indienststelling. Wel moet duidelijk worden gecommuniceerd hoe de gang van zaken is bij het aangaan van een nieuw abonnement en de daarmee samenhangende nummerportering.   Op de website van de ondernemer staat een beschrijving van de gang van zaken bij nummerbehoud (nummerportering). Hierin is beschreven dat sprake is van een [“tijdelijke SIM”], waarna het proces van nummerportering start. Beschreven wordt dat de bereikbaarheid op het “eigen nummer” doorloopt met de SIM van de oude provider. Daarbij staat vermeldt: “Je kunt natuurlijk ook je [tijdelijke SIM] gebruiken, maar die heeft een eigen telefoonnummer.” Voorts wordt beschreven dat sprake is van dubbele kosten. Als reden wordt daarbij gegeven: “Deze manier van werken maakt het mogelijk om snel gebruik te maken van goedkoop en onbeperkt bellen met [de tijdelijke SIM]. Je abonnement gaat in bij ontvangst van je [tijdelijke SIM.”]   Gelet op deze beschrijving is de commissie van oordeel dat de ondernemer de juiste informatie heeft verstrekt en dat de consument had kunnen weten dat geen sprake is van uitgestelde dienstverlening, anders dan waar hij van uit ging.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag van € 12,48 wordt overgemaakt op de rekening van de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 27 oktober 2010.