Nuttigen van etenswaren en drank is een gedoogbeleid van de ondernemer.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Kwaliteit vervoer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 83677

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het al dan niet gedogen van eten en drinken in de voertuigen van de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer voert een onduidelijk beleid. De consument wordt er op aangesproken dat hij een kop koffie nuttigt in de tram, waarbij de tram zelfs compleet wordt stilgezet, terwijl hij op andere momenten constateert dat er dag in dag uit hele groepen mensen die in de tram met rust worden gelaten ondanks hun ontbijt met koffie, blikjes sap, kartonnen zuivel of zelfs bier.

De ondernemer moet één lijn trekken. Gelijke monniken gelijke kappen. De ondernemer heeft zijn klacht en zijn suggesties niet serieus genomen.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De wet Besluit Personenvervoer alsmede de huisregels van de RET geven de regelingen weer. Er is een algeheel verbod op eten en drinken, zodat de toezichthouders een duidelijke basis hebben voor de handhaving en het geven van aanwijzingen.
De ondernemer streeft echter wel naar een flexibele opstelling  ten aanzien van het consumeren van eten of drinken in haar voertuigen. Dit houdt in dat niet elke overtreding zonder uitzondering bestraft behoeft te worden. Er wordt oogluikend toegestaan zolang geen hinder of overlast is te vrezen, maar de reiziger er wel geregeld op aanspreken om gedragsverandering te bewerkstelligen.
Het betrachten van coulance ten opzichte van etende en drinkende reizigers waarvan geen hinder of overlast lijkt uit te gaan is geen willekeur maar getuigt van een flexibele klantvriendelijke houding.
Dit beleid geldt ten aanzien van alle reizigers.

De ondernemer verzoekt de klacht van de consument ongegrond te verklaren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de bepalingen van het besluit Personenvervoer, met name artikel 52, en de huisregels van de ondernemer is het niet toegestaan etenswaren of drank te nuttigen in de voertuigen van de ondernemer.

Het wordt echter in sommige gevallen wel gedoogd en daar zit de ergernis van de consument. Hij voelt zich ten onrechte aangesproken op het drinken van een beker koffie met een deksel er op, terwijl op andere momenten andere reizigers niet worden aangesproken op het nuttigen van hun bekers yoghurt, blikjes sap, ontbijt met koffie en zelfs bier.

Het optreden van de conducteur of de toezichthouder is, zo begrijpt de commissie het standpunt van de ondernemer, kennelijk afhankelijk van de omstandigheden. Een belangrijk criterium is de hinder of overlast die kan worden veroorzaakt door het eten of drinken.

De ondernemer hanteert daarmee een gedoogbeleid en de commissie is van oordeel dat zulks in de gegeven omstandigheden te billijken is.

Nu bovendien van willekeur niet is gebleken, althans is daaromtrent onvoldoende gesteld, zal de commissie de klacht ongegrond verklaren.
Er zijn naar het oordeel van de commissie geen of onvoldoende omstandigheden gesteld die tot een ander oordeel nopen.

Beslissing

De commissie beslist als volgt.

Verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer op 9 mei 2014.