Offerte niet onvolledig; kosten extra onderdeel voor eigen rekening consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Offerte    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52492

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 21 oktober 2010 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het aanbrengen van een aansluiting koud water en een afvoerbuis aan de linkerzijde naast het keukenblok ten behoeve van de vaatwasser tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 260,15,– inclusief BTW. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 17 november 2010. De consument heeft een bedrag van € 88,78 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer wist dat de waterleiding werd aangelegd ten behoeve van de vaatwasser. De waterslag in het leidingwerk kon van te voren bepaald c.q. berekend worden. Er zijn verschillende publicaties op internet beschikbaar aan de hand waarvan dit op betrekkelijk eenvoudige wijze mogelijk is. De kosten van de waterslagdemper die nodig was om de waterslag te verhelpen dienen voor rekening van de ondernemer te blijven en kunnen niet aan de consument worden doorberekend.   De consument verlangt kwijtschelding van de kosten van de waterslagdemper van € 88,78.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het slaan in de leidingen wordt niet veroorzaakt door het stukje waterleiding dat is aangebracht, maar door de vaatwasser. Als deze is afgekoppeld, is het slaan in de waterleiding ook weg.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De kans op waterslag is niet met de consument besproken. Het was bekend dat het verlengen van de waterleiding verband hield met het plaatsen van een vaatwasser. De vaatwasser is niet door ondernemer aangesloten en dus ook niet getest. Het is niet de plicht van de ondernemer de consument te wijzen op de mogelijkheid van waterslag. De waterleiding voldoet aan de technische eisen. Het is niet gebruikelijk dat installateurs ongevraagd een waterslagdemper adviseren. De consument had een waterslagdemper los kunnen kopen, maar weigerde dat   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Vaststaat dat er waterslag optreedt in de installatie, welke overigens weg is na het plaatsen van de waterslag demper op deze aansluiting. Tijdens het onderzoek hebben we dit getest en treedt er geen waterslag meer op. We hebben ook het tappunt van de geiser getest, door middel van snel open en dicht draaien van het koudwater tappunt. Als men dit snel doet is ook hier, zei het in mindere mate, waterslag waar te nemen in de installatie in de woning, wat niets te maken heeft met de aansluiting waar het hier over gaat.   Het is een bekend verschijnsel wat niet altijd optreedt, dit ligt aan het type magneetklep met de sluitingstijd in deze machine aan de ene kant en de installatie aan de andere kant. Als de leidingen niet overal goed liggen en bevestigd, heeft dat invloed op eventuele waterslag. Het zou problemen hebben kunnen voorkomen als van tevoren gewag van was gemaakt dat het mogelijk zou kunnen optreden en dat als er dan een waterslagdemper of mogelijk andere werkzaamheden moesten worden uitgevoerd, dit dan niet mee was genomen in de aanbieding. Dit is niet gedaan, niet aangeboden en niet uitgesloten.   Het probleem is er in principe niet meer, aan de commissie om te bepalen of de ondernemer nu wel of niet terecht deze kosten heeft gedeclareerd. De in rekening gebrachte kosten voor het leveren en aanbrengen van deze waterslag demper zijn normaal te noemen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft per brief van 8 maart 2011 gereageerd naar aanleiding van het deskundigenrapport. De ondernemer gaat akkoord met het deskundigenrapport.   De consument heeft per brief van 24 april 2011 gereageerd naar aanleiding van het deskundigenrapport. De consument heeft, samengevat weergegeven, opgemerkt dat de deskundige ten onrechte stelt dat het gaat om een leiding met een lengte van 70 tot 80 cm. De lengte is 140 cm in totaal. De deskundige stelt ten onrechte dat het niet gebruikelijk is om waterslag te berekenen. De consument vraagt zich af waarom dan de artikelen van onder andere [de branchevereniging] op internet staan. De ondernemer had beter werk kunnen afleveren, indien hij ter zake kennis zou hebben. De deskundige heeft ook niet gekeken naar de controleberekening, aldus de consument.   De commissie beslist naar redelijkheid en billijkheid, met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst en de daarvan deel uitmaken voorwaarden (artikel 16 lid 1 Reglement Geschillencommissie Installerende Bedrijven).   Of een waterslagdemper noodzakelijk is, is afhankelijk van de combinatie van de vaatwasser, de soort leiding, de lengte van de leiding en de feitelijke toestand van de waterleiding. Niet in alle gevallen is dus een waterslagdemper nodig.   Het feit dat op internet de kennis beschikbaar is om eventuele waterslag te kunnen berekenen, betekent nog niet dat in redelijkheid van de ondernemer kan worden gevergd dat hij een berekening maakt zoals door de consument genoemd. De algemene voorwaarden schrijven niet voor dat de ondernemer hiertoe verplicht is. Gelet op de hoogte van de kosten van het verlengen van de waterleiding (€ 260,15) is de commissie van mening dat in dit geval in redelijkheid ook niet van de ondernemer kan worden verlangd dat hij een dergelijke berekening zou maken.   De ondernemer heeft onweersproken gesteld dat de consument zelf een waterslagdemper had kunnen kopen en monteren. Dat betekent dat de waterslagdemper ook geen onderdeel is van de tapwaterinstallatie waarvoor de ondernemer verantwoordelijk is.   In de door de consument geaccepteerde offerte van de aannemer van 21 oktober 2010 is geen rekening gehouden met de kosten van een waterslagdemper. Indien de ondernemer zich vooraf had gerealiseerd dat een waterslagdemper nodig zou zijn geweest, had hij het bedrag van zijn offerte hiermee verhoogd. Gelet op de betrokken bedragen is er geen enkele aanwijzing dat de consument de offerte vanwege het hogere bedrag niet zou hebben geaccepteerd. Het is dan ook niet redelijk deze kosten voor rekening van de ondernemer te laten komen. Of de ondernemer vooraf had moeten berekenen of een waterslagdemper noodzakelijk zou zijn, kan gelet op het vorenstaande in het midden worden gelaten.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Het depotbedrag van € 88,78 wordt uitbetaald aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 10 juni 2011.