Omdat de reis is geboekt bij een buitenlandse reisorganisator wordt het boekingskantoor beschouwd als reisorganisator

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62250

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil 

Het geschil vloeit voort uit een op 26 januari 2011 via het boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 4 personen naar Lara in Turkije met verblijf in een hotel op basis van all inclusive, voor de periode van 19 juli 2011 t/m 29 juli 2011 voor de som van € 4.033,–.   Klager heeft op 25 augustus 2011 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   We hadden een geschil met de leiding van het hotel over schade aan een kroonluchter, die door onze kinderen veroorzaakt zou zijn. Een vertegenwoordiger van de reisorganisator was ter plaatse, maar die heeft ons onjuist geïnformeerd. Hierdoor waren we niet goed op de hoogte van onze rechten en plichten. Bovendien heeft de vertegenwoordiger van de reisorganisator, in afwijking van de gemaakte afspraak, geen vervanger gestuurd die bij de gesprekken met de leiding van het hotel aanwezig zou zijn. We zijn van mening dat de reisorganisator onvoldoende hulp en bijstand heeft verleend en toerekenbaar tekortgeschoten is in de zorgplicht. De reisorganisator heeft ons niet geholpen bij het oplossen van het geschil. Uiteindelijk hebben we zelf, via de advocaat van een andere reiziger, het geschil kunnen oplossen. Als gevolg van het onzorgvuldig handelen en het inadequate optreden van de reisorganisator hebben we twee vakantiedagen moeten besteden aan activiteiten in verband met het geschil, die eigenlijk tot de taak van de reisorganisator behoorden. Hierdoor is sprake van gederfd reisgenot. Ook hebben we taxi- en telefoonkosten moeten maken.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De reisleiding ter plaatse adviseerde om de schade te betalen, omdat er anders nog meer problemen zouden ontstaan. Dat was een onjuist advies.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   In verband met een geschil tussen klager en de leiding van het hotel is een medewerker van de reisorganisator als bemiddelaar aanwezig geweest bij een gesprek tussen klager en de hotelleiding. Die medewerker is daarbij ook als vertaler opgetreden. Van deze medewerker mocht niet worden verwacht dat juridisch advies wordt gegeven. Dat behoort niet tot het taakgebied van een reisleider. De reisorganisator is naar onze mening niet tekortgeschoten in het verlenen van hulp en bijstand.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Klager heeft bij een boekingskantoor, aangesloten bij de ANVR, een reis geboekt bij een buitenlandse reisorganisator, die niet is aangesloten bij de ANVR. Gelet hierop wordt het boekingskantoor als reisorganisator aangemerkt.   Voor de commissie is onvoldoende aannemelijk geworden dat de reisleiding ter plaatse onvoldoende hulp en bijstand heeft geboden. Toen het geschil met de leiding van het hotel was ontstaan heeft de reisleider bemiddeld en is daarbij tevens opgetreden als vertaler. Meer mocht klager van de reisleiding ter plaatse niet verwachten. Met name mocht van de reisleiding niet worden verwacht dat juridisch advies gegeven zou worden. Verder is voor de commissie niet duidelijk geworden wat er precies is besproken en afgesproken over de aanwezigheid van de reisleider bij een volgende bespreking met de leiding van het hotel. Ook is onvoldoende aannemelijk geworden dat de reisleider klager onjuist heeft geïnformeerd en klager hierdoor (extra) ongemak heeft moeten ervaren. In zoverre ontbreekt ook een causaal verband tussen de beweerde tekortkoming en de schade die zou zijn geleden.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 13 februari 2012.