Omdat er meerdere keren op is gewezen dat slechts voor het eerste gesprek geen kosten in rekening zouden worden gebracht, mocht de cliënt er niet vanuit gaan dat de gehele intakefase (van diagnostische fase tot totstandkoming van een behandelplan) kosteloos zou zijn

  • Home >>
  • Zorg Algemeen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Kosten    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114532

De uitspraak:

In het geschil tussen

[Cliënt], wonende te [plaats] en INTER-PSY B.V., gevestigd te Groningen (verder te noemen: de zorgaanbieder).

Behandeling van het geschil

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De geschillencommissie heeft geen zitting gehouden, omdat partijen te kennen hebben gegeven geen prijs te stellen op een mondelinge behandeling. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op het door de zorgaanbieder in rekening brengen van kosten aan de cliënt.

Standpunt van de cliënt

In de kern komt het standpunt van de cliënt – voor zover thans van belang – op het volgende neer.

De cliënt is het er niet mee eens dat er kosten aan hem in rekening zijn gebracht. Voordat de cliënt de intake heeft gehad, had hij gebeld naar de vestigingslocatie van de zorgaanbieder in Winschoten. Hem is verteld dat de intake gratis zou zijn. De cliënt heeft geen overeenkomstformulier getekend.
Na de intakeprocedure bleek het voor de cliënt niet mogelijk de gewenste traumatherapie te volgen. De cliënt heeft het contact met de zorgaanbieder toen beëindigd. De cliënt kreeg een rekening van zijn zorgverzekeraar voor het eigen risico € 814,91. Dit bestaat in verplicht eigen risico van € 314,91 en vrijwillig eigen risico van € 500,–. Het betreft kosten die door de zorgaanbieder aan de zorgverzekeraar in rekening zijn gebracht.

Later heeft cliënt nogmaals gebeld en toen is aan hem bevestigd dat de intake gratis is. De cliënt heeft dit telefonische gesprek opgenomen. Ook is hem toen verteld dat de eerste twee gesprekken gratis zijn. Dit is onjuist, want alleen het eerste gesprek is gratis.

Standpunt van de zorgaanbieder

In de kern komt het standpunt van de zorgaanbieder – voor zover thans van belang – op het volgende neer.

Op grond van de behandelovereenkomst van partijen is de cliënt aan de zorgaanbieder betaling verschuldigd. Dit is in lijn met het wettelijk uitgangspunt dat voor een overeenkomst inzake geneeskundige behandeling betaald moet worden.

Op 1 mei 2015 is dertig minuten tijd geschreven voor de beoordeling van de verwijsbrief van de huisarts. De cliënt werd door zijn huisarts verwezen voor overname van de behandeling en verdere diagnostiek. Op 12 mei 2017 is vijftien minuten geschreven voor zorgcoördinatie met de cliënt. Cliënt kwam op genoemde datum bij de zorgaanbieder met enkele vragen over zijn aanmelding. Hij vroeg toen welke traumabehandelingen worden gegeven en wat de kosten van de behandeling zijn.
De vragen van de cliënt zijn toen beantwoord. De behandelend psycholoog, [naam psycholoog], heeft hem verteld dat conform informatie op de website het eerste gesprek gratis is en dat de cliënt als hij besluit niet verder te willen geen kosten voor dit gesprek worden gedeclareerd. Vervolgens heeft de behandelend psycholoog op 16 augustus 2017 het eerste intakegesprek met de cliënt gehad.
Daarna heeft de behandelend psycholoog nog tweemaal samen met de regiebehandelaar een gesprek met de cliënt gevoerd. In onderling overleg met de cliënt is het dossier vervolgens gesloten. Er hadden toen dus drie gesprekken plaatsgehad. Verder was de cliënt toen al onderwerp van gesprek geweest in de werkbegeleiding en het multidisciplinair overleg en kwamen de te declareren minuten ver boven de 120.

In de uitnodigingsbrief van 26 juli 2017 is de cliënt voor informatie over het eigen risico verwezen naar de website van de zorgaanbieder. Bij de brief is een informatiefolder gevoegd, waarin staat te lezen: “Voor een behandeling bij INTER-PSY heeft u een verwijsbrief nodig. Zodoende worden de kosten van de gesprekken (intake, diagnostiek en/of behandeling) vergoed via de basisverzekering. Hiervoor geldt een verplicht eigen risico.”

De zorgaanbieder begrijpt niet hoe de cliënt van de zorgaanbieder heeft kunnen begrijpen dat in weerwil van de aanvankelijk verstrekte informatie de gehele intakefase – ongeacht de duur ervan – gratis zou zijn. Dit strookt niet met de per brief en op de website verstrekte informatie.

De door de cliënt gemaakt telefoonopname dateert van na het afsluiten van de behandeling.

Beoordeling van het geschil

Naar aanleiding van het door partijen over en weer gestelde overweegt de commissie het volgende.

Gelet op de stellingen van de zorgaanbieder, die door de cliënt niet betwist zijn, staat vast dat de cliënt voldoende is voorgelicht over voor de behandeling verschuldigde kosten, alsmede over de verhouding tot het eigen risico. De cliënt kon op grond van de enkele bewering (als deze al gedaan is) dat “de intake” gratis zou zijn, er niet gerechtvaardigd op vertrouwen dat in tegenstelling tot alle andere aan hem verstrekte informatie voor de gehele intakefase – dat wil zeggen de diagnostische fase tot de totstandkoming van een behandelplan – geen kosten in rekening zouden worden gebracht.
Meerdere keren is er immers op gewezen dat slechts voor het eerste gesprek geen kosten in rekening zouden worden gebracht, indien de behandeling daarna wordt afgebroken. De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is.

De commissie komt op grond van het voorgaande niet toe aan het beoordelen van het bestaan en de omvang van de gestelde schade.

Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

Beslissing

De klachten zijn ongegrond.

Aldus beslist op 13 april 2018 door de Geschillencommissie Zorg Algemeen.