Omvang levering; zolang er geen ijking heeft plaatsgevonden die wijst op het tegendeel, moet worden aangenomen dat de meters correct hebben gewerkt en dat de metergegevens correct zijn verwerkt

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Omvang levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58426

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer aan de consument verzonden jaarafrekeningen voor geleverde energie over de jaren 2008-2010.   De consument heeft in 2009 voor het eerst een klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik neem sinds 3 maart 2008 van de ondernemer energie af. De van de ondernemer ontvangen afrekeningen kloppen niet en zijn veel te hoog. Ik ben alleenstaand en kan nooit de in rekening gebrachte hoeveelheden gas en elektriciteit hebben verbruikt. Bovendien logeer ik sinds enige tijd bij mijn ouders en verbruik ik daardoor in het geheel geen energie. De meters deugen niet of zijn niet goed afgelezen of de resultaten zijn niet goed verwerkt. Het is ook mogelijk dat de vorige bewoners hebben gefraudeerd. Hierdoor heb ik maar liefst € 4.000,-aan de ondernemer moeten betalen en dat terwijl ik een netto inkomen heb van slechts € 800,– per maand. Ik heb herhaaldelijk om herziening van de afrekeningen gevraagd, maar de ondernemer weigert dat.   De consument verlangt herziening van de afrekeningen over de jaren 2008-2010 aan de hand van het werkelijk verbruik.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het verbruik van de consument is wat gas betreft hoog, maar niet extreem, terwijl het verbruik van elektriciteit overeenkomt met het gemiddelde. Dit hebben wij vastgesteld aan de hand van de meterstanden die in het Toegankelijk Meetregister zijn opgenomen. Het gemiddelde gasverbruik is circa 1.900 m3 per jaar en het gemiddelde elektriciteitsverbruik circa 1.280 kWh per jaar. Het is niet juist dat de consument € 4.000,– heeft betaald. Daar vergist zij zich in. Wij hebben herhaaldelijk getracht de consument uitleg te geven over haar klachten. Daarbij hebben wij ook uitgelegd dat wij geen inzicht hebben in het verbruikspatroon van onze afnemers en dat wij dus moeten afgaan op wat de meters registreren. Wij hebben de consument gewezen op de mogelijkheid de meters te laten ijken op kosten van ongelijk. Daar is de consument niet op ingegaan. Een mogelijke oorzaak van het hoge gasverbruik is dat de cv-ketel van de consument 20 jaar oud is en meerdere jaren geen onderhoud heeft gehad en wij hebben de consument dan ook geadviseerd om hierover overleg te plegen met de verhuurder. Er is een brief van de consument d.d. 8 oktober 2010 aan de verhuurder, waarin zij het probleem aam de orde stelt. Hieruit blijkt dat zij eerst de uitspraak van de commissie wil afwachten voordat zij van de verhuurder verdere maatregelen verlangt.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft een groot aantal gegevens overgelegd, waaronder een overzicht van de meterstanden in de periode van 3 maart 2008 tot en met 18 november 2010 waarop de afrekeningen betrekking hebben. Deze meterstanden geven geen aanleiding voor de veronderstelling dat de meters niet goed hebben gefunctioneerd. Zolang er geen ijking heeft plaatsgevonden die wijst op het tegendeel, moet worden aangenomen dat de meters correct hebben gewerkt en dat de metergegevens correct zijn verwerkt. Dit geldt temeer, nu de in rekening gebrachte hoeveelheden niet extreem zijn, zij het dat het gasverbruik aan de hoge kant is. Uit de overgelegde jaarafrekeningen blijkt niet dat aan de consument een bedrag van € 4.000,– in rekening is gebracht, zoals zij stelt. Bovendien blijkt uit verschillende stukken die zijn overgelegd dat de consument met geschatte meterstanden van de ondernemer is geswitcht naar (naam energiebedrijf) en dat laatstgenoemd bedrijf een bedrag van € 868,23 heeft gecrediteerd over de periode van 19 november 2010 tot 15 juni 2011. Van de door de ondernemer genoemde brief d.d. 8 oktober 2010 aan de verhuurder van de woning van de consument bevindt zich een kopie bij de stukken van het geschil. Daarin zegt de consument dat zij een aanbod van de verhuurder om de ketel te vervangen en de leidingen te controleren niet accepteert voordat de commissie een uitspraak heeft gedaan in het onderhavige geschil. Nu de commissie geen onregelmatigheden heeft kunnen vaststellen in de registratie van het verbruik door de energiemeters en de verwerking van de daaruit resulterende gegevens, acht de commissie het raadzaam dat de consument het aanbod van haar verhuurder aanneemt, mocht dat nog niet zijn gebeurd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 1 november 2011.