Onafhankelijkheid deskundige wordt niet beïnvloed door uitvoeren onderzoek in garage ondernemer

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Voertuigen    Categorie: Deskundigenonderzoek    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE09-0088

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 19 mei 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe auto, [merk en type] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 28.142,–.   De levering vond plaats op of omstreeks 30 mei 2008. De consument heeft op 13 juni 2008 zijn klachten voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De geleverde auto voldoet niet aan de overeenkomst. Hij moet kunnen lopen op benzine en op bio-ethanol, maar rijdt niet zoals hij moet rijden. Bij aankoop is een proefrit gemaakt in een normale benzine uitvoering van de auto, waarna de verkoper heeft verzekerd dat de rijeigenschappen van de auto met flexifuel motor identiek waren aan die van de benzine uitvoering, alleen wat pittiger. in de praktijk blijkt de auto echter heel anders te rijden. Hij slaat om de haverklap af bij het optrekken. De ondernemer wil niet erkennen dat de auto een gebrek vertoont, maar stelt dat het om een producteigenschap van de auto gaat waar hij geen oplossing voor heeft. De ondernemer wil niet instemmen met een ontbinding van de koop.   De consument voelt zich misleid bij de aankoop, omdat deze onder valse voorwendselen is aangegaan.   Naar aanleiding van het deskundigenrapport merkt de consument nog op dat het hem bevreemdt dat de auto is onderzocht in de werkplaats van de ondernemer. Hij betwist dat in dat geval nog sprake zou zijn van een "onafhankelijk" onderzoek. Ook betwist de consument de bevindingen en conclusie van de deskundige.   De consument verlangt ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van € 26.500,–, subsidiair de vernietiging wegens dwaling, meer subsidiair kosteloos herstel door de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De klacht omtrent het optrekken en afslaan van de motor is tot drie keer toe door de ondernemer onderzocht, waarbij hij geen afwijkingen heeft kunnen constateren. Vervolgens heeft een controle plaatsgevonden door een technisch specialist van de importeur. Zijn bevindingen waren dat er niets mis was met de auto en dat de rijeigenschappen geheel passen bij de producteigenschappen van de auto.   De consument heeft een auto met automatische versnelling ingeruild bij aankoop van de onderhavige auto. Die is uitgerust met een handgeschakelde versnellingsbak en die vraagt meer gas bij het optrekken. Er bestaat dan ook geen reden om de auto terug te nemen. De klacht vloeit voort uit de omstandigheid dat de rijeigenschappen van een auto met handgeschakelde versnelling anders zijn dan die van een auto met een automatische versnelling.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het onderzoek is uitgevoerd op 14 juli 2009 bij de ondernemer in aanwezigheid van [de consument], diens echtgenote en [de directeur]. Tijdens dit onderzoek heeft de deskundige het volgende waargenomen.   In de eerste plaats is een proefrit gemaakt in aanwezigheid van de consument en diens echtgenote. Hierbij heeft de deskundige eerst de consument laten rijden en daarna heeft hij zelf gereden. De motor liep goed, trok goed en sloeg niet af. Zelf heeft de deskundige met de auto een hellingproef uitgevoerd hetgeen probleemloos verliep.   Ook heeft de deskundige zonder het gaspedaal aan te raken, dus stationair, de auto zowel vooruit als achteruit laten wegrijden. De motor sloeg niet af en de auto reed probleemloos weg. Vervolgens is in de werkplaats een 4-gastest uitgevoerd bij stationair lopende motor en bij 3000 omw./min. Ook hierbij heeft de deskundige geen afwijkingen waargenomen. Het HC-percentage (kool/waterstof) is wel vrij hoog doch bevindt zich ruimschoots binnen de norm. Daarna heeft de deskundige het storingsgeheugen laten uitlezen Ook hierbij zijn geen afwijkingen waargenomen.   Dat de motor wat minder trekkracht vertoont, is gelegen in het feit dat de fabrikant in verband met de huidige emissie-eisen de motor als het ware wat afgeknepen heeft. De consument was gewend aan een 2,4 motor met automatische transmissie. Vanzelfsprekend is een dergelijke motor niet te vergelijken met een 1,8 motor met handgeschakelde bak, die voldoet aan de huidige emissie-eisen.   De consument baseert het hogere brandstofverbruik aan de hand van de verbruiksmeter op het dashboard. Deze aanduiding is echter een indicatie. Het werkelijke brandstofverbruik dient berekend te worden door de auto af te tanken, de kilometerstand te noteren en bij de volgende tankvulling het verbruik te berekenen.   Resumerend stelt de deskundige dan ook, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat de auto voldoet aan de eisen die van een moderne auto verwacht mogen worden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In de bevindingen en conclusie van de deskundige, die de commissie overneemt en tot de hare maakt, kan geen grond worden gevonden voor een oordeel dat de gekochte auto enig gebrek zou vertonen. Zij berusten op een onderzoek dat – zoals omschreven door de deskundige – naar het oordeel van de commissie deugdelijk is geweest.   De onafhankelijkheid van de deskundige komt niet in het geding door de omstandigheid dat een onderzoek wordt uitgevoerd in de garage van de ondernemer. Zou dat worden aangenomen, dan zou een dergelijk onderzoek immers ook niet kunnen plaatsvinden bij de woning van de consument, noch – indien nodig – in een bedrijf uit de dealerorganisatie van het merk auto. De onafhankelijkheid van de deskundige is in beginsel gegeven door diens aanstelling namens de commissie. Bijzondere feiten of omstandigheden die in dit geval zouden kunnen doen twijfelen aan de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de deskundige zijn de commissie verder niet gebleken.   Hetgeen de consument in zijn reactie op het deskundigenrapport heeft aangevoerd kan de commissie niet tot de slotsom brengen dat er toch een gebrek aan de auto kleeft en, zo ja, welk gebrek. de commissie kan dan ook niet anders beslissen dan na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 4 september 2009.