Ondanks terecht afsluiting energie, wel een vergoeding op zijn plaats, nu de ondernemer het gekozen middel van afsluiting anders had kunnen en moeten vormgeven.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Afsluiting    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 26986

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft afsluiting van energieverbruik.   De consument heeft de klacht op 16 december 2008 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   De consument geeft aan dat hij na een overstap van leverancier alsnog door de ondernemer, maar nu als netbeheerder, onterecht is afgesloten van elektriciteit wegens een openstaand bedrag aan incassokosten. De consument vindt dit een vorm van afpersing en hij verlangt, naast terugbetaling van de aldus geïncasseerde kosten, een schadevergoeding ter hoogte van € 1.640,– van de ondernemer. Dit bedrag is opgebouwd uit (onder meer) schade aan levensmiddelen, verletkosten en dergelijke.   Verder wil de consument de zaak van de incassokosten voor de rechter brengen.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft – uitgebreid gemotiveerd- in hoofdzaak het volgende gesteld. De consument had een contract met hem inzake de levering van elektriciteit, later ook warmte en warm tapwater. Na het ontstaan van betalingsachterstanden is uiteindelijk tot afsluiting van de elektriciteitslevering overgegaan. De aanvankelijk daarvoor in rekening gebrachte kosten zijn overigens later gecrediteerd. Het betalingsgedrag van de consument blijft vervolgens beneden de maat. Ook na bemiddeling door de Klantenman, het interne klachtorgaan van de ondernemer, blijft de discussie met de consument over de afsluiting voortgaan. De consument stelt zich op het standpunt dat de ondernemer niet had mogen afsluiten omdat hij geen leverancier meer van de consument was, de ondernemer geeft aan dat de netbeheerder terecht en bevoegd tot afsluiting is overgegaan. Overigens heeft de [specialist in klanttevredenheid] aangegeven dat afsluiting van de warmtelevering meer voor de hand had gelegen, nu de betalingsachterstand in hoofdzaak daarop zag.   De ondernemer heeft verder nog de juistheid en redelijkheid van de gevolgde incassostappen en de hoogte van de incassokosten aangevoerd. Overigens is een deel van de kosten al gecrediteerd.   Het voorleggen van de hoogte van de incassokosten aan de rechter behoort volgens de ondernemer niet tot de beslissingsbevoegdheid van de commissie, dan wel behoort dit punt geen deel uit te maken van de buitengerechtelijke geschillenbeslechting.   De ondernemer acht de klacht niet terecht en verzoekt de commissie tevens de consument tot nakoming van de overeenkomst te verplichten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het is gelet op het betalingsgedrag van de consument niet onterecht dat de ondernemer tot incasso is overgegaan. De in rekening gebrachte incassokosten acht de commissie ook niet buitensporig. Het middel van afsluiting via netbeheerder is – op zichzelf genomen- hier ook niet onterecht. De commissie is overigens wel van oordeel dat afsluiting van de elektriciteitslevering niet als eerste had moeten plaatsvinden, maar dat de levering van warmte en warmtapwater meer voor de hand had gelegen, nu het grootste deel van de openstaande rekeningen op die leveringen betrekking had. De klacht is in die zin gegrond.   Deze overweging leidt er intussen niet toe, dat de schade welke de consument zou hebben geleden in de gestelde omvang voor vergoeding in aanmerking komt. De afsluiting is immers als zodanig niet onterecht. Wel acht de commissie een beperkte vergoeding hier op zijn plaats, nu de ondernemer het gekozen middel van afsluiting anders had kunnen en moeten vormgeven.   Het kennelijke voornemen van de consument om de zaak -deels- aan de rechter voor te leggen ontrekt zich aan de zeggenschap van deze commissie. De commissie wijst er wel op dat het voorleggen van het geschil aan de commissie inhoudt dat de weg naar de rechter in principe voor de omvang van het voorgelegde geschil beperkt is tot toetsing van het bindend advies.   De commissie acht de oplegging aan de consument van aan plicht tot nakoming van zijn verplichtingen uit overeenkomst, zoals de ondernemer kennelijk beoogt, binnen de grenzen van dit geschil niet zinvol. Oplegging van een dergelijke plicht voor de toekomst zou de bevoegdheden van de commissie te buiten gaan.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen. Wel zal de ondernemer aan de consument een bedrag van € 100,– vergoeden wegens de procedurele misslag bij de afsluiting van elektriciteit. Betaling vindt plaats binnen een maand na de verzenddatum van deze uitspraak.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 25,–.   De commissie wijst het meer of anders gevraagde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 13 januari 2010.