Ondergrond niet goed schoongemaakt.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 69825

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 20 april 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (buitenschilderwerk) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 24.879,26. De overeenkomst is uitgevoerd in de zomer van 2009.   De consument heeft een bedrag van € 2.650,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De kwaliteit van de werkzaamheden laat te wensen over. Met name geldt dat de afwerking van de balkons.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Naar ons inziens hebben wij de gehele offerte uitgevoerd zoals is ingediend en treft ons geen enkele blaam   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Algemeen De inspectie is steekproefsgewijs uitgevoerd, t.w. op de adressen nummer 48 – 54- en 66. Vanaf de balkons van deze adressen en vanaf de boulevard, is het desbetreffende schilderwerk beoordeeld en ook op aanwijzing van een technisch lid van de VVE.   Inspectie Vloeren van de balkons en de onderzijde – Duidelijk waarneembaar is dat er onvoldoende afschot aanwezig is. Plaatselijk, vooral langs de afdekplaat van het hekwerk en daaronder zijn er plassen en plasjes water te zien. Het is ook te zien aan de aftekening van de vuilaanhechting. De afwatering naar het enige putje in de hoek van het balkon is gering. – De hechting van het verfsysteem is daar waar er water “blijft” staan plaatselijk slecht Zie opmerking onder punt 5. Toelichting. – De inwatering t.p.v. de afvoerputjes is inmiddels gerepareerd. Daar zijn geen klachten meer over. – Op enkele plaatsen het vochtigheidsgehalte gemeten van de vloer en deze was “normaal”, te weten gemiddeld 4- 5%. Opmerking: De metingen zijn verricht op de bovenzijde van de balkons. Dit geeft slechts een zeer geringe indruk van de vochtigheidsgraad. De onderzijde geeft uiteraard een betrouwbaarder weergave maar dat was i.v.m. de bereikbaarheid niet mogelijk. – Roestvorming of roestafscheiding is waarneembaar op de voorzijde van de balkonrand vanuit de ondergrond. Dus niet alleen ter plaatse van de schroeven/bouten van de balkonconstructie. Dit duidt op roestvorming van bewapeningsstaal.   Balkonhekken en roestvorming / afscheiding – De toegepaste balkonhekken zijn bevestigd m.b.v. onder andere schroefankers A4 van Hilty. Corrosievorming komt op dit materiaal niet voor (verkregen informatie van de aanwezige aannemer van de balkonhekken). Toch is er veel corrosievorming waarneembaar rondom en vanuit de schroefgaten. Het lijkt en is een vorm van contactcorrosie. Het is opvallend dat bij, bijvoorbeeld, twee schroeven naast elkaar de ene wel en de ander niet (of nog niet) is gecorrodeerd. De toegepaste rozetringen zijn, voor zover ik het kon beoordelen, van kunststof en staal. Ook komt de roestafscheiding vanachter de constructie vandaan. De vraag is: is de achterzijde (niet zichtzijde) van het staal goed geconserveerd. Duidelijk is dat de geconstateerde roestvorming niet te wijten is aan het uitgevoerde schilderwerk. – Ik kan geen oordeel geven over de geleverde balkonconstructie omdat dit een geheel ander vakgebied is. Waarneembaar is wel dat door de “open” constructie onder het balkonhek, de regen en wind vrij spel hebben. Vuil en zand kunnen onder de constructie, vloerplaat, blijven liggen. Zie punt 5, toelichting.   Betonwerk Door de aannemer is [merknaam 1] geoffreerd, zie offerte 20-04-2009. In een eerder stadium heeft [de fabrikant] [merknaam 2] geadviseerd. Zie advies 17-03-2009. Volgens de aannemer is [merknaam 2] toegepast. Dit is een type (afgeleide) minerale muurverf. De [merknaam 2] is o.a. aangebracht over bestaande muurverflagen en over kaal gemaakte gefixeerde delen van het oppervlak (herstelwerkzaamheden). De goed hechtende verflagen zijn niet verwijderd.   Balken/Lateien en onderzijde – Erg duidelijk waarneembaar is dat tijdens de herstelwerkzaamheden de loszittende verflagen plaatselijk zijn verwijderd en dat deze delen niet zijn bijgewerkt. Vele opstaande randen van de oude verffilm zijn zichtbaar. Dit heeft tot gevolg dat het oppervlak niet egaal is afgewerkt. Vele “eilanden” in het oppervlak zijn zichtbaar en deze worden nog erger geaccentueerd door de grote mate van vuilaanhechting. De vuilaanhechting op vele plaatsen is erg groot. – Het laatst aangebrachte muurverfsysteem onthecht plaatselijk van de ondergrond. Dit is niet het gevolg van een te hoge vochtigheid in de ondergrond. De oorzaken daarvan kunnen zijn het onvoldoende verwijderen van de oude loszittende verlagen en ook het schilderen onder vochtige omstandigheden enz. De geconstateerde gebreken in het verfsysteem zijn het gevolg van een minder goede uitvoering en hebben niets te maken met de constructie van de ondergrond.   Opmerking: Als een verfsysteem zich onthecht van de ondergrond ten gevolge van een te hoge vochtigheidsgraad van die ondergrond, komt het gehele aanwezige verfsysteem los van de ondergrond. Met gehele wordt bedoeld het oude en het nieuwe verfsysteem. De kale ondergrond is dan zichtbaar. Dat is hier niet het geval.   Muurzijden op balkons – Deze zijn geheel hersteld. Technisch geen en esthetisch wel een opmerking. – Esthetisch zijn de muurvlakken redelijk goed uitgevoerd. Het resultaat op het grote vlak is goed maar de afwerking langs de kunststofkozijnen is soms slordig. De naad tussen de kozijnen en de muurvlakken ligt verdiept onder het oppervlak. Dit punt had met meer aandacht netter uitgevoerd kunnen worden. Dat geldt ook voor gescheurde kitranden.   Opmerking: Deze bewerking staat niet in de offerte maar had m.i. altijd ter sprake kunnen komen tijdens de uitvoering als meerwerk.   Herstel   Balkonvloeren en onderzijden balkons Algemeen: Zoals uit de inspectie blijkt ligt het conserveren van de bovenzijde en onderzijde van deze vloeren gecompliceerd. Alvorens men denkt aan het schilderen van de boven- en onderzijde is het zondermeer aan te bevelen, het afschot, de roestvorming vanuit de ondergrond, de aansluitingen van onderdelen in de constructie enz. te laten onderzoeken door een bouwkundig adviesbureau. Pas hierna is het zinvol te denken aan het schilderen van de boven- en onderzijde.   a. Balkonvloer     – De bovenzijde voorzien van een waterdichte 2-componenten vloercoating. b. Onderzijden van balkons     Na bovenstaand onderzoek en eventuele herstelwerkzaamheden: –   Alle verflagen verwijderen en een “open” muurverfsysteem aanbrengen. Onderzijde horizontale balken –   De ondergrond grondig reinigen en de zogenaamde “eilanden” bijwerken met kwartsmuurverf en overschilderen met muurverf. De herstelkosten zullen zijn: Vloeren balkons: 12 stuks, 108 m2 à € 75,–: € 8.100,– BTW 21%: € 1.701,– Totaal: € 9.801,– Onderzijde balkons: 162,50 à € 48,75: € 7. 921,87 BTW 21%: € 1.663,59 Totaal: € 9.585,46   Niet berekend zijn de kosten van onderzoek door een bouwkundig bureau, de eventuele kosten van een hoogwerker.   Samenvattend: Balkonhekconstructie: Ziet er goed uit maar onderhoudstechnisch moeilijk. Afwerking bovenzijde balkonvloeren: geen goede keuze verfsysteem in combinatie met afschot en afwerking hekconstructie. Afwerking onderzijde balkonvloeren, Afwerking horizontale balken: onvoldoende bijgewerkte ondergrond en erg slordig afgewerkt. Zijwanden balkons: na herstelwerkzaamheden goed afgewerkt met uitzondering van de gemaakte opmerkingen over het kitwerk. Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen en conclusies van de deskundige en maakt deze tot de hare. Uit het rapport en de foto’s die daarbij zijn gesloten blijkt dat de ondergrond niet goed is schoongemaakt. Weliswaar geeft [de fabrikant] – in de bijlage bij de offerte van 20 april 2009 – aan dat dit diende te gebeuren en zegt de ondernemer dat hij heeft gestraald, Maar kennelijk heeft hij dat niet goed genoeg gedaan. De suggestie van de deskundige om – deels – een bouwkundig onderzoek voor aanvang herstel uit te voeren wordt door de commissie om die reden dan ook niet overgenomen.De ondernemer stelt weliswaar dat in kustgebieden – gelijk [naam badplaats] – (een gebouw) eerder vuil wordt, maar dit passeert de commissie alleen al nu het niet zo kan zijn dat een en ander reeds na 1,5 jaar het geval is.   Gezien de inhoud van het rapport van de deskundige kan de commissie tot geen andere conclusie komen dan dat toerekenbaar onvoldoende is gepresteerd door de ondernemer en dient hij voor herstel te zorgen conform hetgeen daaromtrent in het rapport van de deskundige is opgenomen zulks met gebruikmaking van de door [de fabrikant] aanbevolen producten, als bedoeld in de bijlage bij de offerte.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit. Herstel als bovenomschreven.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 6 maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.   De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 685,–.   Zodra de commissie bericht heeft ontvangen van beide partijen dat een en ander overeenkomstig de beslissing is geschied, zal het depotbedrag ad € 2.650,– worden overgemaakt aan de ondernemer.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-Behangers-en Glaszetbedrijf op 15 januari 2013.