Ondernemer dient aanbod, gedaan voor aanhangig maken geschil, gestand te doen

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Aanbod    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 30409

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 27 december 2008 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van [4 eetkamerstoelen] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.196,–. De levering vond plaats op of omstreeks 3 april 2009.   De consument heeft op 28 april 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De eetkamerstoelen zijn te laag ten opzichte van de tafel die vier jaar geleden bij dezelfde ondernemer is gekocht. De verkoper heeft de consument niet gewezen op de afwijkende zithoogte en niet gemeld dat het geen standaard stoel betreft. De maten wijken af en bij aankoop heeft de consument zich die mogelijkheid niet gerealiseerd. De ondernemer heeft geen juiste en volledige informatie verstrekt en de consument had de stoelen niet gekocht als hij wist dat deze niet passen bij de tafel doordat zij te laag zijn.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Na twee weken is de consument teruggekeerd naar de winkel waarop de verkoper zei ‘ik weet wel om welke stoelen het gaat’. De consument verwijst verder naar de transcriptie van het telefoongesprek waarin wordt gezegd door de ondernemer dat het niet is voor te stellen dat niet is besproken dat er al een tafel thuis staat waarbij de stoelen moeten passen.   De consument verlangt kosteloze vervanging of wenst stoelen uit te zoeken met een redelijke bijbetaling of ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer geeft aan dat de consument zelf verantwoordelijk is voor de keuze van de stoelen. Kennelijk is de consument ervan uitgegaan dat de ondernemer op de hoogte is van het type tafel dat vier jaar eerder is gekocht. Het schijnt dat tijdens de verkoop gesproken is over de hoogte doch daarbij heeft de consument zich niet gerealiseerd of de hoogte past bij de tafel die reeds bij hem in bezit is. De ondernemer heeft telefonisch op 28 april 2009 voorgesteld de stoelen terug te nemen waarbij 50% van de aanschafprijs wordt terugbetaald als de consument nieuwe stoelen uitzoekt. Dit aanbod heeft de ondernemer herhaald bij brief van 14 januari 2010 in die zin dat de ondernemer bereid is de stoelen tegen 50% van de aanschafwaarde terug te nemen zonder de verplichting andere stoelen uit te zoeken.   De ondernemer heeft d.d. 28 april 2009 respectievelijk 14 januari 2010 aangeboden om de klachten op te lossen zoals hiervoor omschreven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt dat een consument een onderzoeksplicht heeft en dient te informeren naar de eigenschappen van de stoelen. Zeker als het gaat om een aankoop die moet passen bij een reeds bestaande en eerder aangekochte tafel. Niet is vastgesteld dat de stoelen waar het hier om gaat in sterke mate in hoogte afwijken van de ‘normale’ hoogte van een eetkamerstoel, dat hier een informatieplicht voor de ondernemer uit is af te leiden. De consument heeft in het geheel geen hoogte aangegeven en derhalve niet aangetoond dat sprake is van een zeer afwijkende hoogte. De onderzoeksplicht van de consument dient in de onderhavige situatie zwaarder te wegen dan de informatieplicht van de ondernemer. De ondernemer treft geen verwijt en is niet tekortgeschoten in zijn verplichtingen ten opzichte van de consument.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. De commissie acht het desondanks gepast dat de ondernemer zijn aanbod gedaan op 28 april 2009 gestand doet. Dit aanbod betrof het terugnemen van de stoelen tegen terugbetaling van 50% van de aanschafprijs indien de consument andere stoelen bij de ondernemer uitzoekt. Op deze wijze wordt de consument alsnog in de gelegenheid gesteld stoelen te kopen die wel in hoogte passen bij de tafel.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 1 september 2010.