Ondernemer dient bij onbekendheid met onderhoudshistorie actief onderzoek te doen naar stand van zaken distributieriem.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: (On)deugdelijke levering/reparatie/onderhoud    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE03-0708

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 4 september 2003 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden tegen de door consument te betalen prijs van € 505,17.

Standpunt van de consument
 
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De ondernemer heeft een onderhoudsbeurt en een APK uitgevoerd. Op 24 oktober 2003 is de auto stil komen te staan in verband met een gebroken distributieriem. De gevolgschade bedroeg € 1.716,18. De ondernemer had bij de onderhoudsbeurt de riem van de vijf jaar oude auto moeten vervangen. Met een tegemoetkoming van de ondernemer met een bedrag van € 261,– ga ik niet akkoord. Ingeval de ondernemer de riem had vervangen dan zouden de kosten circa € 800,– hebben bedragen oftewel een besparing van € 1.400,–.  
 
De consument verlangt vergoeding van het verschil of een redelijk andere oplossing. 

Standpunt van de ondernemer
 
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt. 
 
Ten tijde dat de auto bij ons ter reparatie en onderhoud werd aangeboden was de auto 5 jaar en 4 maanden oud. Volgens onze normen en die van het merk, zou de distributiesnaar al vervangen moeten zijn. Wij hebben geen enkele historie van de auto (import met redelijk recent Nederlands kenteken). Naar onze mening draagt de consument zelf de verantwoording voor het vervangen van de snaar. Wij hebben de consument uit coulance € 261,– aangeboden, doch dit bod heeft hij afgewezen. De overige klachten willen wij graag in orde maken indien wij daartoe in de gelegenheid worden gesteld.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie gaat bij haar beoordeling uit van de volgende, als enerzijds gesteld en anderzijds niet, althans onvoldoende weersproken feiten en omstandigheden.
 
De ondernemer heeft omstreeks 4 september 2003 in opdracht van de consument een onderhoudsbeurt en APK uitgevoerd aan de auto, die op dat moment voor het eerst voor onderhoud bij de ondernemer werd aangeboden. Op 24 oktober 2003 is de distributieriem gebroken met als gevolg een aanzienlijke motorschade. De reparatiekosten bedroegen € 1.716,18. De consument stelt dat de ondernemer bij gelegenheid van de onderhoudsbeurt de riem had dienen te vervangen. Hij verlangt vergoeding van de gehele schade, te weten het factuurbedrag. De ondernemer wijst de vergoeding van de hand, stellende dat de consument zelf verantwoordelijk is voor het vervangen van de riem, temeer nu hij niet beschikte over de onderhoudshistorie.
 
De commissie overweegt het volgende.
 
De ondernemer, zijnde een merkdealer, die voor de eerste keer een auto van het betreffende merk voor een onderhoudsbeurt aangeboden krijgt en die niet beschikt over de onderhoudshistorie met betrekking tot de distributieriem van die auto, is naar het oordeel van de commissie gehouden actief onderzoek te doen naar die historie, temeer nu algemene ervaringsregels leren dat het niet (tijdig) vervangen van die riem doorgaans aanzienlijke motorschade teweeg brengt. Hierbij valt te denken aan het stellen van relevante vragen aan de consument, het opvragen van onderhoudgegevens bij een vorige garage/dealer, het raadplegen van het onderhoudsboekje en/of andere databestanden.
 
Dit klemt temeer nu de ondernemer als deskundige beschikt over toegang tot relevante kennis en/of informatiebronnen, waarover de consument als leek doorgaans niet beschikt en hij, de ondernemer, binnen de contractuele (het tegen betaling uitvoeren van onderhoud) verhouding jegens de consument, gehouden is alle relevante gegevens te verzamelen teneinde het onderhoud op zorgvuldige wijze uit te voeren. Indien relevante gegevens niet bekend zijn c.q. niet kunnen worden achterhaald, ligt het voor de hand hetzij de distributieriem preventief te vervangen, hetzij de verantwoordelijkheid voor het niet vervangen ondubbelzinnig bij de consument te laten. Dat het in deze kwestie een zogenaamde importauto betreft doet aan het bovenstaande niet af. De aanname van de ondernemer dat, gelet op de leeftijd van de auto en het kilometrage, de riem wel vervangen zou zijn, is te lichtvaardig.
 
Gelet op bovenstaande komen de reparatiekosten voor rekening van de ondernemer. De kosten van de nieuwe distributieriem strekken hierop in mindering nu deze voor rekening van de consument komen. Resteert derhalve een bedrag van € 1.433,67, te vermeerderen met het klachtengeld ad € 67,50.
 
Beslissing
 
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 1.433,67. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.
 
Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.
 
Wijst af het meer of anders door de consument verlangde.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 26 juli 2004.