Ondernemer dient de gelegenheid te krijgen de gebreken op te lossen. In dit geval acht de commissie een vergoeding voor consument om de klachten door een derde te laten oplossen redelijk en billijk.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 67047

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 oktober 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete keuken met inbouwapparatuur en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.500,– met € 230,– aan bijkomende kosten. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 20 november 2009. Het geschil gaat over de vraag of de geleverde keuken voldoet aan de eisen, die de consument daaraan mag stellen.   De consument heeft op 16 februari 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het keukenblad vertoont kuilen en bobbels. De ondernemer heeft er vaker naar gekeken maar ontkent elke verantwoordelijkheid. Volgens diegene, die door de ondernemer voor de bladen wordt ingeschakeld komt het echter door de montage van het materiaal op het onderblad.   De onderplint van de keuken laat los. De kraan lekt en is niet goed gemonteerd. De consument heeft extra moeten betalen voor nieuwe kraantjes voor de leidingen, die konden niet meer uit de overeengekomen prijs omdat de montage zo lang duurde. De afdekplaat voor de afzuiger hangt scheef en is getordeerd. Afdekplaatjes links en rechts van de afzuiger laten los. Bij het inmeten werkte het apparaat niet goed. Wellicht daardoor waren aanpassingen nodig. De medewerkers van de ondernemer die de keuken plaatsten werkten slechts een beperkt aantal uren per dag, waardoor het plaatsen erg lang geduurd heeft.   De afwerking van de keuken is op veel plaatsen erg slecht.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er is sprake van een opeenstapeling van fouten aan de zijde van de ondernemer en ergernis aan de zijde van de consument. Dat wordt ook weer ondersteund door het aanbod voor een gebrek, waarvoor volgens de consument garantie geldt tegen kostprijs te willen oplossen. De leverancier van het materiaal waarmee de ondernemer in eigen beheer het werkblad heeft afgedekt verklaarde bij bezoek aan de consument onomwonden dat de oorzaak van de klachten niet verhitting kan zijn.   De consument verlangt afwerking van de klachten en vervanging van het werkblad door een derde op kosten van de ondernemer.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft pas in februari 2011 bobbels in het keukenblad gemeld. Deze bobbels zijn ontstaan door het plaatsen van een te heet voorwerp. Ook onderzoek door een derde heeft tot deze conclusie geleid. De ondernemer heeft het ook nog getest en kwam wederom tot de conclusie dat het plaatsen van een te heet voorwerp de verklaring voor de bobbels is.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer verklaart dat zij niet aanwezig was bij het onderzoek, wat haar de mogelijkheid heeft ontnomen om de resultaten van de door de ondernemer zelf uitgevoerde test te laten zien. Voor wat betreft de naad die de consument te breed vindt geeft de ondernemer aan dat de naad wel breed moest zijn omdat het blad om de taps toelopende kolom heen moest. Aan de consument zijn originele strips gegeven, die hij zelf op maat zou maken en monteren. Daarmee zouden de naden afgedekt zijn. De kast bij de kolom zou niet als kast fungeren, die was enkel bedoeld als esthetische oplossing om de kolom af te schermen. Uiteindelijk heeft de ondernemer op uitdrukkelijk verzoek van de consument kosteloos alsnog plankjes in de kasten gemaakt. Dat die kast aan de binnenzijde dan niet afgewerkt is als kast spreekt voor zich. De stopkraantjes die aanwezig waren voor installatie bleken kapot, het spreekt voor zich dat de ondernemer bij vervanging dan de kosten mag doorrekenen. Dat geldt te meer nu de ondernemer al zo veel kosteloos gedaan had.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Het aanrechtblad is een nieuw gemaakt blad en vertoont veel oneffenheden en deuken. Deze bladen worden door de ondernemer zelf gemaakt en zijn niet strak. Het ziet er niet professioneel uit. De kolom uitsparing had strakker gekund, deze is wel heel royaal gemaakt. De afwerking van de kasten is slordig en de montage is slecht uitgevoerd. Er zijn kasten ingezaagd, dit is zeer slecht en gevaarlijk scherp. Het is opgelost door een kitnaad aan te brengen, maar het is van een dusdanig slechte kwaliteit, dat het er niet uitziet. Door elke keer opnieuw te moeten monteren heeft de plaatsing lang geduurd, of dit te lang is, is aan de commissie om te beoordelen. De kraan wordt niet of nauwelijks gebruikt, deze is slecht en verkeerd gemonteerd, de uitsparing had anders gemoeten. Het slecht oplossen van de klachten, is ook aan de commissie om te beoordelen.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken opvallend.   Herstel is wel mogelijk, echter de heer en mevrouw Honig willen een andere leverancier. Bladen in zijn geheel vervangen, het blad bestaat uit drie delen. Spoelunit vervangen of repareren en de kraan deugdelijk monteren. De deur boven de afzuigunit juist monteren en de afzuigunit recht ophangen. De kast om de kolom zowel boven als onder deugdelijk afwerken of vervangen.   De herstelkosten zijn bij benadering: Bladen vervangen: € 740,– Kasten repareren bij benadering: € 750,– Spoelunit repareren en kraan opnieuw monteren: € 500,– Keuken op nieuw afstellen en juist monteren: € 750,–   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat de keuken niet is opgeleverd zoals de consument had mogen verwachten. De deskundige beoordeelt de gebreken als opvallend.   De commissie neemt de rapportage van de deskundige over en oordeelt dat de consument niet de keuken heeft ontvangen die hij op grond van de koopovereenkomst had mogen verwachten.   Ook voor wat betreft de afwijkingen in het aanrechtblad oordeelt de commissie dat daarbij geen sprake is van een aan de consument toe te rekenen van buiten komende oorzaak, waarbij de commissie de mededelingen van de leverancier van het afdekmateriaal in diens e-mail van 8 juni 2011 in belangrijke mate laat meewegen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Bij gebrekkige levering dient een ondernemer alsnog in de gelegenheid te worden gesteld om de gebreken op te lossen. In dit geval acht de commissie, de wijze van afwikkelingen van de installatie en de eerdere klachten in ogenschouw nemend, het redelijk en billijk om aan de consument een vergoeding toe te kennen teneinde de consument in de gelegenheid te stellen de klachten door een derde te laten verhelpen. De commissie baseert zich daarbij op de bedragen zoals die door de deskundige zijn opgegeven., in totaal derhalve € 2.740,–.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.740,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 24 augustus 2012.