Ondernemer dient schade aan gevelstenen te herstellen. Metselwerk niet van te voren geïnspecteerd.

  • Home >>
  • Dakbedekking >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Dakbedekking    Categorie: Schade / Uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 209538/223342

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil gaat over het vernieuwen van dakbedekking, waarbij gevelstenen beschadigd zijn en los zijn gekomen. De ondernemer heeft aansprakelijkheid afgewezen, omdat volgens hem onduidelijk is wat de oorzaak van de beschadiging aan de gevelstenen en het voegwerk is geweest. De oorzaak van de schade ligt volgens de deskundige in de montage van de aluminium daktrimmen tijdens de uitgevoerde dakrenovatie. De commissie sluit zich aan bij de bevindingen van de deskundige. De ondernemer heeft voorafgaand aan de dakrenovatie geen inspectie gedaan van de kwaliteit van het metselwerk in de gevel, zodat als gestelde oorzaak van de schade, zwak metselwerk, niet kan worden aangetoond door de ondernemer. De commissie oordeelt dan ook dat de ondernemer aansprakelijk is voor de schade en deze dient te herstellen. In beginsel komt de ondernemer het recht toe herstelwerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Wanneer het herstel niet goed, zoals door de deskundige omschreven, wordt uitgevoerd, dan moet de ondernemer alsnog aan de consument schadevergoeding betalen.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een overeenkomst van 9 augustus 2022 betreffende het vernieuwen van een dakbedekking. Volgens de consument heeft de ondernemer daarbij gevelstenen beschadigd en los doen komen. De ondernemer heeft aansprakelijkheid afgewezen. In verband hiermee heeft de consument van de factuur ad € 6.993,80 een gedeelte van € 1.000,– onbetaald gelaten in afwachting van de uitkomst van dit geschil.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Bij het aanbrengen van de nieuwe daktrim van het platte dak is het metselwerk/voegwerk van de nodige gevelstenen van de bovenste la(a)g(en) losgekomen. In een enkel geval is zelfs een gevelsteen gebarsten. De toegepaste trimnagels zijn 32 millimeter lang.

De schade is volgens geraadpleegde derden veroorzaakt door toepassing van onnodig veel ‘grof geweld’ bij het aanbrengen van de daktrim. De ondernemer stelt dat hij de aansprakelijkheid van scheuren of loskomen van metselwerk/voegwerk ten alle tijden uitsluit. Deze uitsluiting is nergens te vinden.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer betoogt dat onduidelijk is gebleven door welke oorzaak de beschadiging aan de gevelstenen en het voegwerk heeft plaatsgevonden. Bij het aanbrengen van een daktrim bestaat altijd de mogelijkheid dat voegen loskomen uit het metselwerk. Mogelijk hebben gevelstenen al los gezeten toen de daktrim werd aangebracht. Tevoren kon niet worden vastgesteld of sprake was van losse gevelstenen of voegen omdat de muren geschilderd waren.

Normaal wordt door ons altijd aansprakelijkheid uitgesloten voor dit soort schades, maar dat is in dit geval nagelaten.

Ter zitting heeft de ondernemer aangeboden de door de deskundige beschreven herstelwerkzaamheden integraal kosteloos te laten uitvoeren.

Het deskundigenonderzoek 

De deskundige [naam] heeft op 12 september 2023 een rapport uitgebracht van zijn bevindingen naar aanleiding van zijn onderzoek ter plaatse op 5 september 2023. Die bevindingen luiden onder meer als volgt.

Op een aantal plaatsen, met name bij de hoeken van de woning, wordt los metselwerk aangetroffen in de bovenste twee/ drie lagen. De oorzaak ligt in de montage van de aluminium daktrimmen tijdens de uitgevoerde dakrenovatie. De trimnagels met een lengte van 32 millimeter moeten door de flens van de daktrim geslagen worden met een hamer. Hiervoor is de nodige slagkracht nodig omdat de flensdikte 1.5 millimeter is.

De aanbieder erkent dat de schade aan het metselwerk is ontstaan tijdens de montage van de daktrimmen, maar acht zich niet verantwoordelijk voor de staat van onderhoud van het metselwerk.

De herstelwerkzaamheden dienen te bestaan uit het metselwerk in de bovenste twee/ drie lagen controleren en losse metselstenen vastlijmen met een [merknaam] lijmkit, het voegwerk herstellen en alle herstelde delen schilderen overeenkomstig het aansluitende gevelwerk. De kosten van dat herstel begroot de deskundige op € 1.360,– inclusief btw, waarin opgenomen materialen, manuren en steiger.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie sluit zich aan bij de bevindingen van de deskundige, in het bijzonder ook ten aanzien van de door hem vermelde oorzaak van de schade die volgens hem ligt in de montage van de daktrimmen door de ondernemer. Deze heeft voorafgaand aan de dakrenovatie geen inspectie gedaan van de kwaliteit van het metselwerk in de gevel, zoals ter zitting door hem verklaard, zodat de door hem genoemde mogelijke alternatieve oorzaak van de schade (zwak metselwerk) als niet onderbouwd wordt gepasseerd. De ondernemer wordt dan ook aansprakelijk gehouden voor de schade en het herstel daarvan.

De consument heeft ter zitting verklaard in het geheel geen vertrouwen te hebben in de ondernemer en wenst zelf een derde aan te zoeken voor de herstelwerkzaamheden, in verband waarmee hij een schadevergoeding eist van € 1.360,–. De ondernemer staat erop de herstelwerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren omdat hij de daarvoor door de deskundige begrote kosten bovenmatig acht.

In beginsel komt de ondernemer het recht toe herstelwerkzaamheden in eigen beheer uit te voeren en het daartegen door de consument gemaakte bezwaar acht de commissie niet overwegend. Indien de ondernemer nalatig blijkt het herstel zoals door de deskundige omschreven uit te voeren, is hij alsnog aan de consument een schadevergoeding van € 1.360,– verschuldigd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer dient in goed overleg met de consument binnen twee maanden na verzending van deze uitspraak de herstelwerkzaamheden uit te voeren zoals door de deskundige in zijn rapport beschreven en hiervoor weergegeven. Na oplevering van die herstelwerkzaamheden dient de consument binnen vijf dagen aan de ondernemer het openstaande factuurbedrag van € 1.000,– te betalen.

Indien de ondernemer niet of niet tijdig aan deze herstelverplichting voldoet, vervalt de verplichting op de consument tot betaling van het openstaande factuurbedrag van € 1.000,– en dient de ondernemer bovendien binnen vijf dagen na eerste sommatie van de consument aanvullend € 360,– te betalen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Dakbedekking, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer ir. R.P.G. Brandsma, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 17 oktober 2023.