Ondernemer dient volgens opdracht HR++ glas te plaatsen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Ondeugdelijk werk (non conformiteit)    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 49695

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 juli 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot verrichten van overeengekomen werkzaamheden in hoofdzaak bestaande uit beglazingswerkzaamheden na storm tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 937,32. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 21 juli 2010. De consument heeft op 26 juli 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb stormschade gehad waardoor onder meer een glasruit is gebroken. Ik heb de ondernemer opdracht gegeven om de ruit te vervangen door een HR++ met zonwerende coating. HR++ stond ook op de opdrachtbon en de oorspronkelijke factuur. Na plaatsing blijkt dit een HR+ ruit te zijn en geen HR++ ruit. De ondernemer heeft dit toegegeven, maar verklaart dat de HR+ ruit gelijkwaardig is aan een HR++ ruit. Ik heb de tweede factuur waarop stond HR+ onder protest betaald.   De consument verlangt alsnog plaatsing van de overeengekomen ruit, derhalve een HR++ ruit met zonwerende coating, afmeting 253,5 x 168,4 cm.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben op verzoek van de consument een hoogrendement ruit besteld en geplaatst. Ons is te verwijten dat wij op de eerste factuur HR++ glas hebben vermeld in plaats van HR+ glas. In de woning van de consument zijn de meeste ruiten enkel glas. De oude vervangen ruit was ook enkel glas. Er is een HR ruit geplaatst met zonwerende en warmte reflecterende coating conform de opdracht van de consument.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik ben het eens met het rapport van de deskundige. De consument heeft mijns inziens niet zoveel belang bij plaatsing van een HR++ ruit omdat het verschil met een HR+ ruit erg klein is. Bovendien vereist een HR++ ruit een bredere spouw. Een prijsverschil tussen een HR++ ruit en een HR+ ruit is er niet.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Algemeen In het raamkozijn van de woonkamer is een isolerende ruit geplaatst van 253,5 x 168,5 cm. De opbouw van de ruit is 5 – 12 – *6. De ruit is voorzien van een warmtewerende / zonwerende coating (HR+ Coating). Bovenstaande resultaten zijn gemeten met een " MIG" Laser Gauge for Glass & Air Space Thickness.   In de spouw van de isolerende ruit staat vermeld: 20 07 10 28638 001 2535 1684 FLINTERMANN C.F. KOMO 45823 HR+ UNITOP premium UG – 1.3 DIN EN 637   Is herstel technisch mogelijk:  ja /  nee Zo ja, welke technische oplossing(en) is (zijn) er mogelijk: Er is herstel mogelijk. De huidige HR+ ruit vervangen door een HR++ ruit.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie heeft kennis genomen van het rapport van de deskundige en neemt de conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare in zoverre dat een HR+ruit is geplaatst en dat technisch herstel mogelijk is door de ruit te vervangen door een HR++ ruit.   Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is naar het oordeel van de commissie voldoende komen vast te staan dat de consument opdracht heeft gegeven tot het plaatsen van een HR++ ruit. Dit blijkt immers uit de opdrachtbon waarop staat vermeld HR++. Uit het standpunt van de ondernemer blijkt dat hij anders dan de opdracht luidde een HR+ ruit heeft besteld en geleverd. Vast staat ook dat de ondernemer de consument over de gewijzigde uitvoering van de overeenkomst niet heeft geïnformeerd en een factuur heeft gezonden waarop stond vermeld HR++. Het zenden van een tweede factuur met daarop vermeld HR+ maakt dat niet anders nu uit de opdrachtbon onomstotelijk blijkt dat opdracht is gegeven voor de levering van een HR++ ruit. Voorts heeft de ondernemer niet gesteld en is ook anderszins niet gebleken dat een HR++ ruit in de woning van de consument niet geplaatst zou kunnen worden of dat dit vanwege de sponningbreedte slechts mogelijk zou zijn door het verrichten van bijkomende werkzaamheden. Dat het verschil in isolatie-eigenschappen zoals de ondernemer stelt gering is, maakt naar het oordeel van de commissie niet dat de consument bij plaatsing van de ruit waartoe hij opdracht heeft gegeven geen belang heeft.   De slotsom van het voorgaande moet dan ook zijn dat de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst en dat de klacht van de consument derhalve gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is gehouden alsnog zorg te dragen voor plaatsing van een HR++ ruit van de juiste afmeting met zonwerende coating, inclusief glaslatten. Daartoe dient de ondernemer de door hem geplaatste ruit te verwijderen en vervolgens de nieuwe ruit te plaatsen naar de eisen van goed en deugdelijk werk. De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van twee maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 685,–.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument ter vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 24 juni 2011.