Ondernemer failliet gedurende behandeling van het geschil (nadat aan formele innamevereisten is voldaan). Beperking nakomingsgarantieregeling

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Faillissement/surseance van betaling/bedrijfsbeëindiging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61283

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 29 januari 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van totaal € 12.800,–. De levering vond plaats op of omstreeks 4 juni 2010.   De consument heeft een bedrag van € 650,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in juni 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De werkzaamheden na de levering zijn gestart op 7 juni 2010. De levering en plaatsing is op 8 juni gedeeltelijk afgerond, zodat wij de keuken konden gebruiken. De granieten aanrechtbladen hadden namelijk een verkeerde maatvoering. Dat heeft zich een keer herhaald. Na enige maanden is de keuken voor het grootste deel afgemaakt met het aanwezige materiaal. Daarvoor hebben wij concessies moeten doen, waar tegenover stond dat een granieten plint gemaakt zou worden en dat een extra binnenwerk voor een kast geleverd zou worden. De extra materialen daarvoor moesten besteld worden. Voor de afrondende werkzaamheden is dezelfde monteur gekomen op 13 april 2011, maar deze heeft de werkzaamheden niet afgerond. Ook is toen een kastdeurtje beschadigd en een glas van een lamp kapot gegaan. Doordat het kastdeurtje besteld moest worden en het binnenwerk voor de kast nog niet geleverd was, zou er acht à negen weken overheen gaan, maar we hebben daarna helemaal niets meer gehoord. Er is niet meer gereageerd op onze klachten.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen standpunt aan de commissie bekend gemaakt.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   a. Eerste levering van het natuursteenblad was verkeerde maatvoering, tweede levering van het natuursteen blad was ook verkeerde maatvoering, waardoor ook nog een tintverschil is te zien. De bladen zijn ter plaatse op maat gemaakt, maar niet goed. Van de openingen van het blad klopt echt niets. Bovendien is de spoelbak niet juist en niet professioneel gemonteerd en zijn de natuursteen rugwanden, waarvan één goede, te kort en totaal niet afgekit, zodat er water achter loopt. Er zou een natuursteen plint tegen de keuken aan de kamerzijde gemonteerd worden, maar dit is niet gebeurd. b. Door de monteur is de bovenkastdeur beschadigd. c. De onder voorzetplint is niet juist gemonteerd (zeker bij vrieskast onderbouw). d. Het binnenwerk hoekonderkast [leverancier] is niet geleverd. e. Complete keukenlades en deuren moeten opnieuw juist gesteld worden.   De omvang van de geconstateerde gebreken is zeer ernstig. Herstel is technisch mogelijk door: a. Compleet nieuwe blad- en rugwanden op juiste maat, inclusief plint kamerzijde en inclusief de- en montage inclusief BTW € 6.000,–; b. Nieuwe kastdeur en montage € 200,–; c. Voorzetplint juist monteren € 150,–; d. Binnenwerk leveren en monteren € 450,–; e. Alles stellen € 200,–.   De totale keuken en afwerking ziet er niet goed uit. Consument heeft ook al een aantal aanpassingen geaccepteerd, voor de goede gang van zaken, welke zeker niet de bedoeling waren bij de koop van de keuken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar aanleiding van de gestelde gebreken heeft de commissie een onafhankelijke deskundige gevraagd de keuken te beoordelen. Uit het rapport van deze deskundige, hetgeen hierboven uitvoerig is weergegeven, is voor de commissie komen vast te staan dat de keuken gebreken vertoont die aan de ondernemer kunnen worden toegerekend, waardoor de klacht gegrond wordt verklaard.   Omdat de klacht bij de commissie is ingediend op 16 september 2011, voordat de ondernemer bij vonnis van [de rechtbank] op 27 maart 2012 failliet is verklaard, is artikel 20 lid 3 van de algemene voorwaarden van [de branchevereniging] van toepassing, hetgeen luidt: Indien sprake is van een faillissement nadat het geschil in behandeling is genomen, maar voordat een bindend advies is gewezen, wordt nakoming van het bindend advies gegarandeerd tot een maximum van € 2.269,– voor een keuken. Indien verhaal door [het garantiefonds branchevereniging] op de ondernemer redelijkerwijs mogelijk is, zal hetgeen verhaald wordt aan de consument worden uitgekeerd, met dien verstande dat dit tezamen met het eerder betaalde uitbetaalde bedrag de totale waarde als bedoeld in het bindend advies niet overschrijdt.   De commissie overweegt, wellicht ten overvloede, dat de curator in bovengenoemd faillissement bij schrijven d.d. 4 mei 2012 aan de commissie heeft meegedeeld dat de consument, indien deze schade heeft geleden ten gevolge van een ontoerekenbare tekortkoming, deze vordering ter verificatie bij hem kan aanmelden. De commissie veronderstelt dat hier een toerekenbare tekortkoming wordt bedoeld en wijst hierbij de consument op deze mogelijkheid.   Op grond van bovenstaande wordt als volgt beslist.   Beslissing   Aan de consument wordt een bedrag uitgekeerd van € 2.269,–.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Het in depot gestorte bedrag à € 650,– wordt aan de consument overgemaakt.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 10 mei 2012.