Ondernemer failliet; nakomingsgarantieregeling op grond van CBW-voorwaarden beperkt. Voor overige deel van vordering kan consument zich tot curator wenden

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Faillissement/surseance van betaling/bedrijfsbeëindiging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56854

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 augustus 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en aanbrengen van een korreltapijt tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.730,–. De levering vond plaats op of omstreeks oktober 2009. Het geschil gaat over de vraag of de geleverde vloer voldoet aan de eisen, die de consument daaraan mag stellen.   De consument heeft in december 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De vloer is langs de randen na anderhalf jaar nog steeds niet droog. Daardoor ontstaat een witte aanslag. De ondernemer verleent echter geen garantie meer. De eigen medewerkers van de ondernemer geven echter aan dat sprake is van een slechte seallaag.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument meende aanvankelijk dat de vloer niet droog werd. Dat was ook door de consument meegedeeld. Later bleek dat de vloer kristalliseerde en dat dus geen sprake was van opdrogen.   De ondernemer heeft een wisselende directie gehad. [De laatste directeur] heeft de consument nog het minste serieus genomen en slechts naar de geschillencommissie verwezen, hij wilde geen klachten oplossen.   De consument verlangt opheffing van de gebreken en levering van een correcte vloer, als de klachten niet opgelost worden ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer is op 5 april 2011 in staat van faillissement verklaard, waarbij [naam] is benoemd tot curator. In die hoedanigheid heeft de curator verzocht de behandeling te schorsen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De grindvloeren zijn niet netjes aangebracht. Omdat er over de onvolkomenheid in de vloer voor wat betreft de onvlakheid afspraken zijn gemaakt, laat ik die gebreken in deze esthetische vloerafwerking buiten beschouwing. Een grindvloer of grindkorreltapijt is een esthetische vloerafwerking en deze dient daarom te voldoen aan normaal daaraan te stellen eisen. Een leidraad bij de beoordeling van grindvloeren is te vinden in CUR-aanbeveling 87, alhoewel die feitelijk bedoeld is voor de technische uitvoering en niet voor de beoordeling. Beoordeling kan plaatsvinden op grond van “goed en deugdelijk vakmanschap”. Op grond van het eenvoudige uitgangspunt dat een esthetische vloerafwerking er gewoon netjes uit behoort te zien, is het niet normaal dat een dichtzetmassa plaatselijk niet transparant opdroogt en witte vlekken blijft vertonen. Dit vormt een gebrek. In het toilet en de badkamer zijn de zwarte vloeren daarom behandeld met een dunne, niet geheel dekkende, zwarte coating. Er is echter geen zijdeglans of matte coating toegepast maar een hoogglans waardoor het aspect van deze zwarte grindvloer volledig verloren is gegaan. In de woonkamer is een gemêleerde kleur aangebracht welke uiteraard niet van een verflaag kan worden voorzien; de vloer bestaat uit korreltjes met een vijftal verschillende kleuren. De witkleuring is niet te wijten aan vocht maar aan kristallisatie van het materiaal.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken:   ernstig , in toilet en badkamer. Een schone vloer behoort er ook schoon uit te zien; gering, in de woonkamer (zichtbaar, niet fraai).   Herstel is technisch mogelijk. De kosten voor herstel raamt de deskundige op: 37 m2 vloer overlagen (primer, grintvloer, dichtzetten): € 2.400,– 5 m2 vloer coaten: € 125,– uitruimen, 3 dagen opslag en terug inhuizen: € P.M.   De vloertjes in het toilet en de badkamer kunnen met een zwarte renovatie-coating worden afgewerkt, waardoor een slijtvaste afwerking zal ontstaan zoals oorspronkelijk ook het geval met de zwart gecoate grindkorrels. Een matte coating geeft het effect zoals oorspronkelijk bij de grindvloer. Enkele bij de eerder aangebrachte glanzende coating niet gedekte plekjes zijn dan ook weg gewerkt. In de woonkamer kunnen de witte vlekken niet worden weg gewerkt met een coating. Het verwijderen van de vloerafwerking is ook een zeer ingrijpende activiteit en dus is de enige optie in feite het aanbrengen van een geheel nieuwe grindvloer afwerking, over de bestaande grindvloer. Daarbij zal dan de plint van de keuken moeten worden ingekort en de matrand opgehoogd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Schorsing van de procedure zou aan de orde zijn voorzover deze procedure voldoening ener verbintenis uit de boedel ten doel heeft. De procedure bij de geschillencommissie kan echter ook uitmonden in een beroep van de consument op de nakomingsgarantie door [het garantiefonds branche]. In dat kader zou schorsing van de procedure tot een voor de consument verder toenemend nadeel leiden. Bovendien kent het reglement van de Geschillencommissie Wonen niet de mogelijkheid van schorsing van een reeds aanhangig geschil.   Uit de rapportage van de door de commissie ingeschakelde deskundige blijkt dat het geleverde product gebreken vertonen. De ondernemer is niet bereid gebleken de gebreken op te lossen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Nu de ondernemer failliet is zal de commissie een vervangende schadevergoeding vaststellen ter hoogte van de kosten van herstel, zoals die door de deskundige zijn begroot, € 2.525,–. De consument kan zich voor wat betreft de nakomingsgarantie wenden tot [het garantiefonds branche], waarbij de commissie opmerkt dat deze nakomingsgarantie in geval van een faillissement beperkt is tot € 1.361,–. Voor het overige kan de consument een vordering bij de curator indienen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.525,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 21 juni 2011.