Ondernemer geeft voorafgaand aan levering aan te bekijken of werkblad in een stuk kan worden geleverd. Ondernemer laat niets meer horen. Consument mag er dan vanuit gaan dat werkblad in een stuk kan worden geleverd

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Levertijd/levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63892

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 mei 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van e en complete keuken met inbouwapparatuur tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 11.050,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 28 juni 2011.   Het geschil gaat over de vraag of de geleverde keuken voldoet aan hetgeen de consument mag verwachten.   De consument heeft op 29 juni 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De keuken is beschadigd, incompleet en incorrect geleverd.   Het werkblad is in delen geleverd, terwijl afgesproken was dat het naadloos zou zijn. Vier van de acht kasten waren beschadigd, die pas vervangen waren nadat de volledige aankoopprijs betaald was. De keuken was pas daags voordat de consument zou verhuizen gereed, waardoor de vloer pas toen de consument al in de woning woonde afgewerkt kon worden. Daardoor moest de consument tijdelijk weer het huis uit, wat aanzienlijke kosten tot gevolg had. De relatie met de ondernemer is niet werkbaar meer, de consument verwacht geen goede garantie te krijgen. Er ontbreekt nog van alles, terwijl ook nog werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Door de vertraging in de levering heeft de aannemer herhaaldelijk zijn planning moeten bijstellen, waarvoor hij € 1.246,– bij de consument in rekening heeft gebracht.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument wil alle punten betreffende de keuken laten zitten, behalve het blad. De consument is van mening dat hij na de vele contacten die er geweest zijn geïnformeerd had moeten worden. De ondernemer wist immers hoe belangrijk het blad uit één stuk voor de consument was. De consument heeft de mededeling per mail van de ondernemer over het kunnen declareren van de kosten van de aannemer aldus begrepen, dat alle kosten gedeclareerd zouden kunnen worden. Als dat niet zo is, is de mail erg onduidelijk opgesteld.   De consument heeft navraag gedaan, het blijkt wel degelijk mogelijk een naadloos werkblad te krijgen, wellicht niet bij de vaste leverancier van de ondernemer, maar in ieder geval wel bij derden.   De consument verlangt afwerking van de keuken, vervanging van het werkblad door een naadloos werkblad met twee sparingen voor spoelbakken in de juiste maat., volledige vergoeding van de extra kosten van de aannemer en een compensatie voor de ellende en het ongemak.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Alle onderdelen van de keuken zijn geleverd en alle klachten zijn opgelost. Er is nog geen overeenstemming over de naad op het werkblad en over vergoeding van de kosten van de aannemer. Ten aanzien van de naad op het werkblad is tussen de ondernemer en de consument niets expliciet afgesproken. Door de ondernemer is slechts aangegeven dat de leverancier van het werkblad zou bepalen waar de naad zou komen te lopen. Verder heeft de ondernemer nog aangeboden om tegen kostprijs een nieuw werkblad te leveren, op welk aanbod de consument niet is ingegaan.   De ondernemer ontkent verantwoordelijk te zijn voor de kosten van de aannemer, die bovendien in geen verhouding staan tot de werkzaamheden van de ondernemer. De consument heeft de hoogte van de schade ook niet bewezen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft meer dan tien gesprekken gevoerd. Er is altijd gesproken over een blad uit één deel. Vanwege de maten in de keuken moest het blad enkele centimeters langer worden dan aanvankelijk voorzien. De ondernemer deelde mee dat hij zou kijken of dat gerealiseerd kon worden. Dat bleek niet het geval te zijn. Het klopt dat de consument daarover op dat moment niet geïnformeerd is, de ondernemer heeft daar op dat moment niet aan gedacht. De uiteindelijke vormgeving, met name waar de naad zou open, is door de bladenleverancier naar eigen inzicht bepaald. De consument voert wel schade op, maar heeft die niet met facturen onderbouwd.   Voor wat betreft de vloer merkt de ondernemer op dat de uiteindelijke afwerking van de vloer bepaald zou worden na levering van de keuken. Hoewel de keuken niet compleet was is er toch een zodanig substantieel deel van de keuken geleverd dat de consument wel een keuze had kunnen maken betreffende de vloer en dat die vloer ook voor de verhuizing gerealiseerd had kunnen zijn.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De keuken zou 28 juni 2011 geleverd en geplaatst worden. Bij levering bleken vele delen beschadigd te zijn en er is besloten eerst nieuwe onderdelen te leveren en dat pas te monteren. Dit zou twee weken duren, dat werd later en door fabriekssluiting uiteindelijk op 25 augustus jl. Door vier maal verandering van leverdatum heeft de aannemer die de keuken zou plaatsen € 1.246,– extra in rekening gebracht. Bij levering kwam het werkblad in delen in zicht met deelnaad in het midden van de kookplaat, terwijl alles gedaan zou zijn voor een naadloos blad. Veel vervelende discussies mail et cetera over betaling en deelbetalingen, het blad in delen te laten leveren en montage/extra montagekosten, vrije dagen schadevergoeding en nu nog moet de houten vloer gelakt worden.   Dat de keuken te laat geleverd en gemonteerd kon worden door de aannemer is een feit en erg vervelend voor consument. Ook de ondernemer betreurt dat en heeft er volgens zijn zeggen alles aan gedaan, maar was afhankelijk van de fabrikant. Echter, voor consument is het alle verschillende keren, dus vier maal, een hele vervelende lange situatie waar ook nog € 1.246,– extra voor betaald moest worden. Voor wat betreft het composiet werkblad in twee delen kan de deskundige zich voorstellen dat de consument hier niet mee akkoord is. Het blad is 302 cm lang en het is mogelijk op die lengte (wel een maximale maat met 1 of 2 kopse kanten) te leveren. Over de mogelijkheden is totaal niet gesproken, naadloos was het verzoek van consument. Er staat ook niks op de tekening en bevestiging dat het in delen geleverd zou worden. De ondernemer heeft de deskundige verteld dat er tijdens de verkoop / orderbevestiging ook niet over gesproken is, omdat er altijd gemaakt wordt wat mogelijk is en mooi is. Terwijl consument altijd duidelijk heeft aangegeven een naadloos werkblad te willen.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken opvallend. Herstel is technisch mogelijk door een nieuw werkblad uit één stuk te leveren.   De- en montage blad en levering nieuw blad kost bij benadering € 3.500,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument en de ondernemer hebben uitvoerig gesproken over het leveren van een blad uit één stuk. Bij het laatste contact over het werkblad voorafgaand aan de levering heeft de ondernemer meegedeeld dat hij zou bekijken of het mogelijk was. Als de ondernemer dan niets laat horen mag de consument er van uitgaan dat de levering van een werkblad in één deel mogelijk is. De commissie gaat er dan ook van uit dat de inhoud van de overeenkomst tussen partijen is dat een werkblad uit één stuk geleverd zou worden.   De ondernemer heeft een vergoeding toegezegd voor door de aannemer te maken kosten. De commissie is met de consument van oordeel dat de formulering van hetgeen is toegezegd onduidelijk is en in ieder geval aanzienlijke ruimte biedt voor misverstanden.   De consument heeft onvoldoende duidelijk gemaakt welke schade hij naast de kosten van de aannemer heeft geleden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   De consument heeft niet het werkblad gekregen dat zij mocht verwachten. De commissie acht het in relatie tot de omvang van de klacht echter disproportioneel om de ondernemer een geheel nieuw werkblad te laten leveren. De commissie acht dienaangaande een financiële compensatie op zijn plaats, nu het geleverde werkblad een andere uitstraling heeft dan de consument had verwacht. De commissie bepaalt de hoogte van die compensatie in redelijkheid en billijkheid op € 1.750,–.   De ondernemer dient bovendien aan de consument de kosten van de aannemer ad € 1.246,– te betalen.   De ondernemer is derhalve in totaal € 2.996,– verschuldigd.   Omdat de ondernemer in overwegende mate in het ongelijk is gesteld dient de ondernemer aan de consument het klachtgeld te vergoeden en de daarvoor geldende bijdrage in de behandelingskosten aan de commissie te voldoen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 2.996,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 12 april 2012.