Ondernemer geldt niet als verkopende partij bij overeenkomst; consument niet-ontvankelijk.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108924

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de annulering van de door de consument via de website van de ondernemer gedane bestelling van twee lampen. 

De consument heeft op 15 februari 2017 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt summierlijk weergegeven als volgt.

Hij heeft op 14 februari 2017 twee lampen besteld bij de ondernemer voor een bedrag van in totaal   € 34,16–. Op 15 februari 2017 kreeg de consument een bericht dat de bestelling was geannuleerd. De reden die werd opgegeven was ‘niet leverbaar’. Achteraf is de consument gebleken dat het gaat om lampen van € 839,– per stuk. De consument wist dat bij het bestellen niet en kon dit ook niet weten.

De consument wil dat de ondernemer de lampen alsnog levert voor € 34,16.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt summierlijk aangegeven als volgt.

De consument is aan het verkeerde adres. Hij heeft de bestelling, weliswaar via de site van de ondernemer, gedaan bij een derde partij. Hij zal de door hem gewenste nakoming dan ook moeten vragen aan die derde.

Beoordeling van het geschil

De consument meent dat een rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen tussen hem en de ondernemer behelzende de levering van twee lampen voor een bedrag van € 34,16. De ondernemer betwist de wederpartij te zijn van de consument in deze gestelde overeenkomst.

De koopovereenkomst is tot stand gekomen met de aanvaarding door de consument van het op de website van de ondernemer vermeld aanbod. Bij de beantwoording van de vraag met wie de koopovereenkomst daarmee tot stand is gekomen, komt het niet alleen aan op een (zuiver) taalkundige uitleg van de gebezigde bewoordingen van dat aanbod maar ook op hetgeen partijen te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten en de betekenis die zij redelijkerwijs daaraan mochten toekennen.

Allereerst is van belang dat de consument met de aanvaarding van het aanbod (ook) de gelding van de “Algemene voorwaarden kopen bij andere verkopers” heeft aanvaard. Naast andere duidelijke aanwijzingen bepalen die voorwaarden onder meer in:
– artikel 1 dat wordt verstaan onder platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan gebruikers worden aangeboden; en onder koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de andere verkoper en een klant vanwege de aanschaf door de klant van een product bij de andere verkoper via het platform.
– artikel 4 in lid 1 dat de klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen klant en de andere verkoper en dat de ondernemer geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt; en in lid 2 dat de klant zich bij vragen en/of klachten over aangeschafte producten van andere verkopers rechtstreeks dient te wenden tot de betreffende andere verkoper en dat de koper erkent dat de ondernemer op geen enkele wijze aansprakelijk is.
– artikel 5 in lid 1 dat een klant via het normale bestelproces bij de ondernemer een bestelling kan plaatsen voor een product dat door een andere verkoper wordt aangeboden; en in lid 2 dat de klant van de ondernemer een factuur ontvangt en van de andere verkoper een pakbon.
– Artikel 6 lid 5 dat de andere verkoper onherroepelijk het recht aan de ondernemer heeft verleend om in naam van de ondernemer de incassorechten uit re oefenen die voortvloeien uit de koopovereenkomst tussen de klant en de andere verkoper.
Verder was op de website bij het aanbod uitdrukkelijk vermeld “Verkoop door Light Gallery Webshop” en “dit artikel wordt geleverd door een externe verkoper (…) Garantie en service lopen via de externe verkoper. (…)”.
Als de consument dat al niet had begrepen had hij reeds op grond van het voorgaande moeten begrijpen dat hij een niet door de ondernemer maar door een externe verkoper gedaan aanbod tot verkoop van de lampen aanvaardde. Dat hij daarvòòr geen (direct) contact met de externe verkoper had gehad en hij deze via de website van de ondernemer heeft kunnen kopen en betalen, is onvoldoende om daarover in dit geval anders te oordelen. Er zijn geen andere feiten of
omstandigheden gebleken waaruit de consument had mogen begrijpen dat het aanbod tot verkoop van de lampen toch door de ondernemer zelf werd gedaan.

Dit alles leidt tot de slotsom dat de ondernemer niet kan gelden als de verkopende partij bij de koopovereenkomst zodat de consument niet-ontvankelijk is in zijn tegen de ondernemer gerichte klacht. Nu de overige geschilpunten niet tot een ander oordeel kunnen leiden, hoeven zij geen bespreking en beslist de commissie als volgt.

Beslissing

De commissie verklaart de consument niet-ontvankelijk in zijn tegen de ondernemer gerichte klacht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 25 april 2017.