Ondernemer had als deskundige moeten onderkennen dat er een kier zou ontstaan tussen beide lamelsystemen. Herstel door ondernemer en anders ontbinding van de overeenkomst

  • Home >>
  • Zonwering >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57844

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 20 mei 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van raamlamellen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 628,–. De levering vond plaats op of omstreeks 28 mei 2010.   De consument heeft op 25 november 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De lamellen zijn geleverd na een bezoek van een vertegenwoordiger van de ondernemer aan mijn woning. Ik zou de lamellen zelf ophangen aan de bestaande rails, wat volgens de vertegenwoordiger mogelijk was. Toen de lamellen geleverd waren bleken deze niet te passen. Ik heb de directeur van de ondernemer gewaarschuwd en deze is komen kijken. Hij beloofde mij dat hij een ander hangsysteem zou maken. Dat gebeurde echter niet, dus ik nam weer contact op. Uiteindelijk zijn door de ondernemer nieuwe rails gemonteerd. Ik moest daarvoor apart € 150,– betalen. Dat vond ik eigenlijk niet correct, omdat de ondernemer een fout had gemaakt, niet ik. Nadat de nieuwe rails waren geplaatst, zag ik dat zich een opening van 4 cm bevond tussen de beide groepen lamellen, als deze gesloten waren. Er is weer een monteur komen kijken. Deze zei dat er niets aan te doen was. Wel kon er een rail verplaatst worden zodanig dat deze achter de andere rail kwam te zitten. Dan zou de opening van 4 cm weliswaar verdwijnen, maar ik vond dat geen goede oplossing, omdat het een lelijk gezicht was. Ondanks herhaald verzoek mijnerzijds heeft de ondernemer nog geen oplossing aangedragen. Ik heb er geen vertrouwen in dat die nog zal komen.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst en van de koopovereenkomst betreffende de nieuwe rails.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het probleem is alleen op te lossen door de rails anders ten opzichte van elkaar te monteren. De consument wil deze oplossing niet, zodat wij haar hebben moeten meedelen dat wij verder niets voor haar kunnen doen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De monteurs van de ondernemer hebben al geprobeerd het lamellenpakket iets op te schuiven. Vanwege de stop en de constructie van de lamellenrails is dat lastig. Het zou handiger zijn de twee buitenste lamellen aan één zijde wat breder te maken. Eventueel kan aan een van de lamellen een kleine strook worden aangezet van dezelfde stof. Hiermee is de kier afgedicht. De consument gaat hiermee akkoord. Op zich is dit een simpele en goedkope oplossing. De kosten hiervan zullen naar schatting € 50,– bedragen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ter zitting is gebleken dat een betere oplossing dan de deskundige heeft voorgesteld, is om de rails zodanig te vervangen en te monteren dat de kier verdwijnt, eventueel gecombineerd met vervanging van de lamellen, omdat de door de deskundige voorgestelde oplossing waarbij aan een of twee lamellen een strook wordt aangezet tot gevolg kan hebben dat die lamellen door de zwaartekracht scheef komen te hangen. De ondernemer is aansprakelijk voor de oplossing van het probleem, omdat hij bij zijn bezoek aan de consument voorafgaande aan de aankoop van de lamellen als deskundige had moeten onderkennen dat er een kier zou ontstaan tussen beide lamelsystemen. Blijkt de ondernemer niet in staat tot vervanging van de rails en/of de lamellen op zodanige wijze dat de kier verdwijnt, dan dient een andere oplossing van het geschil te worden gevonden, bijvoorbeeld doordat de beide koopovereenkomsten betreffende de lamellen en de later geleverde rails worden ontbonden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer vervangt en monteert de rails en/of de lamellen op zodanige wijze dat er geen kier meer bestaat tussen de beide lamelsystemen als deze gesloten zijn. Een en ander dient te geschieden binnen 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 150,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering op 5 oktober 2011.