Ondernemer had cliënt moeten waarschuwen voor stotteren en hikken nieuwe auto

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 110934

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De cliënt heeft een nieuwe auto gekocht. Deze stottert en hikt. Het blijkt dat dit ligt aan de software van het product, die voortvloeit uit het behalen van de vereiste CO2 uitstoot, om de auto te laten voldoen aan de EURO 6 norm. Het doet zich ook voor bij andere auto’s van het zelfde type, al is het bij de auto van de cliënt wel sterker merkbaar.
Volgens de deskundige zou de enige oplossing het aanpassen van de software zijn, maar dat kan niet legaal. De auto voldoet dan niet meer aan de norm voor CO2-uitstoot.
De cliënt hoeft deze eigenschap echter niet voor lief te nemen. De ondernemer had hier van te voren voor moeten waarschuwen. De commissie ziet het hikken en stotteren als een afwijking die het ontbinden van de koopovereenkomst rechtvaardigt. De ondernemer moet de cliënt binnen een maand € 20.000,- terug betalen en de cliënt moet de auto terugleveren aan de ondernemer.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 29 september 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe Renault, type Megane, tegen een door de consument te betalen prijs van € 25.817,86.

De overeenkomst is op 2 december 2016 uitgevoerd.

De consument heeft op 29 december 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Als gevolg van een defect kon de auto niet worden afgeleverd op de afgesproken datum.

In de weken na de feitelijke aflevering bleek dat de motor inhield en stotterde, met name bij constante snelheden Deze kwestie is door partijen uitgebreid besproken hetgeen niet tot een oplossing heeft geleid. De ondernemer heeft enkele inruilvoorstellen gedaan die door de consument zijn afgewezen gelet op de door de ondernemer gehanteerde inruilprijs die ongeveer € 7.500,– lager was dan de aankoopprijs. De consument heeft heel weinig met de auto gereden, mede als gevolg van het gebrek.

De consument wenst kosteloos herstel dan wel kosteloze vervanging van de auto, als dit niet mogelijk is wenst hij de koopovereenkomst te ontbinden.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument wil een auto die goed rijdt. Enige afschrijving in geval van ontbinding is redelijk. Het eerdere voorstel van de ondernemer ging ervan uit dat de auto nog € 18.000,– waard was.

Nu duidelijk is dat het gebrek niet binnen afzienbare tijd kan worden verholpen, wenst de consument dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. De auto van de consument heeft meer last van het euvel dan andere vergelijkbare auto’s.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

In het onderhavige geschil is de consument van mening dat de auto niet aan de verwachtingen voldoet.

De ondernemer betwist dat sprake is van non-conformiteit. Het stotteren en inhouden van de motor betreft een producteigenschap, die voortvloeit uit het behalen van de vereiste CO2 uitstoot, waarmee de auto voldoet aan de EURO 6 norm. Herstel is niet mogelijk. De ondernemer heeft de consument een redelijk voorstel gedaan voor de levering van een Megane met een zwaardere motor. Daarvoor diende de consument een bedrag van € 3.491,63 bij te betalen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het vervangen van de auto heeft geen zin, omdat die dezelfde rijeigenschappen heeft. Dit zal leiden tot identieke klachten. Het is wel zo dat de auto van de consument meer dan gemiddeld stottert en inhoudt.

Het is inmiddels een bekende producteigenschap van dit type motor. De ondernemer zal erop toezien dat bij de proefrit hiervan melding wordt gemaakt. Het doet zich alleen voor bij bepaalde kritische toerentallen.

De ondernemer is zonder nader overleg niet in staat een offerte voor een andere auto te doen.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Tijdens onderzoek zijn door de deskundige de navolgende punten geconstateerd en indien nodig van commentaar voorzien:

Na een uitgebreide proefrit heeft deskundige vastgesteld dat de motor, in een bepaald toerengebied een hikkend/stoterig effect vertoont. De consument geeft aan dat dit effect op sommige momenten nog sterker is. Helaas heeft deskundige dit laatste niet kunnen vaststellen.

De ondernemer geeft aan dat het hikken/stotteren een producteigenschap is van dit type motor. En is het gevolg van de steeds strenger worden eisen ten behoeve van de uitlaatgas uitstoot regeling.

Deskundige en consument hebben tevens een proefrit gemaakt met een vergelijkbaar voertuig. Ook hierbij is het hikkende/stoterige effect waar te nemen, zij het in iets minder mate.

Deskundige heeft onderzoek gedaan naar deze klachten en komt tot de ontdekking dat de klachten van de consument niet op zich zelf staan. Het hikken/stotteren is bij dit type motor een veel voorkomende klacht. Dit zelfde geldt ook voor de 1.4 TCE motor, de zwaardere uitvoering van de 1.2 TCE welke qua opbouw nagenoeg gelijk is.

Deskundige is van mening dat het hikken/stotteren afkomstig is vanuit de motorregeleenheid (ECU). Deze stuurt bij een bepaald toerental een tekort aan brandstof naar de motor. Veelal is dit het gevolg om te kunnen voldoen aan de steeds strenge milieueisen waaraan voertuigen tegenwoordig moeten voldoen.

Nieuwe/aangepaste software zou daarom de oplossing moeten bieden. Alleen de fabrikant kan deze software legaal aanpassen, omdat de ECU deel uit maakt van de voertuigspecificaties.
Het aanpassen van de ECU door de setting in de computer te veranderen, ook wel chiptuning genoemd, is een mogelijke oplossing. Helaas is chiptuning niet legaal omdat de nieuwe setting van de ECU niet overeenkomst met de voertuigspecificaties. (lees uitstoot)

Resumé
Deskundige is van mening dat het probleem dient te worden opgelost door de automobielfabrikant. Deze dient de software van de ECU zo te schrijven dat de motor in alle toerengebieden comfortabel is.
Of de fabrikant en wanneer deze met een aanpassing voor de software komt is niet bekend.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het onderhavige geschil spitst zich toe tot de vraag of de bestaande en verder niet door de ondernemer betwiste producteigenschap van de motor zodanig is dat daardoor de ontbinding van de koopovereenkomst wordt gerechtvaardigd.
De ondernemer erkent het bestaan van de betreffende producteigenschap en stelt dat deze zich niet voor herstel leent. Mogelijk zou chiptuning kunnen helpen, maar dat is een “illegale” oplossing, die niet kan worden opgelegd.

De commissie is van oordeel dat weliswaar sprake is van een producteigenschap, maar dat dit geen eigenschap is die de consument maar voor lief moeten nemen. De commissie ziet zich daarbij gesterkt door de bevindingen van de door haar ingeschakelde deskundige, die door partijen niet gemotiveerd zijn betwist, waaruit blijkt dat sprake is van een behoorlijk hinderlijke rijeigenschap, waarvoor de consument voorafgaand aan de koop niet is gewaarschuwd en die dan ook niet door de consument is geaccepteerd als zijnde inherent aan dit type auto.

Dit zo zijnde kwalificeert de commissie deze eigenschap als een afwijking van het overeengekomene die de ontbinding van de koopovereenkomst rechtvaardigt, zie artikel 7: 22 lid 1 onder a BW.

De commissie is van mening dat de inruilprijs op een bedrag van € 20.000,– moet worden gesteld en houdt bij het bepalen daarvan rekening met de betaalde aankoopprijs, de leeftijd van de auto en het aantal daarmee gereden kilometers. De commissie verklaart de klacht gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist en vastgelegd.

Beslissing
De overeenkomst d.d. 29 september 2016 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de consument de auto met alle daartoe behorende papieren en accessoires, teruglevert aan de ondernemer, waarna deze de consument voor de auto vrijwaart. De ondernemer betaalt bij de ontvangst van de auto een bedrag van € 20.000,– aan de consument.

Een en ander dient te geschiedden binnen 1 maand na de datum van verzending van dit bindend advies.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet binnen de gestelde termijn is geschied, vervallen de ongedaanmakingsverbintenissen en betaalt de ondernemer, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn, in plaats daarvan een vergoeding van € 2.000,– aan de consument. De consument blijft dan eigenaar van de auto en zal vrij zijn over de auto te beschikken op een wijze die hem goeddunkt.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit
mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, ing. D.G. Kooman en P.G. Nieuwenhuijse, leden, op 22 februari 2018.