Ondernemer had consument moeten informeren, dat motor een showroommodel was. Prijsvermindering redelijk.

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Prijs    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: TWE07-0007

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 15 december 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe motorfiets, merk Honda, type ST 13000 A, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 19.940,–.   De levering heeft op 1 juni 2007 plaatsgevonden.   De consument heeft omstreeks 13 april 2007 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De motor zou in april 2007 worden geleverd. Bij de koop is uitdrukkelijk gezegd dat de consument een nieuwe motor wenste en geen showroommodel.   Bij bezoeken aan de showroom van de ondernemer in december 2006 en januari 2007 zag de consument een identieke motorfiets in de showroom van de ondernemer staan. De consument wilde niet dat deze motor aan hem zou worden geleverd en bracht op een aantal stickertjes op het tentoongestelde model aan.   Op de voor de aflevering bepaalde dag, te weten 13 april 2007, bleek dat de ondernemer voornemens was het showroommodel aan de consument te leveren.   De ondernemer ontkende bij die gelegenheid dat deze motor dezelfde was die in december 2006/januari 2007 in de showroom had gestaan. De ondernemer bleek bij die gelegenheid bereid de overeenkomst kosteloos te annuleren. Dit was voor de consument geen optie omdat hij dan nog langer op zijn motor zou moeten wachten. De consument heeft daarop voorgesteld dat de ondernemer hem de motorfiets levert met een korting van € 2.500,–. Daartoe bleek de ondernemer niet bereid.   Nadien bleek de ondernemer niet meer bereid de koopovereenkomst kosteloos te annuleren aangezien de motor reeds op kenteken was gesteld. De annuleringsvergoeding bedraagt thans 10% van de koopsom.   Uiteindelijk is de consument met grote tegenzin akkoord gegaan met de levering van het showroommodel.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   In eerste instantie ben ik op 13 april 2007 akkoord gegaan met de levering van het showroommodel. Later wilde ik annuleren, maar dat kon toen niet meer kosteloos.   Het probleem van een showroommodel zijn de beschadigingen die optreden als gevolg van het op- en afstappen. De beide vaste koffers vertoonden talloze krassen die met name in het zonlicht goed te zien waren.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het is niet zo dat aan de consument een showroommodel is geleverd. De motor die de consument in januari 2007 in de showroom heeft zien staan is afgeleverd aan een klant in Moergestel.   De consument was op 13 april 2007 niet blij dat de voor hem bestemde motor in de showroom stond. De ondernemer was bereid de koop te annuleren, maar dat wilde de consument op dat moment niet. Later gaf de consument te kennen wel te willen annuleren, maar dat kon toen niet meer kosteloos omdat het kenteken was aangevraagd en de extra’s al waren besteld. De ondernemer is niet bereid de consument de motor tegen een lagere prijs te leveren aangezien de ondernemer de consument een nieuwe schadevrije motor heeft geleverd en geen showroommodel.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Korte omschrijving van de klacht(en) De consument heeft volgens zeggen op 15 december 2006 een “nieuw” motorrijwiel besteld en geen ‘showroommodel” en hij betwijfelt een “nieuwe” motor te hebben gekregen. Naar wij van hem hebben vernomen stond deze motor eind december al in de showroom. Tevens heeft de consument op 15 januari 2007 stickers op een onzichtbare plaats op het frame geplakt.   Vaktechnisch oordeel Van Honda Nederland hebben wij informatie ontvangen dat de motor op 21 december 2006 is afgeleverd bij de ondernemer en tot de aflevering op 1 juni 2007 in de showroom, dan wel op voorraad bij genoemde firma heeft gestaan. Tevens hebben wij de stickers waargenomen die consument volgens zijn zeggen op 15 januari 2007 op het frame heeft geplakt.   Toelichting Gezien de afleveringsdatum 21 december 2006 door de importeur van bovenomschreven motorrijwiel aan de ondernemer en de waargenomen stickers op het frame is het aannemelijk dat betreffend motorrijwiel vanaf 21 december 2006 tot en met de afleveringsdatum aan consument op 1 juni 2007 in de showroom heeft gestaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar het oordeel van de commissie heeft de consument in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat hem weliswaar een nieuwe motor is geleverd, maar dat dit een showroommodel is geweest.   De consument heeft op enig moment voor de keuze gestaan om de betreffende koop te annuleren, maar heeft hiervan om hem moverende redenen afgezien.   Nadien kwam de consument op dit standpunt terug, maar bleek de ondernemer niet bereid de annulering alsnog kosteloos te laten plaatsvinden. Gelet hierop moet het ervoor worden gehouden dat de consument met de levering van het onderhavige showroommodel akkoord is gegaan.   De consument heeft ter zitting nog gesteld dat de geleverde motor een aantal beschadigingen vertoont als gevolg van het op- en afstappen van de bezoekers van de showroom van de ondernemer. Deze stelling die eerst ter zitting door de consument is betrokken moet geacht worden om die reden te laat naar voren te zijn gebracht, nog daargelaten dat objectieve gegevens over de gestelde schade niet door de consument zijn verstrekt.   De commissie is echter wel van oordeel dat van een behoorlijk handelend verkoper/ondernemer mag worden verlangd dat hij de consument juist en naar waarheid informeert over de vraag of al dan niet sprake is van een showroommodel. De omstandigheid dat de ondernemer de consument uiteindelijk de keuze laat om kosteloos te annuleren doet daaraan niet af.   Gelet hierop acht de commissie enige vergoeding aan de consument wegens het door hem ondervonden ongerief als gevolg van het handelen en/of nalaten van de ondernemer op zijn plaats.   De commissie begroot de door de ondernemer aan de consument te betalen vergoeding naar billijkheid op € 200,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gedeeltelijk gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 200,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers op 27 februari 2008.