Ondernemer had consument moeten informeren over bijzondere eigenschap nu consument deze niet behoefde te verwachten

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 58954

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 oktober 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en monteren van [een kast] zweefdeur van 90 x 66 x 66 x 90 cm en met drie deuren (hierna te noemen: de kast) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 749,– plus € 125,– montagekosten.   De consument heeft de klacht op 13 april 2011 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De twee middelste binnenruimtes zijn voor nog geen tweederde toegankelijk. Dit staat in de weg aan het normaal functioneren voor het bedoelde gebruik. Dit is bij aankoop ook niet aan de consument verteld. Je kunt niet goed bij je (opgehangen) kleren en je kunt ook geen uitschuifbare onderdelen (lades) plaatsen omdat deze niet naar buiten kunnen schuiven.   De consument verlangt dat de deuren en/of binnenruimte van de kast zodanig worden aangepast dat het goed toegankelijk is en normaal functioneert.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Zoals uit de aangereikte documentatie volgt blijkt de kast uit 4 delen binnenkant te bestaan en uit 3 schuifdeuren. Verder zijn de drie deuren niet van gelijke maat. De twee buitenste deuren breed 114 cm (en breder dan het brede achterliggende gedeelte) de voorloopdeur smal 92 cm. Dit heeft tot gevolg dat, zoals in de klacht omschreven, de linkerkant 1/3 (23 cm) van het smalle deel niet rechtstreeks toegankelijk is en dit zelfde doet zich aan de andere zijde voor. Oorzaak van het euvel ligt bij de productiemethode van de fabrikant. Zij hebben gekozen om de kast op deze wijze te produceren.   Naar mijn vaktechnisch oordeel de omvang van de geconstateerde gebreken: onhandig.   Herstel is technisch niet mogelijk. Er is niets mis met de kast; hij is geleverd zoals hij moet zijn.   Toelichting Nadat ik consument had bezocht en het euvel had gezien, ben ik naar de ondernemer gegaan om te kijken hoe het gekochte er bij staat en hoe in het algemeen de infoverstrekking is van de linnenkasten. Op de foto ziet u van een stukje prijslijst van betreffende kast die aanwezig was in het meubel. Bij alle kasten die in een aantal maten en kleuren leverbaar zijn, was zo’n prijslijst in de kast te vinden. Ook de kleurstalen waren er. Wat mij opviel aan kast in de showroom was dat deze geen indeling had die gelijk loopt met de deuren. Doordat dit een 2-deurs is, kun je wel overal bij.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op de ochtend van de zitting is bij het secretariaat een twee pagina’s lange notitie van de consument ontvangen. Nu de consument dit pas op de zittingsdag inbrengt en de ondernemer zich hierover niet heeft kunnen uitlaten, zal de commissie die op 14 oktober 2011 gedateerde notitie wegens strijd met de eisen van een goede procesorde buiten beschouwing laten.   Uit het deskundigenrapport volgt dat de kast van 315 cm breed is afgeleverd zoals de fabrikant het heeft bedoeld en zoals het behoort te zijn. Uit het rapport volgt echter ook dat de kast een zeer bijzondere eigenschap heeft. Zo zijn de twee middelste delen niet rechtstreeks toegankelijk. De commissie begrijpt dat in de beide middelste delen daardoor ook geen uitschuifbare zaken in de kast kunnen worden geplaatst, zoals de consument bovendien onbetwist stelt. Als meest deskundige partij is de ondernemer verplicht om de consument over deze bijzondere eigenschap van de kast vooraf te informeren, zeker nu de consument (zoals hij onbetwist stelt en ook bevestiging vindt in het deskundigenrapport) deze bijzondere eigenschap op grond van het hem getoonde model van 226 cm breed niet zonder meer hoefde te verwachten. Nu de ondernemer is tekortgeschoten in zijn mededelingsplicht, komt hem geen beroep toe op een door de consument geschonden onderzoeksplicht. Ter beëindiging van het geschil oordeelt de commissie het redelijk en billijk dat de overeenkomst wordt ontbonden.   Het voorgaande leidt de commissie tot de slotsom dat de klacht gegrond is.   Daarom dient de ondernemer het betaalde klachtengeld aan de consument te vergoeden en een vastgestelde bijdrage in de behandelingskosten te betalen.   De commissie beslist als volgt.   Beslissing   De commissie verklaart dat de overeenkomst van 30 oktober 2010 is ontbonden. Dit betekent dat de ondernemer de kast zonder kosten bij de consument terughaalt tegen gelijktijdige (terug)betaling aan de consument van € 874,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over het te betalen bedrag.   Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van € 100,– wegens betaald klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 14 oktober 2011.