Ondernemer had de consument moeten informeren oftewel aanwijzingen moeten geven over het gebruik van de bruidsjapon van stijve stof met een zware, afneembare sleep.

  • Home >>
  • Bruidsmode en Maatwerk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bruidsmode en Maatwerk    Categorie: Informatie ondernemer    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 52840

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 februari 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en vermaken van bruidskleding en bruidsaccessoires tegen een daarvoor door de consument te betalen totaalprijs van uiteindelijk € 3.220,65. Het geschil betreft de bruidsjapon met sleep (verder ook te noemen: het artikel), geprijsd € 2.195,–. Levering heeft plaatsgevonden en de consument heeft de prijs volledig voldaan.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De bruidsjapon met sleep heeft op de huwelijksdag niet naar behoren gezeten. Bij het aankleden begrepen de kleedsters al niet dat de zware sleep moest hangen aan ijzeren haakjes en lusjes van garen.   Bij het instappen in de trouwauto voor vervoer naar de fotolocatie braken al gelijk wat lusjes en tijdens de fotosessie moest de sleep meerdere malen opnieuw worden bevestigd. Iedere keer als een zittende beweging werd gemaakt kwam er speling tussen de haakjes aan de sleep en de garen lusjes aan de japon, waardoor de sleep losliet. Omdat dit teveel tijd ging kosten is tijdens de fotosessie besloten de sleep af te doen en daardoor zijn er niet veel foto’s met sleep op locatie. Na de fotosessie is de consument naar huis gegaan en had daar nog 10 minuten om zich klaar te maken voor de ceremonie. Daar is de sleep opnieuw aan de japon bevestigd, met twee veiligheidsspelden, meer waren er niet voorhanden. Dit was vanwege de dikke stof niet eenvoudig en een en ander veroorzaakte veel paniek en stress. Bij het verlaten van de auto op de trouwlocatie was de sleep weer losgelaten en hing nog slechts aan twee spelden. In het bijzijn van de gasten moest de sleep weer worden bevestigd. Ook tijdens het opstaan voor het ja-woord liet de sleep los en hing vervolgens aan twee spelden met een losse flap links en rechts. Na het verlaten van de trouwzaal heeft de consument besloten de sleep af te doen. Pas op dat moment kon de consument van haar huwelijksdag genieten. De consument had echter graag zelf willen bepalen hoe lang zij de sleep, voor het totale plaatje, aan zou houden. De consument stelt dat het gebeuren met de sleep een domper op de dag was. In reactie op haar klacht gaf de ondernemer aan dat de consument op de dag zelf had moeten bellen, zodat een coupeuse de klacht mogelijk had kunnen oplossen. De consument stelt echter dat daarvoor geen tijd zou zijn geweest, gezien het strakke schema en de wachtende gasten. Voorts bevestigt de consument dat de jurk tijdens de passessie goed heeft gezeten, maar brengt daartegenin dat zij tijdens de passessie niet heeft gezeten, waardoor het probleem op dat moment niet is gebleken. Tijdens de huwelijksdag zijn er echter meerdere momenten waarop moet worden gezeten en al zittend kwam er speling tussen de haakjes en de lusjes, waarschijnlijk juist bij het draperen van de sleep. De consument is dan ook van mening dat de ondernemer haar een bruidsjapon heeft verkocht die niet aan de kwaliteitseisen heeft voldaan en haar verwachtingen niet heeft waargemaakt.   De consument heeft niet ingestemd met de compensatie die de ondernemer op 25 november 2010 aanbood, te weten: professionele reiniging van de bruidsjapon ter waarde van € 98,– en een dinerbon, en evenmin met de compensatie die de ondernemer op 22 december 2010 aanbood, te weten: een tegoedbon te besteden op de cocktailafdeling ter waarde van € 350,–. De consument verlangt ter vergoeding van haar emotionele schade het totale aankoopbedrag van de bruidsjapon terug.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft een van de zwaarste japonnen uit de collectie gekocht met een afneembare sleep. Tijdens het passen is nooit naar voren gekomen dat de trensjes niet sterk genoeg zouden zijn. De ondernemer stelt dat hij dan ook van tevoren niet had kunnen vermoeden dat dit het geval zou zijn.   Om een sleep afneembaar te maken, wordt deze met haakjes en trensjes vastgezet. Hierdoor is het niet de bedoeling dat er op de haakjes wordt gezeten, maar dat de sleep naar achteren wordt gedrapeerd. De consument beschrijft herhaaldelijk dat zij is gaan zitten bovenop de haakjes en trensjes. Zowel in de auto, tijdens het fotograferen en tijdens de ceremonie. Ook is de japon naar de zijkant gedrapeerd in plaats van naar achteren. Het geheel is daardoor gaan loslaten. De ondernemer vindt het bijzonder spijtig dat dit is gebeurd, maar vindt het ook vreemd dat de consument tijdens de huwelijksdag niet heeft gebeld. Als het zoveel ongemak en stress veroorzaakt heeft als de consument stelt, had zij gebeld om het probleem te komen oplossen. De ondernemer had dan direct een coupeuse naar de locatie gestuurd, bijvoorbeeld naar de fotoshoot, om haar te helpen, zodat zij de rest van de dag en avond zorgeloos kon genieten. De winkel van de ondernemer is zeven dagen per week geopend. De consument had dan inderdaad iets moeten veranderen aan haar schema, maar dat was de enorme ergernis toch waard. Omdat de consument dat heeft nagelaten, heeft zij de ondernemer niet de gelegenheid geboden het probleem op te lossen. De ondernemer vindt de vordering van het volledige aankoopbedrag dan ook waanzin.   De ondernemer gaat niet accoord met de eis van de consument. Wel heeft de ondernemer de consument uit coulance verschillende aanbiedingen gedaan.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het artikel zorgvuldig onderzocht. De commissie komt tot de volgende bevindingen en overwegingen.   Het betreft een bruidsjapon van stijve stof met een zware, afneembare sleep. Het is gebruikelijk dat een dergelijke afneembare sleep met kleine haakjes en trensjes aan de japon wordt bevestigd. Om te voorkomen dat de haakjes bij bepaalde bewegingen (bijvoorbeeld: gaan zitten en draperen) uit de trensjes losraken, is het de bedoeling dat de haakjes, na het bevestigen van de sleep aan de japon, worden dichtgeknepen. In principe biedt deze maatregel voldoende zekerheid dat de sleep vast blijft zitten, ook op momenten dat de bruid gaat zitten of de sleep moet worden gedrapeerd. De ondernemer had dit aan de consument moeten vertellen en in zoverre is de ondernemer tekort geschoten in zijn informatieplicht.   Anderzijds had de consument direct nadat het probleem zich voordeed contact moeten opnemen met de ondernemer en hem in de gelegenheid moeten stellen om de consument te hulp te schieten door een coupeuse te sturen of zelfs door alsnog de ontbrekende informatie over het dichtknijpen van de haakjes te geven. De commissie kan zich voorstellen dat het tijdschema op een huwelijksdag krap is, maar de aard en de ernst van het gebrek in aanmerking nemend, acht de commissie de kans reëel dat de ondernemer het ongerief aanzienlijk had kunnen beperken als hij daarvan direct op de hoogte was gesteld.   Gelet op het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemend is de commissie van oordeel dat de ondernemer in gebreke is gebleven door de consument niet te informeren over de wijze waarop de sleep moest worden bevestigd, waardoor de sleep niet de eigenschappen bezat die voor een normaal gebruik nodig zijn. De consument valt echter te verwijten dat zij de ondernemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de schade te beperken. De commissie is derhalve van oordeel dat de ondernemer de consument een vergoeding is verschuldigd voor de ondeugdelijke sleep, echter dat die vergoeding beperkt kan blijven tot € 350,– uit te keren in geld. De commissie heeft er kennis van genomen dat de ondernemer de consument een tegoedbon van € 350,– heeft aangeboden, de commissie is echter van mening dat een gegronde klacht vertaald moet worden in een geldelijke vergoeding.   De klacht is gedeeltelijk gegrond en derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 350,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 50,–.   Het artikel wordt aan de consument teruggestuurd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen op 12 mei 2011.