Ondernemer had expertiserapport niet naar een derde partij mogen sturen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 138984/152104

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De ondernemer heeft in opdracht van de consument een expertiserapport opgemaakt over een motorjacht. Op basis van de voorwaarden mocht de ondernemer dit rapport niet delen met de verkopende partij. De ondernemer deelde dit rapport alsnog. Hiervoor heeft de ondernemer excuses aangeboden, maar hij weigert de reeds betaalde factuur terug te betalen. De ondernemer voert aan dat de punten in het keuringsrapport mondeling al waren besproken in het bijzijn van alle partijen. Ook stelt de ondernemer dat de consument heeft door het versturen van het keuringsrapport aan de makelaar geen financiële schade geleden. Door het rapport door te sturen, is er sprake van wanprestatie aan de zijde van de ondernemer. De ernst van deze wanprestatie rechtvaardigt dat de overeenkomst integraal wordt ontbonden en de ondernemer de in rekening gebrachte kosten aan de consument dient terug te betalen. Derhalve wordt de klacht gegrond verklaard.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een door de ondernemer uitgevoerde expertise van een motorjacht.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft op 29 oktober 2021 in opdracht van de consument een expertise uitgevoerd op een motorjacht. Voorafgaand aan de keuring heeft de consument telefonisch contact gehad met de ondernemer waarbij is afgesproken dat het expertiserapport conform artikel 5-4 van de van toepassing zijnde HISWA-voorwaarden niet aan de voorverkoper of makelaar zou worden verstrekt.
De ondernemer heeft het expertiserapport echter wel doorgestuurd naar de verkopende partij. De consument had daardoor geen vertrouwen in een onafhankelijk expertiserapport en heeft de onderhandelingen met de verkoper moeten beëindigen.
De ondernemer erkent een fout te hebben gemaakt maar weigert aan de door de consument verlangde terugbetaling van het betaalde te voldoen.

De consument verlangt dat de kosten van de expertise ten bedrage van € 1.445,95 aan hem worden terugbetaald.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft op 29 oktober 2021 een aankoopkeuring van een Linssen Grand Sturdy 425 OC-VT uitgevoerd. Bij de aankoopkeuring waren aanwezig: de verkopend makelaar, een belangenbehartiger namens de verkoper, de kopers en de ondernemer. De bevindingen van de ondernemer zijn tijdens de keuring in het bijzijn van deze personen besproken.

Na de keuring zijn alle punten geconstateerd tijdens de keuring – die 1 op 1 zijn opgenomen in het keuringsrapport – nogmaals toegelicht en besproken met de genoemde personen. Het was alle betrokkenen dus duidelijk wat er in het keuringsrapport zou worden opgenomen.

Op 5 november 2021 heeft de ondernemer het keuringsrapport per email verzonden aan de consument en per abuis de verkopend makelaar opgenomen als CC in het emailbericht.

De ondernemer is niet akkoord met het verzoek tot teruggave van de keuringskosten. De ondernemer heeft een uitvoerige aankoopkeuring uitgevoerd, welke een volledige dag in beslag heeft genomen. Vervolgens heeft de ondernemer nog een uitgebreid keuringsrapport opgesteld. De consument heeft door het versturen van het keuringsrapport aan de makelaar geen financiële schade geleden.

De ondernemer is van mening – en het is naar zijn zeggen ook gebruikelijk – dat men alleen een eerlijke onderhandeling met de verkoper kan voeren als deze bekend is met de gebreken vastgesteld tijdens de aankoopkeuring. Door het per abuis toesturen van het keuringsrapport aan de verkopend makelaar is de situatie omtrent de door alle partijen reeds bekende bevindingen na de keuringsdag niet gewijzigd. Op basis van de uitgevoerde aankoopkeuring heeft de consument een beslissing kunnen nemen om het schip al dan niet aan te kopen. De consument heeft geen financiële schade opgelopen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De ondernemer heeft op 29 oktober 2021 alleen in opdracht van de consument een aankoopkeuring gedaan van een Linssen Grand Sturdy 425 OC-VT. De ondernemer was er toen mee op de hoogte dat de koop nog niet was gesloten en partijen nog met elkaar in onderhandeling waren. Op 5 november 2021 heeft de ondernemer het keuringsrapport via email verzonden aan de consument en tegelijk aan de verkopend makelaar, vertegenwoordiger van de verkopende partij.

Artikel 5 lid 3 van de HISWA algemene voorwaarden voor expertise en taxatie (hierna: algemene voorwaarden) bepaalt dat de ondernemer geen gegevens over de keuring aan derden verstrekt, behalve als de consument daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Door het keuringsrapport – zonder toestemming van de consument – te verzenden aan de verkopend makelaar, heeft de ondernemer gehandeld in strijdt met artikel 5 lid 3 van de algemene voorwaarden. Aldus is de ondernemer zijn verplichtingen niet correct nagekomen, zodat sprake is van toerekenbaar tekortschieten in de uitvoering van deze overeenkomst van opdracht.

Voormelde uitdrukkelijke toestemming ligt naar het oordeel van de commissie niet begrepen in de feitelijke gang van zaken tijdens de keuring, waarbij de consument het kennelijk heeft goedgevonden dat de (vertegenwoordiger van de) verkopende partij daarbij aanwezig was. Overigens is door de ondernemer erkend dat hij – naar zeggen per abuis – in strijd heeft gehandeld met voornoemd voorschrift.

De ernst van deze wanprestatie rechtvaardigt dat de overeenkomst integraal wordt ontbonden en de ondernemer de in rekening gebrachte kosten van € 1.445,95 aan de consument dient terug te betalen.

Door de consument wordt geen schadevergoeding gevorderd, zodat van de commissie daarover geen beslissing wordt gevergd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:

• verklaart de klacht gegrond;
• veroordeelt de ondernemer om binnen 4 weken na de datum van verzending van dit bindend advies het bedrag van € 1.445,95 aan de consument terug te betalen;
• bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
• overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, bestaande uit de heer mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer J. Zetzema, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. L. Kramer, secretaris, op 3 mei 2022.