Ondernemer had ontbreken van standaardvoorziening moeten vermelden bij onderhandelingen

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 25566/31030

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Het geschil gaat over een gebruikte caravan welke de consument bij de ondernemer heeft gekocht. De consument stelt dat na de aanschaf de veiligheidsvoorziening (het ALKO ATC rem- en corrigeersysteem) is verwijderd. Volgens de ondernemer stond deze voorziening nergens beschreven. De consument vindt dat dit niet hoeft omdat het een standaard veiligheidsvoorziening vanuit de fabriek is. Hij klaagt dat er sprake is van non-conformiteit en wil dat de ondernemer het systeem kosteloos terugplaatst. De aanwezigheid van het systeem is voor een leek niet eenvoudig kenbaar, omdat het zich onder de caravan bevindt. De commissie oordeelt dat de ondernemer de consument erop had moeten wijzen dat deze caravan niet voldeed aan de standaardomschrijving. De ondernemer had het ontbreken van de veiligheidsvoorziening moeten melden tijdens de onderhandelingen. De klacht is gegrond en de voorziening moet alsnog kosteloos door de ondernemer geplaatst worden.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 7 januari 2020 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte caravan (merk Elddis, type Affinity 462; modeljaar 2018) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 23.250,–.

De overeenkomst is uitgevoerd op 31 januari 2020.

De consument heeft op 1 februari 2020 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Na de aanschaf van onze Elddis Affinity 462 is de veiligheidsvoorziening, het ALKO ATC rem- en corrigeersysteem van onze caravan verwijderd. Nadat wij dit geconstateerd hadden, hebben wij contact opgenomen met de ondernemer, maar dit zonder resultaat.

De consument heeft gezegd dat hier sprake is van een optie terwijl deze veiligheidsvoorziening een standaard veiligheidssyteem vanaf de fabriek is. De caravan is voor de koop uitgebreid bezichtigd en daarbij bleek dat 3 opties (vloerverwarming, fietsenrek, vaste watertank) niet aanwezig waren en hierover hebben wij voor de aankoop met ondernemer onderhandeld. De ondernemer schermt met het feit dat de ALKO veiligheidsvoorziening nergens beschreven stond maar volgens ons hoeft dit niet omdat het bij deze caravan een standaard veiligheidsvoorziening vanaf de fabriek is. Daarom vinden wij ook dat de ondernemer een meldingsplicht heeft die hij niet is nagekomen. Op grond van non-conformiteit bij de aflevering mag de consument dit ALKO ATC systeem eisen. Bijgevoegd is de Elddis bruchure van 2018 met alle standaard-uitvoeringen. De consument verlangt kosteloze terugplaatsing van het onterecht verwijderd ALKO ATC rem/ corrigeer systeem.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Deze Elddis Affinity 462 is door de ondernemer ingeruild zonder ALKO ATC systeem. We hebben de Elddis te koop aangeboden op internet en op ons showroomterrein. Op ons showroomterrein hangt een prijskaart in de caravan. Deze vindt u in bijlage. Tijdens het bezoek van de consument waren er onduidelijkheden over de op de Elddis aanwezige opties en accessoires. Alle aanwezige opties en accessoires welke op de caravan zaten, zijn toen met de consument doorgenomen om onduidelijkheden te voorkomen. Aangezien het ALKO ATC systeem er vanaf inruil niet op heeft gezeten, kan het systeem er bij het bezoek van de familie Gulinck ook niet op gezeten hebben. Zowel op internet als op de prijskaart was het ALKO ATC systeem niet vermeld.

Na het doornemen op het showroomterrein van alle opties en accessoires welke op de Elddis aanwezig zijn, is de koopovereenkomst door beide partijen getekend. De aflevering van de nieuwe caravan heeft plaats gevonden op 31 januari 2020. Op dat moment is de werking van de caravan inclusief alle opties en accessoires aan de consument uitgelegd. Hieraan hebben we 2 uur besteed. Bij de afwikkeling van de tenaamstelling en het overhandigen van gebruiksaanwijzingen en dergelijke (wat we na de uitleg doen) hebben we de consument nog een prijslijst met de opties welke af fabriek geleverd worden, kunnen overhandigen. Deze hadden we nog van de oude eigenaar ontvangen. De consument heeft deze prijslijst in het geding gebracht. Op 1 februari 2020 neemt consument contact met ons op waarin aangegeven wordt dat we het ALKO ATC systeem verwijderd zouden hebben na de koop.

Aangezien we een bedrijf zijn wat openheid en eerlijkheid hoog in het vaandel heeft staan, voelen we ons op dat moment onheus bejegend. De consument is standvastig in de mening dat het ALKO ATC systeem onder de caravan zat tijdens de koop. Uit coulance hebben we aangeboden een nieuw ALKO ATC systeem te monteren voor € 550,–. De normale verkoopprijs bedraagt € 849,-. Hiervan wenste de de consument geen gebruik te maken. Weer bleef de consument standvastig dat ze een ALKO ATC systeem van ons eisten. Daarop hebben we contact opgenomen met de vorige eigenaar van de Elddis en gevraagd of deze klant het ALKO ATC systeem nog heeft en of we dat kunnen overnemen. De vorige eigenaar heeft hiervoor akkoord gegeven waarna we de consument hebben aangeboden om het ‘oude’ ALKO ATC systeem terug te monteren voor € 150,–. Ook hiermee ging de consument niet akkoord. Naar onze mening heeft de ondernemer alles gedaan om de consument tevreden te stellen zonder dat we naar onze mening hiertoe ook maar enige verplichting hebben.

Samenvattend; bij inruil van een caravan mag de eigenaar beslissen welke opties/accessoires hij wil inruilen en welke hij zelf wil behouden. Het is dus bij een caravan niet standaard dat hetgeen af fabriek geleverd wordt er altijd op blijft. We hebben alles in het werk gesteld om het misverstand dat ontstaan is met de consument op te lossen op een voor beide partijen acceptabele wijze.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Door de consument is gekocht een caravan van het merk Elddis, type Affinity 462, modeljaar 2018. Blijkens de in het geding gebrachte brochure werd deze caravan van dat modeljaar van fabriekswege standaard – en dus niet als optie – voorzien van het bekende ALKO ATC veiligheids-/remsysteem.

Partijen hebben in hun op schrift gestelde afspraken niet vastgelegd dat de koop van deze caravan was inclusief dat systeem. Ook is niet aannemelijk geworden dat partijen over de aanwezigheid van dat systeem met elkaar hebben gesproken bij hun onderhandelingen. Opties zijn belicht/besproken, maar niet dit veiligheidssysteem.

De aanwezigheid van het systeem is voor de leek niet eenvoudig kenbaar omdat het zich onder de caravan bevindt. Wel is op de disseloverkapping een lampje zichtbaar met daarnaast de aanduiding ATC, welk lampje groen gaat en blijft branden nadat de ATC zichzelf door het doen van een remproef positief heeft getest meteen na het aankoppelen van de caravan. Uit niets blijkt dat is gewezen op dat systeem c.q. de afwezigheid daarvan. Ook is niet gesteld of gebleken dat de consument tijdens de bezichtiging en tijdens de onderhandelingen eigen wetenschap had (gekregen) van de aan- of afwezigheid van dat systeem op deze caravan.

Meegaand in de lezing van de ondernemer dat deze gebruikte caravan zonder dat systeem bij de ondernemer is binnengekomen omdat de vorige eigenaar dat voor inlevering had verwijderd (mogelijk voor eigen hergebruik), is de commissie van oordeel dat het op de weg van de ondernemer had gelegen om de consument erop te wijzen dat deze caravan niet voldeed aan de standaardomschrijving, omdat het standaard van deze caravan deel uitmakende ALKO ATC veiligheidssysteem was verwijderd. Juist omdat het geen optie betrof bij deze caravan – hoezeer ook gebruikelijk bij andere caravanmerken – had de ondernemer het ontbreken daarvan eigenmachtig moeten melden bij de onderhandelingen. Genoegzaam staat vast dat dat niet is gebeurd. Het gaat in dit verband te ver om de onderzoeksplicht van de consument hier te laten prevaleren. Immers is het de ondernemer die bij inruil/verkrijging van een caravan indachtig zijn vakkennis en het snel kunnen opvragen van (uitrustings)info over caravans, moet weten of een caravan nog steeds voldoet aan de standaard configuratie zoals deze niet zo lang geleden is geleverd.

Het zich hier kennelijk voordoende risico dat de vorige eigenaar deze installatie (ten onrechte) als optie heeft aangemerkt en daarom heeft verwijderd moet dan ook voor risico van de ondernemer blijven. Terecht heeft de consument een beroep gedaan op non-conformiteit. Hij mocht ervan uitgaan dat deze caravan standaard “altijd” beschikte over een ALKO ATC installatie. De afwezigheid daarvan had de ondernemer moeten melden, en dat is niet gebeurd. De ondernemer kan en mag zich er dus bij wijze van verweer niet op beroepen dat de caravan is gekocht “as is where is”, of in het Nederlands: gekocht zoals gezien.

De klacht is dan ook gegrond en er dient in na te melden zin te worden beslist.

Op basis van het reglement van de commissie is ondernemer tevens gehouden om het klachtengeld te vergoeden aan de consument alsmede om behandelingskosten te betalen aan het secretariaat van de commissie, welke kosten bij afzonderlijke factuur in rekening zullen worden gebracht.

Beslissing
De ondernemer voert bij wijze van nakoming de volgende werkzaamheden uit: te weten de plaatsing/installatie van een deugdelijk en bijpassend ALKO ATC remsyteem op voormelde caravan, zonder dat de consument daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen, waarbij op de consument de verplichting rust om voor eigen rekening de caravan naar de ondernemer te transporteren en af te halen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 6 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer R. Vlasveld en, Ing. D.G. Kooman, leden, op 12 november 2020.