Ondernemer had problemen moeten voorzien.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: GRO99-0035

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 29 april 1999 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het ophogen van een terras (achtertuin) met bestaande tegels en het leveren van betonnen opsluitbanden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1.173,–, door meerwerk ƒ 1.209,75. De levering en werkzaamheden zijn geschied op of omstreeks 7 juli 1999.   De consument heeft op 9 juli 1999 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak.   Bij het opnemen van de offerte om ons terras in de achtertuin op te hogen is afgesproken, dat wij het benodigde zand zelf naar achter zouden brengen en in een hoek van een terras bij het huis zouden storten. Tegels die daaronder zouden liggen, zouden wij weghalen en apart leggen. Dat is ook zo gebeurd. De oude tegels zouden gebruikt worden. De werkzaamheden zijn geoffreerd voor een bedrag van ƒ 1.173,–. De overeengekomen werkzaamheden zijn uiteindelijk uitgevoerd voor een bedrag van ƒ 1.209,75. Op 7 juli is ons terras opgehoogd. Met de kwaliteit van het geleverde werk zijn wij niet tevreden. Het terras is scheef gelegd. Tegels sluiten daarom niet mooi aan. Er zitten kieren tussen. Er is vanaf de schuur naar het huis toe gewerkt. Daarbij werd gezegd, dat het ophogen vanaf de schuur zou plaatsvinden, omdat het zand bij het huis lag. Waar de tegels in de oude situatie niet helemaal bij de schuur aansloten, doen ze dat nu niet bij het huis. Er is een kier tot ongeveer twee centimeters. Op meerdere plekken groeit al volop onkruid in kieren tussen de tegels en dat terwijl tevoren werd beloofd, dat het terras zeker twee jaren “strak” zou blijven liggen. Verschillende tegels “wiebelen”. Een rode tegel is zoek. De vraag werd gesteld, of het terras wel compleet was. Dat was zo. Volgens ons ligt de ontbrekende tegel onder het terras. Er heeft geen nacontrole plaatsgevonden om het geleverde werk gezamenlijk na te lopen. Het sleuteltje op de buitenkraan – ‘s morgens nog aanwezig – was na afloop zoek. Wij hebben tijd besteed aan een contra-offerte wat betreft het aantal uren arbeid. De offerte hebben wij wel geaccepteerd. Het werk kon uiteindelijk sneller verricht worden dan geschat, maar in combinatie met de geleverde kwaliteit vinden wij de prijs te hoog. Wij hebben geen kwitantie ontvangen voor contante betaling bij oplevering. Diverse planten zijn beschadigd. Een plant kan sneuvelen. Wij hadden de planten langs de randen weggehaald. Eén van ons was de hele dag aanwezig, zodat – indien nodig – gevraagd had kunnen worden een plant te verplaatsen. De consument verlangt, dat het terras wordt aangelegd zoals was overeengekomen of een geldschikking.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak.   Dat het terras scheef gelegd is, is niet moeilijk uit te leggen. In een klein tuintje met een hele berg zand en alle bestrating nog aanwezig konden wij geen kant op. In overleg met de echtgenote van de consument is besloten om in plaats vanaf het huis vanaf de schuur te beginnen. Dat hebben wij gedaan, onder andere met gebruik van een waterpas. Het naadje van ongeveer twee centimeters bij het huis is hiermee verklaard. Wat betreft tegels die “wiebelen” en het ongelijk leggen van tegels, de tegels die werden hergebruikt waren dik, vuil en onregelmatig. Wat betreft nacontrole wijzen wij erop, dat de echtgenote van de consument de hele dag aanwezig is geweest. Over een sleuteltje van een waterkraan is ons niets bekend De consument is akkoord gegaan met het offertebedrag. Betaling is geschied met drie girobetaalkaarten. Betaling is pas afgerond op het moment van bijschrijving op onze rekening. Tenzij anders overeengekomen, wordt na oplevering een factuur verzonden. Dat is ook gebeurd. Dat diverse planten beschadigd zijn, is goed mogelijk. Uitgraven en verplaatsen in hartje zomer is uitgesloten. Daarom hebben wij met de spa zoveel mogelijk ruimte gewrikt om de opsluitbanden te stellen en te plaatsen. Wij waren niet ongenegen de problemen te verhelpen. Wij hebben de consument daarover telefonisch ingelicht. Op 15 september 1999 is één van mijn werknemers met een rode tegel naar de consument gegaan, met als opdracht scheve c.q. wiebelende tegels te herstellen en de ontbrekende tegel te leggen. Hem werd geweigerd dit uit te voeren. De consument wilde dat het hele werk opnieuw werd uitgevoerd. Wij zijn het op dat punt niet eens.   De ondernemer heeft aangeboden: het plaatsen van een (rode) tegel en herstellen van scheve c.q. wiebelende tegels.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Er is met het straatwerk begonnen tegen de schuur achter in de tuin, overigens na overleg met de bewoonster. Het is zeldzaam dat in dergelijke gevallen het geheel haaks op de achtergevel van het huis uitkomt. In dit geval is de afwijking van links naar rechts 22 mm. De nu aanwezige voeg is ook al aanwezig geweest bij aanvang van het werk, maar dan bij de schuur. Er is gestraat in hetzelfde patroon en tegels krimpen niet tijdens het werk. Als het werk was begonnen tegen de achtergevel van het huis, dan was de minder goede aansluiting tegen de schuur gekomen. Door de ondernemer is tijdens het overleg daar niet op gewezen, althans volgens de consument. De omvang van deze klacht is opvallend, juist omdat er overleg is geweest. Er is zeer slordig met het straatwerk omgegaan. Foeilelijke aansluitingen, grote voegen en kantplanken pas gesteld na het betegelen zijn vaak aanleiding tot het zogenaamde wiebelen. Daarnaast zijn de aansluitingen van de tegels onderling niet overal correct, de pastegeltjes verzakken, diverse tegels zijn niet aansluitend en vlak gelegd en de kantplanken zijn slecht gesteld. De omvang van deze klacht is ernstig. Het zand is door de consument zelf naar binnen gereden, waarbij niet uitgesloten is dat er een tegel onder het zand is gebleven. Gezien de mate van ophoging kon ongemerkt daaroverheen worden getegeld. Een tegel missen gebeurt pas op het einde van het werk. De klacht is onopvallend en inmiddels grotendeels opgelost. Uit het gesprek is gebleken dat tijdens het werk regelmatig contact is geweest tussen de consument en uitvoerders, waarbij tevens is gewezen op de onvolkomenheden. Bij zo’n “direct begeleiden” van een werk door de consument vindt zelden nacontrole plaats. Straatwerk opleveren kan pas na enkele weken, als het inspoelzand is verdwenen. De klacht is niet relevant, directe afrekening had achterwege kunnen blijven. Wie verantwoordelijk is voor het zoek raken van “het sleuteltje” kan niet door mij worden beoordeeld. Indien een vast bedrag is afgesproken voor de uitvoering van bepaalde werken en leveranties, is er geen discussie mogelijk over “uurlonen” en “werkelijk gemaakte uren”. Anders had men opdracht tot uitvoering van werken “in regie” kunnen geven. Dat betekent niet dat er geen eisen gesteld mogen worden aan de kwaliteit van het werk. De klacht is niet relevant. Het is niet aan mij te beoordelen, of afgifte van een kwitantie bij het overhandigen van girobetaalkaarten normaal of gebruikelijk is. De klacht is niet relevant. Het was niet mogelijk te controleren of er inderdaad planten zijn beschadigd. Volgens de consument is door hemzelf een strook van 30 cm vrijgemaakt van beplanting, dus kon er schadevrij worden gewerkt. De klacht is niet controleerbaar. Herstel is technisch mogelijk door bij eventueel herstraten te beginnen bij de achtergevel van het huis waarna de ligging van het pad wordt gericht op de terraslijn. Nadat het terras gelegd is, de band en stellen voor het pad naar achter en het overige straatwerk uitvoeren. De geschatte kosten van dit herstel bedragen ƒ 1.062,80 (inclusief arbeid, materiaal en BTW). De visuele consequentie van het door mij aanbevolen herstel zal zijn, dat het geheel meer vakkundigheid zal uitstralen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Dat overleg over de te verrichten werkzaamheden en over de voorbereiding daarvan heeft plaatsgevonden, wordt door de ondernemer niet weersproken. De samenstelling van de posten van de overigens summiere offerte geeft een aanwijzing van te leveren materialen en arbeid. Het feit dat de hoeveelheid benodigd zand door de consument zelf naar zijn achtertuin is getransporteerd, duidt op overleg daarover. De ondernemer heeft verklaard bij de aanvang van de werkzaamheden geconfronteerd te zijn met een moeilijk werkbare situatie. Die omstandigheid zou, naar het oordeel van de commissie, in het vooroverleg ter sprake hebben kunnen en ook moeten komen. Het is de plicht van een ondernemer zich voor het uitbrengen van een offerte op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie. De consument heeft de plicht deze informatie aan de ondernemer te verstrekken. De commissie is van oordeel, dat de ondernemer – alvorens tot een aanbod te komen – de situatie ter plekke naar behoren zou hebben kunnen inschatten en een probleem als waarmee hij zich geconfronteerd zag, zou hebben moeten kunnen voorzien. Wanneer naar het inzicht van een ondernemer wensen of voorstellen van een consument niet of niet goed uitvoerbaar zijn, dan is het de taak en de plicht van de ondernemer de consument daarop te wijzen. Naar het oordeel van de commissie is de ondernemer in dit geval de op hem rustende onderzoeks- en mededelingsplicht onvoldoende nagekomen. De commissie wijst er – wellicht ten overvloede – op, dat het een ondernemer vrijstaat te overwegen een opdracht al dan niet aan te nemen. De ondernemer heeft de consument een aanbod (offerte) gedaan hetwelk door de consument – na enige herberekening – is aanvaard, waardoor de overeenkomst tussen partijen tot stand was gekomen. Of de kwaliteit van de uitvoering daarvan te wensen overlaat, bepaalt voornamelijk de inhoud van het onderhavige geschil. De commissie heeft dienaangaande het volgende overwogen. De consument heeft de ondernemer vrijwel onmiddellijk na de beëindiging van de werkzaamheden en de betaling in kennis gesteld van zijn klachten. Op het aanbod tot herstel van de ondernemer – gedaan voor het indienen van de klacht bij de commissie – heeft de consument niet willen ingaan, omdat de aangekondigde herstelwerkzaamheden, zoals deze desgevraagd verklaarde, slechts een gedeelte van de klacht betroffen. De commissie heeft de bevindingen en het oordeel van de geraadpleegde deskundige bij haar overwegingen betrokken. De commissie sluit zich hierbij aan en zal de klacht dan ook gegrond verklaren. De commissie is van oordeel, dat het door de deskundige aanbevolen herstel op correcte wijze uitgevoerd, een passende oplossing voor het geschil vormt. De commissie zal dienovereenkomstig beslissen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit: het geheel herstraten, te beginnen bij de achtergevel van het huis; de ligging van het pad richten op de terraslijn; nadat het terras gelegd is de banden voor het pad naar achter stellen en het overige straatwerk uitvoeren.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van ƒ 100,–.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bedrag verschuldigd van ƒ 500,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 10 april 2000.