Ondernemer had rijexamen eerder moeten afzeggen

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Rijopleidingen    Categorie: Annulering / Kosten    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 198534/208990

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument volgde rijlessen bij de ondernemer ter voorbereiding van het rijexamen. De consument voert aan dat de ondernemer het rijexamen had afgezegd en dat de kosten van dat rijexamen niet zijn terugbetaald aan de consument. De commissie is van oordeel dat de ondernemer het examen eerder had moeten afzeggen. De kosten voor het examen moeten worden terugbetaald, de kosten die de consument bij een andere rijschool heeft gemaakt ten behoeve van extra lessen hoeven niet vergoed te worden. De klacht is ten dele gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Rijopleidingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling van het geschil heeft op 29 juni 2023 te Utrecht plaatsgevonden.

Partijen zijn niet voor een mondelinge behandeling uitgenodigd omdat zij te kennen hebben gegeven dat de commissie op basis van de stukken bindend kan adviseren.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen overeengekomen lesovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het geven van rijlessen ter voorbereiding op het rijexamen tegen een door de consument te betalen prijs per les.

De lesovereenkomst is voortijdig beëindigd.

De consument heeft op 7 september 2022 de klacht bij de ondernemer ingediend.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft één week voor het examen het examen afgezegd en de resterende lessen afgezegd omdat de consument naar zijn zeggen niet examen klaar zou zijn.

Volgens het CBR kon een andere rijschool worden gezocht om het betreffende examen af te leggen, maar de examenplek was door de ondernemer al aan een andere leerling vergeven. Vervolgens heeft de consument bij een andere rijschool een proefles genomen en een lespakket van vijf dubbele lessen afgenomen en is zij drie weken later, op 8 oktober 2022, geslaagd voor het rijexamen.

De ondernemer heeft het examengeld van € 250,– nog steeds niet terugbetaald.

Naar de mening van de consument paste het de ondernemer niet om het examen op subjectieve en onjuiste gronden zo kort voor de examendatum te annuleren.

De ondernemer had wel eerder, ongeveer drie maanden voor de examendatum, aangegeven dat zij nog niet klaar was voor het examen, maar niet dat zij geen examen mocht doen. Door de annulering zo kort voor het examen te doen is de consument de kans ontnomen om het examen met inschakeling van een andere rijschool af te leggen.

De consument verlangt dat de ondernemer haar het examengeld vergoedt en een bijdrage betaalt wegens de gemaakte extra kosten.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het examen werd op 24 maart 2022 aangevraagd en bepaald op 14 september 2022. Op 7 september 2022 werd het examen door de ondernemer afgezegd en werd dit aan de consument medegedeeld.

Het examen is niet aan een andere leerling gegeven.

De annulering is niet uit de lucht komen vallen. Conform artikel 3 lid 3 van de BOVAG-voorwaarden zijn regelmatig zorgen geuit over het feit dat het examenniveau nog niet was bereikt. Op grond van artikel 4 lid 1 van de BOVAG-voorwaarden moet een leerling bepaalde lesonderdelen beheersen alvorens aan een examen/toets kan worden deelgenomen.

Het examen was op aandringen van de vader van de consument en de consument aangevraagd. De instructeur stond er niet achter, omdat de consument het aanvraagniveau nog niet had. Onder de voorwaarde van iedere week lessen was het examen aangevraagd. Ook was afgesproken dat het examen alleen zou doorgaan als het examenniveau was gehaald. Er was genoeg tijd om te werken aan het examenniveau. De consument koos ervoor om uit financiële redenen een stop te nemen nadat het examen was aangevraagd en pakte de lessen pas na de zomervakantie weer op. Zij haalde helaas het examenniveau niet.

Na alles te hebben overwogen besloot de ondernemer op 7 september 2022 om het examen niet door te laten gaan. Ook annuleerde de instructeur de op 7 september afgesproken rijles om kosten te besparen. Het examen is niet bedoeld als proef. Daarvoor bestaat een tussenmeting, TTT genoemd.

De consument was nog niet op niveau. Dat blijkt ook uit het feit de consument extra lessen moest nemen om te kunnen slagen. De vader van de consument is op de stoel van de instructeur gaan zitten. De ondernemer staat nog steeds achter zijn beslissing. De ondernemer wil het examengeld restitueren aan de consument. Zij kan haar rekeningnummer opgeven. De ondernemer ziet geen reden om de consument de extra lessen die zij elders heeft afgenomen te vergoeden. Die lessen had zij nodig en zijn door haar zelf gekocht. Daarvoor had zij ook bij de ondernemer moeten betalen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In het onderhavige geschil klaagt de consument over de annulering van het rijexamen door de ondernemer. Volgens de consument was de annulering onterecht en te kort voor het examen gedaan. Bij een andere rijschool is zij in korte tijd later (wel) geslaagd. Zij moest bij die rijschool wel een lespakket afnemen.

De ondernemer voert gemotiveerd verweer.

De commissie is vanzelfsprekend niet in staat om op basis van de stukken te beoordelen of de consument al dan niet over het juiste niveau beschikte om het examen met een redelijke kans van slagen af te leggen. De omstandigheid dat de consument korte tijd later wel met succes het examen aflegde betekent niet dat zij al eerder over het juiste niveau beschikte aangezien dat examen werd afgelegd nadat zij bij een andere rijschool een proefles en vijf dubbele rijlessen had afgenomen.

Wel is de commissie van oordeel dat de annulering van het examen op 7 september 2022 te kort voor het op 14 september 2022 geplande examen is gedaan. Het zou op de weg van de ondernemer hebben gelegen om dat in een veel eerder stadium te hebben gedaan met name vanwege de kennelijk bij hem levende twijfel over de rijvaardigheid van de consument, maar ook om te voorkomen dat bij de consument bepaalde al dan niet terechte verwachtingen op dit punt worden gewekt. Uit de stukken blijkt bovendien niet dat partijen in de weken voor het examen meerdere al dan niet dubbele lessen hadden afgesproken. Het is immers een goed gebruik om juist in de periode voor het examen intensieve lessen te nemen en de kandidaat als het ware klaar te stomen voor het examen.

Het ligt in de rede dat de ondernemer het door de consument betaalde examengeld terugbetaalt. Naar het oordeel van de commissie dient de consument de elders gemaakte kosten van lessen en examen zelf te dragen nu dat haar eigen keuze is geweest en de extra lessen hebben bijgedragen aan haar vaardigheden om een auto te besturen.

Op grond van het bovenstaande is de klacht van de consument gedeeltelijk gegrond.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een bedrag van € 240,–. Betaling dient plaats te vinden binnen vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien is de ondernemer gehouden het door de consument betaalde klachtengeld van € 77,50 aan haar te voldoen en zal overeenkomstig het reglement van de commissie aan de ondernemer een bijdrage in de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Rijopleidingen, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. P.B. Vos en B.H. Oving, leden, op 29 juni 2023.