Ondernemer had zich moeten vergewissen van juistheid van de kleurkeuze op offerte

  • Home >>
  • Algemeen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Algemeen    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 188010/194126

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De klacht gaat over de levering van een keuken door de ondernemer. Volgens de consument is de keuken in de verkeerde kleur geleverd. Daarnaast zijn enkele inbouwapparaten niet geleverd. Gedurende de procedure zijn de ontbrekende apparaten alsnog geleverd. De consument verlangt een schadevergoeding voor de verkeerde kleur. De ondernemer stelt dat de keuken is geleverd in de kleur die op de offerte stond. Hoewel de offerte inderdaad de geleverde kleurkeuze bevat, heeft de consument voldoende aangetoond dat hij nog geen kleurkeuze had doorgegeven toen de offerte is uitgebracht. Dit betekent dat de geleverde kleur niet is gebaseerd op een keuze van de consument en de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de overeenkomst. De ondernemer had zich moeten vergewissen van de juistheid van de in de offerte opgenomen kleurkeuze. De klacht is gegrond en er wordt een schadevergoeding toegekend.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 25 januari 2021 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken met toebehoren tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 30.500,–. De overeenkomst is uitgevoerd.

De consument heeft op 12 november 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft de keuken in de verkeerde kleur geleverd. De consument heeft een binnenhuisarchitecte in de arm genomen om ondersteuning te bieden bij het kiezen van de juiste kleur. Die heeft daaropvolgend een kleurstaal met de kleurcode ‘Mud’ van de ondernemer meegekregen, om dit aan de consument te laten zien (bijlage 6 en 7). De consument heeft vervolgens zijn akkoord gegeven op de levering van de keuken in de kleurcode ‘Mud’. De ondernemer heeft daaropvolgend de verkeerde kleurcode opgenomen in de opdrachtbevestiging, namelijk de kleurcode ‘Carbon’, met als gevolg dat de keuken in een verkeerde kleur is geleverd.

Daarnaast heeft de ondernemer enkele inbouwapparaten niet geleverd. Een opsomming van de
ontbrekende apparaten is te vinden in de begeleidende brief.

Op 25 maart 2022 is namens de consument schriftelijk geklaagd bij de wederpartij, nadat de consument direct na levering van de keuken heeft geklaagd bij de ondernemer. De ondernemer heeft niet inhoudelijk gereageerd op mijn e-mail van 25 maart 2022. De ondernemer heeft verklaard de bevindingen van De Geschillencommissie af te wachten. De ondernemer heeft dus geen voorstel gedaan om de klacht op te lossen.

Hierbij de reactie van de consument op het verweer van de ondernemer. Het is duidelijk dat de levering van de keuken in een verkeerde kleur aan de ondernemer is toe te rekenen. De consument heeft met de binnenhuisarchitecte besproken dat de keuken in de kleurcode ‘Mud’ dient te worden geleverd. Uit productie 6 blijkt duidelijk dat zij kleurstalen van de ondernemer heeft meegekregen, met als doel om dit aan de consument voor te leggen. De consument heeft gekozen voor de kleurcode ‘Mud’. De consument begrijpt daarom niet waarom de ondernemer een keuken in de kleurcode ‘Carbon’ heeft geleverd. De binnenhuisarchitecte heeft namelijk aan de ondernemer doorgegeven in welke kleurcode de keuken zou moeten worden geleverd. Het klopt dat de kleurcode ‘Carbon’ in de opdrachtbevestiging is opgenomen, maar de consument was op het moment van kiezen van de kleurcode niet op de hoogte van het feit dat het de kleurcode ‘Mud’ betrof die hij heeft uitgekozen. De consument kon daarom niet weten dat het de verkeerde kleurcode betrof. De binnenhuisarchitecte heeft namelijk kleurstalen meegekregen van de ondernemer. Vervolgens heeft de consument een kleurcode uitgekozen. Dit betrof de kleurcode ‘Mud’ en dit is gecommuniceerd met de ondernemer.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

“De ontbrekende inbouwapparaten zijn ondertussen geleverd en naar tevredenheid ingebouwd. Dit klachtonderdeel wordt dan ook ingetrokken zodat daarop geen beslissing van de commissie meer volgt.

Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd over de verkeerde kleur van de kastenwand. Dit met dien verstande dat ik mijn eis wijzig in die zin dat ik geen nakoming/herstel meer vorder, maar alleen een schadevergoeding van € 1.695,–. Dit zijn blijkens de door mij in het geding gebrachte offerte, de kosten van het in de juiste kleur laten “wrappen” van de betreffende keukenonderdelen.

Onze binnenhuisarchitecte heeft een drietal stalen opgehaald bij de ondernemer, waaronder de staal waar het hier om gaat. Die staal waar het hier om gaat is door mij verkregen van de binnenhuisarchitecte en is door mij gehouden en deze kan ik u hier ter zitting ook tonen. U ziet dat de sticker met de aanduiding van de staal aan de achterzijde is geplakt en niet aan de voorzijde. Ook ziet u dat in de staal geen gat zit. Dat geen gat in de staal zit is ook zichtbaar op de voor ons gemaakte kleurpresentatie/moodboard van de binnenhuisarchitecte, waarop de staal is afgebeeld met een groene cirkel daar omheen. Dat was de kleur Lava of Mud. Op de sticker aan de achterzijde is te lezen
dat de staal afkomstig is van de fabrikant Leich Kuche, de fabrikant van onze keuken. Ook is daarop te lezen de kleuraanduiding Lava. Van de naam Carbon hadden wij toen geen weet. In onze besprekingen met de ondernemer over het ontwerp van de keuken, is steeds gezegd dat wij de keuze voor de toe te passen kleuren wilden opschuiven naar een later moment. Er was toen vermoedelijk al wel een kleuraanduiding op het ontwerp vermeld door de ondernemer, en vermoedelijk is dat Carbon geweest. In mijn beleving is die kleurvermelding later door de ondernemer per abuis verheven tot onze kleurkeuze, en dat was dus niet het geval. Er is een bericht van ons waarin staat dat wij ons de keuze van de kleur voorbehouden. Ons probleem met de kleur Carbon is dat wij daarbij de door ons aangeschafte tegels niet kunnen toepassen. Meteen bij de montage was de foute kleur al zichtbaar en zijn daar opmerkingen over gemaakt.”

De consument verlangt het volgende: “Met betrekking tot de keuken, die in de verkeerde kleur is geleverd, vordert de consument primair herstel dan wel vervanging van de keuken. Mocht De Geschillencommissie tot het oordeel komen dat herstel dan wel vervanging van de keuken niet van de ondernemer kan worden gevergd, dan vordert de consument subsidiair ter compensatie prijsvermindering van € 1.695,–, omdat dit de kosten voor het wrappen van de keuken zijn.”

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De keuken is geleverd conform de “aangepaste offerte antwoorden op de vragen” die op 22 januari 2021 aan de consument is verzonden, en waarmee de consument op 25 januari 2021 akkoord is gegaan. Hierin wordt de kleur van de keuken voor de hoge kastenwand vermeld: Carbon. Hier heeft de consument akkoord op gegeven. In deze en ook eerdere offertes die gestuurd en besproken zijn met de consument is er nooit sprake geweest van de kleur Mud, maar altijd heeft daar de kleur Carbon in vermeld gestaan. De kleur Mud bestaat niet en heeft nooit bestaan in het assortiment van de keukenleverancier. Zie de email van de agent van die leverancier waarin dit wordt bevestigd. Het monster van de kleur Mud is dan ook niet van de ondernemer afkomstig.

De kleuren die de interieurarchitecte heeft gepresenteerd voegt de ondernemer bij in de bijlage. De kleur van de keuken bevindt zich rechtsboven. Ook is de kleurenstaal van de keukenleverancier gevoegd in de kleur Carbon. De kleur die door de binnenhuisarchitecte is meegenomen voor de presentatie bij de consument. Hier ziet u dat het om dezelfde kleurenstaal gaat. De vier apparaten van Neff zijn inmiddels geplaatst. Er was sprake van extreem lange levertijden. De consument wilde alle apparaten in een keer geleverd hebben. Twee apparaten hadden namelijk eerder geleverd kunnen worden.

De ondernemer stelt dat de consument zich vergist heeft met een kleur die niet van de ondernemer afkomstig is en ook niet in het assortiment heeft gezeten. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om de offerte goed te controleren. Daar was genoeg tijd voor.

Ook in de op 16 januari 2021 aan de consument toegezonden eerdere offerte staat de kleur Carbon vermeld.

Uit communicatie met de binnenhuisarchitecte blijkt dat zij nooit een kleurcode of kleurnaam aan de consument heeft genoemd. Dat heeft zij eerder ook al aan de consument meegedeeld. Het moodboard dat zij heeft bijgevoegd en waar de kleur van de keuken omcirkeld is, betreft dezelfde kleur als de kleur die er geleverd is n.l. Carbon. Die architecte is niet meegenomen in de realisatie en zij heeft de uitvoering naar eigen zeggen ook niet meer gezien. De kleur Carbon is echt uitgekozen door de consument.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Wat resteert na intrekking van de klacht over (nog) niet geleverde inbouwapparatuur, is de klacht van de consument over het leveren van de hoge kastenwand (voor deze keuken) in de kleur Carbon. Naar zeggen van de consument is niet die kleur overeengekomen.

Door de ondernemer is onder verwijzing naar de schriftelijk afspraken van partijen gemotiveerd verweer gevoerd. De kleur Carbon voor de kastenwand is wel degelijk door partijen overeengekomen, en die kleurkeuze is ook schriftelijk vastgelegd. De kleuraanduiding “Lava” of “Mud” is bij de ondernemer/keukenleverancier onbekend, en kan ook niet geleverd/geproduceerd worden. Daarvan is ook geen kleurstaal voorhanden, zodat die niet door de ondernemer aan de consument is c.q. kan zijn getoond. Ook is door de ondernemer aangevoerd dat nimmer met de binnenhuisarchitect is gesproken, laat staan over de toe te passen kleur van de kastenwand. Overigens was die binnenhuisarchitect naar zeggen van de ondernemer ook niet bevoegd om namens de consument afspraken te maken met de ondernemer; dat heeft de consument zelf gedaan.

De commissie stelt vast dat – voor zover hier relevant – de tekst van de “aangepaste offerte en antwoorden op de vragen” van 22 januari 2021 zoals deze is geaccepteerd door de consument op 25 januari 2021, als volgt luidt:
Merk: Leicht
Type: Contino
Kleur: (………) Carbon voor kastenwand

Ook in de eerder uitgebrachte – dus niet geaccepteerde – offerte is voor deze kastenwand dezelfde kleuraanduiding gehanteerd.

Gelet hierop is het naar het oordeel van de commissie aan de consument om aan te tonen dat de consument en de ondernemer voor deze kastenwand niet de kleur Carbon zijn overeengekomen.

De commissie is van oordeel dat de consument hierin is geslaagd. Dit oordeel behoeft de volgende toelichting.
Op 30 december 2020 om 07.56 uur heeft de binnenhuisarchitect de ondernemer als volgt per email bericht:
“Hallo Timo,
Ik heb gisteravond het plan gepresenteerd met daarin jullie kleuren en materialen.
Deze daar nu achtergelaten, 2 maal keukenkleur voorbeeld en dekton aanrechtblad.
Zij nemen het mee wanneer ze binnenkort met jou een afspraak hebben, dan ben je ervan op
de hoogte.
Volgens mij zijn ze enthousiast.” (…)

De commissie begrijpt dit bericht aldus dat toen door de binnenhuisarchitect (namens de consument) geen kleurkeuze is opgegeven aan de ondernemer. De consument had dat zelf te doen bij gelegenheid van een nader door partijen te maken afspraak waarbij de binnenhuisarchitect niet aanwezig zou zijn. Dat de consument zelf diens kleurkeuze nog had op te geven aan de ondernemer wordt nadat het kleurprobleem reeds was gerezen, nog eens als volgt door de binnenhuisarchitect bevestigd aan de consument bij emailbericht van 29 november 2021 16:21 uur:

(……) “Ik vind dit zo vervelend. Heb jij niet die stalen die wij toen hebben besproken doorgenomen in de showroom met Timo die ik bij jullie heb achtergelaten? Hoe komt hij bij
de kleur die het dan nu is? Ik snap je verdriet maar ik kan hier geen rol in spelen omdat ik niet bij de uitwerking van jullie plan aanwezig was.” (…….)

In lijn hiermee wordt die gang van zaken later door de binnenhuisarchitect in de email aan de ondernemer van 26 februari 2023 09.21 uur ook als volgt omschreven:

(…..) “De stalen van de keuken zijn na mijn presentatie daar achtergelaten met de codes, welke Harma en Carlos bij jullie zouden terugbrengen om verder te bespreken. De door mij gekozen kleur van de keuken is heel duidelijk zichtbaar op de keukenimpressie naar welke staal met de bijgenoemde kleurnaam toen is gekozen ben ik niet bij geweest. Dus zoals vermeld in deze brief kleur “mud” nimmer door mij benoemd. Wanneer ik de realisatie doe voor de klant dan controleer de besproken codes en kleuren voor de klant. Carlos en Herma hebben mij in die realisatie niet meegenomen en heb ik in de uitvoering ook niet meer gezien en gehoord hoe mijn plan van destijds is gerealiseerd.” (…)

Aldus is ook duidelijk dat de binnenhuisarchitect in dit verband niet had te gelden als de vertegenwoordiger van de ondernemer, aan wie door de consument de kleurkeuze kon worden opgegeven.

Voormelde voorstelling van zaken strookt ook met het in de emailwisseling met de ondernemer door de consument ingenomen vervolgstandpunt (zie email van 3 januari 2021 om 12.37 uur):

Hoe zullen we verder gaan? Zullen wij een afspraak maken om langs te komen of wil jij nu liever eerst op papier verder gaan en de offerte afmaken?”

Daarop is de “aangepaste offerte en antwoorden op de vragen” uitgebracht op 22 januari 2021, welke offerte per abuis is gedateerd op 22 januari 2020, op welke offerte door de consument op 25 januari 2021 per emailbericht het akkoord is gegeven (“Wij gaan overigens akkoord met de offerte”). Een en ander kennelijk zonder dat de kleur van de hoge kastenwand nog ter sprake is gebracht.

Gesteld noch gebleken is dat de consument voorafgaand aan dat akkoord nog een bezoek heeft gebracht aan de ondernemer. Kennelijk is daarvan afgezien om redenen van het Corona gevaar, en heeft de correspondentie uitsluitend per email plaatsgevonden.

De commissie trekt uit voormelde gang van zaken de volgende conclusies:
– er is alle reden om aan te nemen dat de consument zich niet eerder heeft vastgelegd op een kleurkeuze voor de hoge kastenwand, en ook dat het de consument vrijstond die keuze veel later kenbaar te maken;
– de binnenhuisarchitecte heeft geen kleurkeuze van de consument bericht aan de ondernemer. De consument heeft haar dat niet opgedragen en had die keuze zelf te maken
en deze te berichten aan de ondernemer omdat de binnenhuisarchitecte niet is gevraagd om de (verdere) realisatie te begeleiden;
– het is een misvatting van de consument gebleken om aan te nemen dat de binnenhuisarchitecte de kleurkeuze had doorgeven aan de ondernemer;
– niet is gebleken van een door de consument ten overstaan van de ondernemer gemaakte keuze voor de kleur Carbon;
– het opnemen in de geaccepteerde offerte van de kleuraanduiding Carbon is niet gecontroleerd op juistheid door de ondernemer.

Dit betekent volgens de commissie dat de gewraakte kleuraanduiding in de geaccepteerde offerte niet is gebaseerd op een kleurkeuze van de consument. Dit levert een toerekenbaar tekortschieten van de ondernemer op, die zich had moeten (blijven) vergewissen van de juistheid van de in de offerte opgenomen kleurkeuze Carbon, juist ter voorkoming van situaties als deze.

Op basis van dit tekortschieten zal de commissie de door de consument gevorderde schadevergoeding toewijzen als zijnde het bedrag waarmee de toegepaste kleur Carbon kan worden ongedaan gemaakt door toepassing van een andere kleur, want genoegzaam is gebleken dat de consument die stap wil zetten.

Hetgeen partijen nog meer verdeeld houdt, kan indachtig voormelde uitkomst onbesproken worden gelaten.

Nu terecht is geklaagd is de ondernemer op basis van het reglement van deze commissie gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument en ook om de bijdrage in de behandelingskosten te voldoen aan het secretariaat van de commissie. Die behandelingskosten zullen de ondernemer separaat bij factuur in rekening worden gebracht.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument voormelde vergoeding van € 1.695,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Algemeen, bestaande uit mr M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer J. Hania en mr. B.W. Weilers, leden, op 6 april 2023.