Ondernemer heeft aan informatieplicht voldaan. Ondernemer niet in deskundigheid of zorgvuldigheid tekortgeschoten

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 68523

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 augustus 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het schuren en afwerken van een bestaande beuken lamelparketvloer (hierna te noemen: de vloer) tegen de daarvoor door de consument betaalde prijs van € 1.873,–. Het schuren en afwerken vond plaats in of omstreeks oktober 2010.   De consument heeft de klacht op 1 december 2010 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Na de behandeling ontstonden er vlekken, donkere plekken en strepen in het parket.   De consument verlangt dat de ondernemer de vloer opnieuw schuurt en oliet of dat de ondernemer een voorstel doet voor de aanschaf van een nieuwe parketvloer waarbij de ondernemer rekening houdt met de gemaakte kosten voor het schuren in 2010.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het bedrijf van de ondernemer zal eind dit jaar 2012 waarschijnlijk worden opgeheven. De ondernemer heeft de vloer destijds bij een vorige eigenaar geleverd en gelegd, maar deze was er niet zuinig mee en de vloer zag er dan ook in 2003 verwaarloosd uit met zwarte vlekken en vochtplekken. Na behandeling door de ondernemer in 2003 zag de vloer er weer prima uit. In 2010 constateerde de ondernemer dat de vloer nog wel kon worden opgeschuurd, maar dat niet alle vlekken te verwijderen waren en heeft de ondernemer uitgelegd dat de vloer heel gevoelig is en veel onderhoud vraagt. Na uitvoering van de overeenkomst zag de vloer er weer redelijk uit. Uit coulance heeft de ondernemer nog wat werkzaamheden uitgevoerd, maar nu beroept de consument zich op garantie en hier gaat de ondernemer niet meer in mee.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De mechanische beschadiging is veroorzaakt doordat bij het schuiven van stoelen er een mechanische kracht ontstaat die de afwerklaag (olie/hardwax) doet verdwijnen. Daar waar veel wordt gelopen en een draaiende beweging wordt gemaakt zoals bij de entreedeur in de woonkamer en in de keuken, is eveneens sprake van een versleten uiterlijk.   De vloer is twaalf jaar geleden geïnstalleerd. De eerste keer heeft er een renovatie plaatsgevonden medio augustus 2003 als opknapbeurt bij de vorige bewoner (eigenaar) en de tweede en laatste keer heeft er in augustus 2010 voor de tweede keer een renovatie plaatsgevonden in opdracht van de huidige bewoner en eigenaar. De renovatie is als volgt uitgevoerd: De vloer is geschuurd en vervolgens afgewerkt met [hardwax olie]. Beide renovaties zijn door hetzelfde bedrijf uitgevoerd. De eerste keer is er [een andere] olie gebruikt en de tweede keer is er [hardwax] gebruikt. De reden was dat de eerst gebruikte kwaliteit door de leverancier niet meer leverbaar was.   De oorzaak van de slijtplekken is dat daar waar wordt gelopen en intensief draaiende bewegingen worden gemaakt de olie als het ware uit en van het parket wordt gelopen. Zeker wanneer er sprake is van een oudere vloer kan dit na een aantal renovatiebeurten ontstaan. Ook de invloed van vocht (bijvoorbeeld in de keuken) zorgt er voor dat de vloer er op deze plekken eerder gesleten uitziet.   Ook de kwaliteit van de nu gebruikte olie/hardwax kan een oorzaak zijn dat er een snellere verarming optreed dan na de eerste renovatie. De laatste jaren is de samenstelling van deze producten onder invloed van verplicht oplosmiddelvrije producten veranderd.   Door mij is niet vast te stellen hoe de vloer er na de eerste renovatiebeurt heeft uitgezien. Ook is door mij niet vast te stellen of er verschil in gebruikersintensiteit is geweest tussen de huidige bewoners en de vorige bewoners. De woning is gebouwd om en nabij 2001 en waarschijnlijk is toen ook de vloer geleverd en gelegd. In 2003 (na twee jaar) is de vloer voor de eerste keer gerenoveerd, volgens de factuur in opdracht van [een andere consument]. Nu na 5 jaar is de vloer voor de tweede keer gerenoveerd. De frequentie van renovatie in combinatie van een relatieve zachte houtsoort (Beuken) geeft aan dat deze vloer al van af het begin gevoelig is geweest voor gebruikerseffecten.   De nu opgetreden slijtplekken zijn een te verwachten effect van dit soort vloer met deze afwerking na 12 jaar regulier gebruik.   Bij vergelijk in het parket wat onder het vloerkleed ligt en dat wat er niet onder ligt is duidelijk waarneembaar dat er een zekere vorm van vervuiling over het gehele vloeroppervlak is ontstaan.   Herstel: De vloer kan niet meer geschuurd worden. De overgebleven dikte van de toplaag zou dan te dun worden. De kans op doorprikken in gebruik van deze laag is dan aannemelijk. Wel kan de vloer omzichtig gepolijst worden. Hierbij wordt een minimaal deel van de toplaag verwijderd waarmee de vervuiling in deze laag in zekere mate wordt meegenomen. Daarna kan de vloer nogmaals in de olie worden gezet.   De herstelkosten zullen zijn: rReinigen, omzichtig polijsten en opnieuw oliën kost om en nabij 8 x 1.5 manuur is 8 x € 60,– is € 480,–. Visuele consequenties van het aanbevolen herstel: de vervuiling op die plekken waar de verkleuring nu zichtbaar is zal verminderen. Echter helemaal “als nieuw” zal de vloer in deze kwaliteit en met een leeftijd van 12 jaar niet meer worden.   Toelichting: de kwaliteit van deze vloer bepaalt dat er slechts twee keer geschuurd en opnieuw geolied kan worden. Aannemend dat deze behandeling bij normaal huishoudelijk gebruik om de vijf a zes jaar noodzakelijk is heeft de vloer een economische levensduur van om en nabij 15 à 18 jaar.   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt het volgende.   Dat het bedrijf volgens de ondernemer eind dit jaar 2012 kan worden opgeheven, belet niet dat de commissie de klacht beoordeelt.   In dit geschil gaat het niet om een krachtens koop door de ondernemer afgeleverde en gelegde vloer die aan de overeenkomst moet beantwoorden. Partijen hebben een overeenkomst gesloten waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het schuren en afwerken van een bestaande vloer. De consument verwijt de ondernemer dat hij de overeenkomst ondeugdelijk heeft uitgevoerd, althans dat de ondernemer zou zijn tekortgeschoten in de nakoming van zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen. Nu de consument zich hierop beroept, draagt de consument het bewijsrisico daarvan.   Het deskundigenrapport biedt geen concrete aanknopingspunten om te oordelen dat de ondernemer de overeenkomst ondeugdelijk heeft uitgevoerd of anderszins is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Uit de niet gemotiveerd weersproken stellingen en stukken volgt zelfs dat de ondernemer zijn informatieplicht is nagekomen, zodat tot uitgangspunt dient dat de ondernemer niet in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.   De consument uit kritiek op het deskundigenrapport, maar de commissie ziet geen concrete aanknopingspunten om te twijfelen aan de juistheid van de belangrijkste gerapporteerde conclusies. Het rapport is voldoende met redenen omkleed, begrijpelijk en logisch te volgen. De door de deskundige op basis van zijn bijzondere (vak)kennis en ervaring gerapporteerde conclusies komen de commissie ook overtuigend voor.   Dat de consument de staat van de vloer onacceptabel acht en is teleurgesteld, maakt het voorgaande niet anders. Bij gebreke van een aan de ondernemer toerekenbare tekortkoming en zonder een gebleken achteruitgang door een aan de ondernemer toerekenbare oorzaak, is de vloer voor risico van de consument.   Dit alles leidt tot de slotsom dat de klacht ongegrond is. De commissie beslist als volgt.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 27 november 2012.