Ondernemer heeft consument naar behoren geadviseerd bij vermoeden defecte meter

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Omvang verbruik    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 13709/18239

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument stelt dat na de plaatsing van de slimme meter het elektriciteitsverbruik van zijn woning is gestegen. De consument vindt dat de ondernemer zich onvoldoende inspant om voor zijn belangen op te komen. De ondernemer heeft hem doorverwezen naar de netbeheerder, maar de consument wil de netbeheerder niet om een meterijking vragen omdat dit voelt als een slager die zijn eigen vlees keurt. Volgens de ondernemer zijn de meterstanden niet afwijkend. De ondernemer stelt dat hij niets voor de consument kan betekenen en heeft hem geadviseerd bij de netbeheerder een meterijking aan te vragen. Als er een vermoeden is van een defecte meter, dan is de netbeheerder het aanspreekpunt. De commissie oordeelt dat de ondernemer de consument naar behoren heeft geadviseerd. Dat de consument weigert een meterijking bij de netbeheerder aan te vragen is een eigen keuze van de consument. Daarnaast hoeft en kan de ondernemer geen verklaring geven voor het verbruik van de consument. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft het geregistreerde verbruik van elektriciteit op de in maart 2018 geplaatste slimme meter.

De consument heeft op 14 april 2019 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Na de plaatsing van de slimme meter is het elektriciteitsverbruik gemiddeld met 5 kWh per dag gestegen. Dit komt overeen met het verbruik van de consument toen deze nog niet over led verlichting en zuinige randapparatuur beschikte. Na de plaatsing van de slimme meter hebben er geen wijzigingen in de woning van de consument plaatsgevonden.

Zowel de ondernemer als de netbeheerder wijzen naar elkaar. De ondernemer weigert voor de belangen van de consument op te komen. De ondernemer bleek niet bereid een ijking van de meter te verzorgen. Dat moest de consument zelf doen. De consument is niet ingegaan op het aanbod van de netbeheerder om de meter te laten ijken. De consument heeft daarbij het gevoel dat een slager aldus zijn eigen vlees keurt.

De consument heeft zijn verbruik en teruglevering vergeleken met gelijkwaardige huishoudens in zijn omgeving. Daarbij is steeds sprake van een grotere terug levering dan bij de consument.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer wil graag meedenken met de consument, maar kan in dit geval niets voor hem betekenen. De ondernemer heeft de consument geadviseerd bij de netbeheerder een meterijking aan te vragen. Daartoe was de consument niet bereid. Toen heeft de ondernemer de consument geadviseerd tussenmeters te plaatsen. Een vergelijking met de buren is niet relevant.

De meterstanden zijn niet afwijkend. Van een vermoeden dat de meter defect zou zijn is dan ook geen sprake. Het ligt op de weg van de consument om een meterijking aan te vragen.

De netbeheerder is het aanspreekpunt in geval van het vermoeden van een defecte meter.

De ondernemer houdt de meterstanden aan zoals die op de meter worden doorgegeven. Een hoger verbruik kan in kleine veranderingen zitten. De ondernemer kan niet in de woning van de consument kijken. Indien de consument een meterijking wil aanvragen schrijft de wet voor dat hij dat bij de netbeheerder dient te doen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

In deze zaak klaagt de consument over een hoger verbruik na de plaatsing van een slimme meter in maart 2018.

De consument is van mening dat de ondernemer zich onvoldoende inspant om voor zijn belangen op te komen. De consument is niet bereid bij de netbeheerder een meterijking aan te vragen omdat dit voelt als een slager die zijn eigen vlees keurt.

De ondernemer voert gemotiveerd verweer.

De commissie volgt het standpunt van de ondernemer.

Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer in deze zaak de consument naar behoren geadviseerd. Het advies van de ondernemer aan de consument om in geval van twijfel over het functioneren van de meter een meterijking bij de netbeheerder aan te vragen. De weigering van de consument om dat te laten doen is een eigen keuze van de consument geweest. Daarbij dient te worden bedacht dat de consument kan verzoeken om een meterijking bij een onafhankelijke instantie te laten uitvoeren, hoewel de kosten daarvan aanzienlijk zijn en moeten worden gedragen door de partij, te weten de consument of de netbeheerder die in het ongelijk wordt gesteld.

Bovendien kan noch hoeft de ondernemer een verklaring te geven voor het verbruik van de consument. De ondernemer heeft geen zich op datgene wat zich afspeelt in of rondom de woning van de consument en dat gaat hem ook niets aan.

Nu de consument kennelijk ook klaagt over de omvang van de teruglevering van elektriciteit aan het net, ligt het in de rede dat de consument contact opneemt met de installateur van de zonnepanelen en een controle daarvan laat uitvoeren. Daar staat de ondernemer buiten.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Om die reden wordt beslist als volgt

Beslissing
De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Overeenkomstig het Reglement van de commissie zal aan de ondernemer een bijdrage in de behandelingskosten in rekening worden gebracht.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. F.J. Pirard en H.W. Zuur, leden, op 8 mei 2020.