Ondernemer heeft consument niet juist geinformeerd over de mogelijkheden.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Zonwering    Categorie: Uitvoering overeenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115095

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 september 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en monteren van een (terras) overkapping tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.582,–

De overeenkomst is uitgevoerd op 14 september 2017.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument – bij brief van 6 oktober 2017, aanwezig in het dossier-  luidt in hoofdzaak als volgt.
– De muurplaat is te kort waardoor deze niet aansluit op de achterwand van het huis
– De buizen die de zijspie dragen zijn niet afgedicht aan het einde
– De draad voor de led verlichting is zeer slordig afgewerkt
– Er is geen gebruiksaanwijzing voor de led verlichting afgegeven
– Er zijn 4 dakplaten geleverd met maar 2 afmetingen. Daardoor is er verschil in maat
– Er is geen kwaliteitsgarantiecertificaat afgegeven.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer – ter zitting gedaan – luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij het opmeten is er sprake geweest van een miscommunicatie. Er is op de zijwand gemeten in plaats van erover in verband met de erfgrens. Er is telefonisch contact geweest over het plaatsten van een hoeklijn. Nadien gehoord dat de consument niet tevreden was, maar deze heeft voor deze wijze van plaatsing gekozen.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het betreft een opsomming van een aantal klachten welke de deskundige puntsgewijs zal behandelen:
1. De veranda is te kort
2. Dakgoot is te kort
3. Kabelgoot led verlichting te kort
4. Buizen zijspies niet netjes afgewerkt
5. Verschil tussen maatvoering van de 4 vakken
6. Geen kwaliteitscertificaat en documentatie verlichting ontvangen

De deskundige constateert dat de geplaatste veranda er op het eerste oog prima uitziet. Puntsgewijs zal de deskundige de klachten nu afwerken.
1. De dagmaat tussen de linker zijde en de rechterzijde (binnenkant scheidingsmuur buren) is door de deskundige gemeten op 3490 mm. Dat betekend als men er van uit gaat dat de Veranda net iets boven de scheidingsmuur moet komen, maar men ook een beetje speling mee rekent de wenselijke maat minimaal 3510 zou moeten zijn. De offerte spreekt echter van een maat van 3475 mm. De deskundige kan niet oordelen hoe e.e.a. is afgestemd tussen consument en ondernemer. Los daarvan was het nog steeds mogelijk geweest de Veranda iets meer (ca. 4 cm) naar links te plaatsen wat echter nog steeds een ruimte tussen veranda en linker muurtje geeft van ca 2 cm wat aan de iets ruime kant is. Een halve centimeter is gebruikelijk.
2. Dakgoot tekort. Dit heeft de deskundige niet waar kunnen nemen.
3. Ondernemer geeft aan dat kabelgoot meerprijs is en ook zo is aangegeven aan consument. Deskundige kan dit niet beoordelen en alleen constateren dat de toegepaste kabelgoot inderdaad te kort is en het geheel er niet netjes uitziet. Ondernemer geeft tijdens bezoek nogmaals aan dit te kunnen oplossen maar zoals eerder aangegeven tegen meerprijs. Consument geeft aan dat hij verwachte dat het wel afgewerkt zou worden. Deskundige is van mening dat dit geen technisch mankement is, maar een gebrek aan duidelijke communicatie.
4. Buizen zijschot niet netjes afgewerkt is inderdaad ook door de deskundige zo aangemerkt. Als men gemoffelde profielen zaagt komt er een blanke zijde zichtbaar. Naar mening van de deskundige hoort dit netjes afgewerkt te worden en ondernemer geeft aan dat dit mogelijk is met hoeklijnen. Zie herstel.
5. De Veranda is opgedeeld in 4 vakken waarbij de 2 binnenste dezelfde maat hebben en de 2 buitenste ook. Op zich ziet de deskundige hier geen bezwaar en is deze oplossing binnen wat men stellen mag van een maatwerk Veranda uit deze klasse.
6. Geen certificaat en beschrijving werking verlichting. Valt buiten beoordeling deskundige
 
1. De deskundige is van mening dat e.e.a. binnen redelijkheid is op te lossen. Door de Veranda 4 cm naar links te verplaatsen sluit hij beter aan tegen de inspringende muur en kan de rechter zijde van de Veranda nog steeds boven het zijschot komen. Betekend dat de bovenste hoeklijn van het zijschot gedraaid moet worden en de flens naar links gaat steken. (zie tekening onder punt 5. toelichting).
2. N.v.t.
3. Na herplaatsing kabel verlichting netjes afwerken met kabel goot.
4. Buizen zijschot dienen netjes afgewerkt te worden en als hiervoor geen standaard (kunststof) kappen beschikbaar zijn acht de deskundige het wenselijk dat dit in overleg met de consument gebeurd. Deskundige stelt voor dat ondernemer ter plaatse laat zien hoe hij deze wil afwerken en consument geeft daarvoor schriftelijk akkoord.
5. Opdeling Veranda is volgens deskundige geen technisch mankement of fout.
6. Documentatie acht de deskundige als na te sturen wat door ondernemer ook al is aangegeven.

Idee herplaatsing Veranda
 [tekening deskundige]

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennis genomen van de bevindingen van de deskundige en maakt deze tot de hare.

Naar het oordeel van de commissie is uit hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en soms onvoldoende gemotiveerd hebben weersproken komen vast te staan dat de consument de zij spie op de muur/grensafscheiding geplaats wilde hebben, hetgeen onvoldoende gemotiveerd door de ondernemer is weersproken. Bij plaatsing is de consument voorgehouden dat een hoekstuk kon worden geplaatst nu de zij spie niet passend was voor deze wijze van plaatsen. Gelet hierop is – kennelijk – onjuist geplaatst en zal dit overeenkomstig voormeld deskundigenbericht moeten worden hersteld. Daarbij is echter het ontbrekende stuk kabelgoot voor de LED verlichting uitgezonderd nu dit geen deel heeft uitgemaakt van de offerte en de opdracht.

Gelet op het voorgaande wordt de klacht gegrond verklaard. Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer voert de volgende werkzaamheden uit:

herstel door een als hierboven omschreven.

Partijen dienen elkaar over en weer in de gelegenheid te stellen aan hun verplichtingen uit dit bindend advies te voldoen.

Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies.

De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag  aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld ad € 77,50.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Zonwering, bestaande uit mr. J. van der Groen, voorzitter,
mevrouw mr. W. van den Berg en W.J.M. van den Berg, leden, op 4 mei 2018.