Ondernemer heeft de door de buurman gekozen locatie voor plaatsen schuur (vlak voor raam consument) goedgekeurd en onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de consument.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Zorgvuldigheid ondernemer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC04-0336

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft belemmering van het uitzicht door de schuur van de buurman, het kappen van fruitbomen en plaatsen van een schutting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt al jaren een standplaats bij de ondernemer. In 2004 heeft de huurder van de naastgelegen standplaats een schuur geplaatst tegen de scheidingslijn vlak voor het raam van de caravan van de consument. Hierdoor wordt het uitzicht van de consument belemmerd. De afstand van de caravan tot de schuur zal ongeveer één meter bedragen. Het perceel van de buurman is heel groot. Er is voldoende ruimte om de schuur op een andere plek neer te zetten die niet bezwaarlijk is voor de consument. De consument begrijpt dan ook niet dat de ondernemer zijn buurman toestemming heeft gegeven voor de plaatsing van de schuur op die plaats. Bovendien zijn er fruitbomen die op de scheidingslijn stonden gekapt en zijn er in strijd met het reglement van de camping schuttingen geplaatst. Het is de bedoeling dat in plaats van de fruitbomen coniferen zullen worden geplaatst en dat een van de schuttingen wordt verwijderd. Er blijven dan echter nog twee schuttingen over. Door een dergelijke haag wordt in de toekomst ook het uitzicht belemmerd en bovendien vergt dit meer onderhoud. Er is in strijd met het reglement geen overleg hierover gepleegd met de consument. De consument verlangt dat de schuur wordt verplaatst, alle schuttingen worden weggehaald en nieuwe fruitbomen worden geplant.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Noch in de Recron voorwaarden vaste plaatsen noch in het campingreglement of de verblijfsvoorschriften zijn er voorschriften opgenomen omtrent de locatie van een schuur. In principe staat het de huurder van een standplaats vrij om een locatie te kiezen die hem goeddunkt. De ondernemer zag geen probleem in de gekozen plaats. Hij heeft wel bezwaar tegen het plaatsen van een schuur langs straat of looppad. De fruitbomen die verwijderd zijn, waren halfdood. Het is het beleid van de ondernemer om het karakter van de bongerd in tact te houden. Er zullen dan ook nieuwe fruitbomen worden geplant. Voor het planten moet echter het goede seizoen worden afgewacht. In afwachting van de aanplant van nieuwe fruitbomen, is andere beplanting aangebracht. Voor 1 april 2005 zal één schuttingdeel worden weggehaald. De overige schuttingen kunnen worden verwijderd indien de coniferen groot genoeg zijn.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Het kampreglement van de ondernemer bevat alleen voorschriften over de afmetingen en dergelijke van een te plaatsen schuur, maar niet over de locatie daarvan. De ondernemer zegt dat hij een schuur aan straat of looppad niet goedkeurt. Dit blijkt echter niet uit het kampreglement. Uit de door partijen overgelegde foto’s en situatieschets is de commissie gebleken dat het terrein van de buurman van de consument groot genoeg is om een goede locatie te vinden voor de plaatsing van een schuur niet vlak voor een van de ramen van de caravan van de consument. De ondernemer heeft de door de buurman gekozen locatie goedgekeurd. De commissie is van oordeel dat van de ondernemer verwacht mag worden dat hij de belangen van de betrokken recreanten tegen elkaar afweegt en niet alleen rekening houdt met de voorkeur van degene die een schuur wil plaatsen, maar ook met de eventuele hinder die de huurder van het naastgelegen perceel van de schuur ondervindt. Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer in dit geval onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de consument die worden geschaad doordat het uitzicht uit het raam aan één zijde van zijn caravan op een vlak bijgelegen schuur onnodig wordt belemmerd. De commissie meent echter dat de schade van de consument niet opweegt tegen de schade die zou voortvloeien uit een verplaatsing van de schuur, aangezien de consument door de ramen aan de andere zijden van zijn caravan een onbelemmerd uitzicht heeft. Overigens acht de commissie het waarschijnlijk dat binnen afzienbare tijd de schuur verplaatst zal moeten worden op last van de brandweer omdat er onvoldoende afstand is tussen deze schuur en de caravan van de consument. Volgens het kampreglement zijn schuttingen niet toegestaan. De consument mag verwachten dat de ondernemer zijn eigen regels handhaaft en er voor zorgt dat deze schuttingen worden verwijderd. Deze klacht van de consument is dus gegrond. In zijn schrijven van 28 december 2004 aan de commissie heeft de ondernemer toegezegd dat hij fruitbomen zal terugplaatsen in plaats van de verwijderde fruitbomen wanneer het plantseizoen dit toelaat. De ondernemer wordt gehouden deze toezegging na te komen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is gehouden op verlangen van de consument de schuttingen op de afscheiding van zijn perceel per omgaande te laten verwijderen. Ook zal de ondernemer binnen een jaar na ontvangst van dit advies nieuwe fruitbomen aanplanten in plaats van de verwijderde fruitbomen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 23 maart 2005.