Ondernemer heeft fout gemaakt bij overstapservice, waardoor consument dubbele kosten heeft gemaakt. Klacht consument gegrond.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Ontbinding, opzegging en tussentijdse beëindiging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 107053

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het uitvoeren van opzegservice.
 
De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd.

De consument heeft een depotbedrag van € 52,– gestort.

Standpunt van de consument

De consument stelt in hoofdzaak, dat zij als gevolg van een mislukte overstap naar een andere provider nu dubbele lasten heeft. De ondernemer was ondanks een verzoek daartoe van de consument niet bereid de zaak later alsnog te regelen.

De consument verlangt vergoeding van de dubbele abonnementskosten in ieder geval tot een bedrag van € 101,97 (stand januari 2017) nader te verhogen met de overige kosten tot aan de beëindiging van het abonnement bij de andere provider.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer concludeert tot ongegrondheid van de klacht. De ondernemer geeft daartoe aan, dat hij niet bevoegd is om nu nog de overstapservice te activeren. De consument wenst niet zelf op te zeggen, maar de ondernemer meent dat de vergoeding van de dubbele lasten tot januari een voldoende compensatie zijn voor de door hem gemaakte fout bij de overstapservice.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De klacht is gegrond. De ondernemer heeft erkend een fout te hebben gemaakt bij het uitvoeren van de overstapservice. Daarvoor is ter compensatie door de ondernemer een bedrag aangeboden aan de consument. De ondernemer acht dit voldoende nu de consument niet zelf de overeenkomst met de andere provider wenst op te zeggen.

De commissie verwerpt dit standpunt van de ondernemer. Het is niet goed te begrijpen en ook niet goed toegelicht aan de consument waarom de ondernemer niet zelf nu alsnog de overstapservice kan activeren. De weigering van de consument om dit te doen is dan ook niet onredelijk.

Nu de ondernemer de overstapservice niet kan of wil uitvoeren, zal de commissie de consument opdragen de overeenkomst met de oude provider alsnog te beëindigen door opzegging; de ondernemer blijft echter gehouden tot het moment van beëindiging van de overeenkomst tussen de consument en de oude provider de kosten van dat abonnement aan de consument te vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie wijst het door consument verzochte toe, in de volgende zin:

De consument zal de overeenkomst met de vorige provider ([naam vorige provider]) opzeggen op de kortst mogelijke termijn en binnen een week na de verzending van deze beslissing; de correspondentie daarover wordt door de consument aan de ondernemer onmiddellijk ter beschikking gesteld.
De ondernemer zal alle kosten gedurende de resterende looptijd van het abonnement bij de vorige provider aan de consument vergoeden.

De commissie wijst het meer of anders gevraagde af.

Het depotbedrag wordt aan de consument uitgekeerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten, op 21 februari 2017.