Ondernemer heeft geen recht op incassokosten; consument heeft terecht betaling opgeschort.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 60747

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 26 januari 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van schilder- en behangwerk in de woonkamer van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.329,–. Het werk is opgeleverd op 4 februari 2011.   De consument heeft op 20 juli 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Het werk is niet goed uitgevoerd. De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft in zijn rapport een goed overzicht gegeven van de gebreken aan het werk. Aangezien de ondernemer herhaaldelijk herstelwerk heeft uitgevoerd zonder dat dit een bevredigend resultaat heeft opgeleverd, willen wij niet dat hij wederom herstelwerkzaamheden uitvoert. Wij wensen een financiële oplossing van het geschil, zodat wij een ander bedrijf opdracht kunnen geven het werk te herstellen. Op een gegeven moment hebben wij op advies van onze rechtsbijstandsverzekeraar een gedeelte van de factuur van de ondernemer betaald en een beroep gedaan op een opschortingsrecht voor het restant. De ondernemer schakelde echter een incassobureau in. Om verdere problemen te voorkomen, hebben wij het restant toen onder protest betaald. Het incassobureau heeft € 300,– incassokosten in rekening gebracht. Daar gaan wij, gezien ons opschortingsrecht, niet mee akkoord.   De consument verlangt een door de commissie naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen vergoeding.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Naar onze mening ligt de oorzaak van het geschil volledig bij de consument. Deze stelde zich zeer agressief tegenover ons op, waardoor wij niet in staat waren de consument tevreden te stellen. Overigens zijn wij van mening dat wij ons werk naar behoren hebben uitgevoerd, rekening houdend met het feit dat het huis gedateerd is, dat veel bouwelementen door de consument zelf zijn uitgevoerd en dat de wanden niet loodrecht staan, waarvoor wij de consument hebben gewaarschuwd. De consument heeft gedurende zekere tijd een gedeelte van onze factuur onbetaald gelaten, ondanks herhaalde aanmaningen onzerzijds. Hierdoor waren wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen. De in rekening gebrachte incassokosten zijn dus terecht.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De vensterbanken zijn meerdere malen overgelakt met een kwast. Dat had beter met een roller kunnen gebeuren, dan waren er geen strepen te zien geweest. De aanwezige oude kwaststrepen zijn duidelijk zichtbaar, vooral in de hoeken. Voor het overige ziet het schilderwerk er, op enkele ondergeschikte punten na, netjes uit. Dat kan niet worden gezegd van het behangwerk. Daaraan kleven verschillende gebreken, ook na herstelwerk door de ondernemer. De volgende herstelwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd:   De vensterbanken slijpen met schuurpapier, oneffenheden bijplamuren met lakplamuur en dekkend overlakken met lakverf. De naad langs de rechterstijl van het raamkozijn aan de tuinzijde repareren met filler, de linker stijl licht afschuren en overlakken. De verontreiniging van het sauswerk tussen de balken van het plafond verwijderen, eventueel bijwerken en het betreffende vak geheel oversauzen met muurverf. Het lakplekje bijwerken met muurverf. De aanwezige hoeken van de wanden zijn na het aanbrengen van het behang afgekit en overgeschilderd met muurverf. De muurverf is gaan craqueleren. Van de wand links naast de schoorsteen, de wand aan de entree-zijde en de wand aan de tuinzijde moet alle wandweefsel worden verwijderd en nieuw wandweefsel worden aangebracht. Na droging tweemaal oversauzen. De wand rechts naast de schoorsteen moet tweemaal worden overgesausd. De totale herstelkosten worden begroot op € 906,30.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Volgens de deskundige kleven er nog verschillende gebreken aan het door de ondernemer uitgevoerde werk en kost het € 906,30 om deze te herstellen. Gelet op het feit dat de ondernemer reeds verschillende – gedeeltelijk vruchteloze – herstelpogingen heeft gedaan en dat de verhouding tussen partijen ernstig is verstoord, acht de commissie de enig mogelijke oplossing van het geschil dat de ondernemer aan de consument een vergoeding betaalt, gelijk aan de door de deskundige begrote herstelkosten. Uit een brief van de ondernemer aan de consument d.d. 1 maart 2011, waarvan zich een kopie bij de stukken van het geschil bevindt, blijkt dat de ondernemer bekend was met de reden van de inhouding door de consument van een gedeelte van zijn factuur voordat de ondernemer een incassobureau inschakelde. Onder die omstandigheden kan de ondernemer geen aanspraak maken op incassokosten. Dat recht zou hij pas hebben gehad, als hij zijnerzijds zijn verplichtingen volledig zou zijn nagekomen en de consument niettemin zou hebben volhard in het achterhouden van zijn betaling. De ondernemer heeft nog naar voren gebracht dat hij door toedoen van de consument een opdracht van een derde heeft gemist, waardoor hij omzetschade heeft geleden. Deze kwestie begeeft zich buiten de grenzen van het onderhavige geschil, zodat de commissie daarover geen uitspraak kan doen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 906,30. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 685,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Schilders-, Behangers- en Glaszetbedrijf op 17 januari 2012.