Ondernemer heeft geleverd wat is besteld. Geen sprake van een gebrek in het product.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116176

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 10 augustus 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een hoekbank, type [naam van het type], stof crush tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.573,–.
De levering vond plaats op of omstreeks 21 oktober 2013.

De consument heeft op 3 december 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De stof van de bank scheurt, schubt, pilt op diverse plaatsen. Inmiddels is dit gebrek aanwezig op vijf van de zes kussens. Dit gebrek had de consument niet behoeven te verwachten na zo’n korte tijd. De ondernemer is nooit komen kijken om de klachten te beoordelen. Het aanbod tot levering van nieuwe kussenhoezen tegen gereduceerde prijs is gebaseerd op aannames. Een daadwerkelijke beoordeling van de schade heeft nooit plaatsgevonden. De bank is altijd op normale wijze gebruikt. Er is sprake van een ondeugdelijk product. De ondernemer is bij brief van 26 februari 2018 in gebreke gesteld.
De consument heeft geen vertrouwen meer in het product en de ondernemer. De ondernemer heeft een aanbod gedaan (vervanging kussenhoezen) nadat de consument om een deskundige heeft gevraagd.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De consument betreurt het dat onderling geen oplossing is bereikt. Hij vindt het teleurstellend dat de ondernemer niet is komen kijken om de klacht te beoordelen. Een bank is bedoeld om op te zitten. Schade op het zitgedeelte door wrijving is dan ook niet acceptabel en is een teken dat er iets mis is met de kwaliteit. Vervanging van de hoezen is een tijdelijke oplossing. Het gebruikte materiaal is feitelijk niet geschikt voor bekleding van een bank. De consument is hierover niet geïnformeerd. De consument ziet dit bevestigd in het oordeel van de deskundige. Er is geen onderhoudsgids aan de consument verstrekt. De consument heeft geen vertrouwen meer in de ondernemer en geeft de voorkeur aan een financiële compensatie.

De consument verlangt een oordeel van een deskundige c.q. kosteloos herstel of levering van een nieuwe bank.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

In het servicerapport wordt aangegeven dat op alle vouwtjes de bovenlaag begint te scheuren en los te laten. Dit is vastgesteld op 12 februari 2018. Een en ander is door externe factoren ontstaan, mogelijk door gebruik van schoonmaakmiddelen die niet geschikt zijn voor dit materiaal. Er is geen ondeugdelijk product geleverd. Het verzoek tot kosteloos herstel of vervanging wijst de ondernemer van de hand. Er is een passende oplossing geboden door de kussenhoezen te vervangen tegen betaling. De ondernemer heeft reeds kosten gemaakt voor twee nieuwe hoezen die de consument niet wenst te ontvangen. Op 23 januari 2018 is aangeboden drie kussenhoezen te leveren voor € 200,–.
In maart 2018 is aangeboden voor de restwaarde (€ 645,–) een nieuwe bank uit te zoeken hetgeen door de consument is afgewezen. Kosteloos herstel na een gebruikstermijn van meer dan vier jaren is niet reëel. Voornoemd voorstel wordt herhaald bij brief van 18 april 2018.
 
Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer is niet gaan kijken omdat de foto’s duidelijk waren. Het kunstleder is van goede kwaliteit en er is geleverd conform order. Er is sprake van een afbreekproces in de flexibiliteit van het kunstleder (craquelé). Bij de verkoop wordt een onderhoudsgids meegegeven waarin is beschreven welke producten moeten worden gebruikt om het afbreken tegen te gaan. Het afbreken ontstaat door factoren van buitenaf. De bank is gedurende vier jaar in gebruik geweest en de garantie is vervallen. Het aanbod voor een bedrag van € 200,– drie nieuwe hoezen te leveren wordt ter zitting gehandhaafd

De ondernemer heeft d.d. 19/23 januari, maart en 18 april 2018 aangeboden om de klachten op te lossen zoals hiervoor omschreven.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Op de hoezen van de zitkussens (behalve bij de longchair) is het lederlook versleten. Lederlook is een imitatieleder van kunststof aangebracht op textiel. Het betreft een kunstleder van een PVC-polyurethaan hetgeen flinterdun materiaal is. Het is goedkoop bekledingsmateriaal dat niet geschikt is voor intensief gebruik. Bij normaal gebruik geldt een levensduur van circa 6 jaar. De hoezen van de zitkussens zijn gaan barsten. De hechting van de PVC-toplaag laat los en op sommige plaatsen is het lederlook geheel verdwenen. De romp, armen en rugkussen zijn nog in perfecte staat. Op het zitkussen is het lederlook versleten als gevolg van wrijving door gebruik. Het schuim is op correcte wijze afgedekt met dacron. De slijtage is derhalve niet van binnenuit ontstaan. Volgens de deskundige is de prijs/kwaliteitverhouding redelijk te noemen.
De klacht is ernstig. Herstel is mogelijk door de hoezen van de zitkussens te vervangen. Kleurverschil is daarbij onontkoombaar.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt vast dat sprake is van barsten in het kunstleder van de zitkussens door het loslaten van de hechtlaag. Door wrijving als gevolg van het gebruik ontstaan de barsten. In navolging van de deskundige stelt de commissie dat de slijtage niet van binnenuit is ontstaan. Vastgesteld kan worden dat de slijtage derhalve ontstaat van buitenaf. Nu de oorzaak van de barsten is gelegen in externe factoren en dus als een gebruikseffect dient te worden gekwalificeerd, is het niet als gebrek in het product aan te merken. Er is dan ook geen sprake van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen uit de koopovereenkomst aan de zijde van de ondernemer.
De ondernemer heeft geleverd hetgeen is besteld. Er is geen ondeugdelijk product geleverd. Dat de bekledingsstof niet geschikt is voor intensief gebruik doet hieraan niet af. Het gegeven dat de barsten zijn ontstaan na vier jaar en de deskundige een levensduur aangeeft van zes jaar, maakt niet dat sprake is van een gebrek in het product. De intensiteit van het gebruik en het onderhoud zijn immers van invloed op de levensduur. Het is niet mogelijk vast te stellen hoe intensief het gebruik is geweest en hoe het onderhoud heeft plaatsgevonden. Dit dient derhalve voor rekening en risico van de consument te blijven.

De commissie stelt dat het op de weg van de consument ligt navraag te doen over het onderhoud. De onderzoekplicht van de consument dient ter zake zwaarder te wegen dan de informatieplicht van de ondernemer.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Wel zou het de ondernemer sieren als hij zijn aanbod tot levering van drie kussenhoezen voor € 200,–dan wel voor de restwaarde (€ 645,–) een nieuwe bank uit te zoeken gestand doet.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 6 juni 2018.