Ondernemer heeft grote beurt uitgevoerd zonder opdrachtbevestiging. Consument moet deel betalen, anders is er sprake van ongerechtvaardigde verrijking

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Orderbevestiging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE 09-0504

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 21 augustus 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van werkzaamheden aan de auto van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 722,–.   De consument heeft een bedrag van € 462,79 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 12 september 2009 zijn klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb mijn auto bij de ondernemer aangeboden voor vervanging van de distributieriem en de apk-keuring. In verband met mogelijk op korte termijn te verwachten problemen met de waterpomp, adviseerde de ondernemer mij deze ook te vervangen vanwege het feit dat dit hoge reparatiekosten met zich mee zou brengen als dit later apart zou moeten gebeuren. Dit advies heb ik opgevolgd en de ondernemer heeft toen berekend dat vervanging van de distributieriem, de spanrollen en de waterpomp ongeveer € 722,– zou gaan kosten. Ik heb mijn auto op vrijdag 11 september 2009 rond 8:10 uur bij de ondernemer afgeleverd. Aan het eind van de middag heb ik geïnformeerd of de auto klaar was. Dat was nog niet het geval. Er zou de dag erna verder worden gegaan met de werkzaamheden. Zaterdag rond 13:00 uur was de auto klaar. Naar mij toen bleek, was er ook een grote beurt uitgevoerd en had de ondernemer een factuur opgesteld ten bedrage van € 1.362,79. Ik heb echter geen opdracht gegeven tot het uitvoeren van grote beurt. Volgens het onderhoudsschema was de auto daar ook pas 12.257 kilometer later aan toe. Deze kilometrage komt bij mijn rijgedrag neer op meer dan een half jaar gebruik. De ondernemer is de mening toegedaan dat ik wel opdracht zou hebben gegeven voor het verrichten van een grote beurt. Ondanks herhaalde pogingen mijnerzijds om de kwestie met elkaar op te lossen, is dit niet gelukt. Ook het inschakelen van het Bovag bemiddelingsbureau heeft geen resultaat opgeleverd. Wel wist [medewerker bemiddelingsbureau] van het Bovag bemiddelingsbureau mij te vertellen dat er voor de vervanging van de distributieriem inclusief vervanging van de waterpomp een flat-rate tijd van 4,4 uur staat en voor een grote beurt inclusief controle van de remmen blijkt een flat-rate tijd te staan van 2,5 uur. De ondernemer stelt 16 uur aan de auto te hebben gewerkt, maar mij uit coulance "slechts" 10,5 uur in rekening te hebben gebracht. Ik vraag me derhalve ernstig af hoe de ondernemer aan de door hem gestelde 16 uur arbeid komt. Ik heb de ondernemer dan ook € 900,– betaald, bestaande uit het geoffreerde bedrag van € 722,– voor de distributieriem en de waterpomp en een door mij geraamd bedrag van € 178,– voor de apk-keuring en de daaruit voortvloeiende kosten voor het in orde brengen van de verlichting en het gangbaar maken van de remmen. De overige kosten van arbeidsloon voor de ongevraagd uitgevoerde grote beurt, wens ik echter niet te betalen. Uit coulance mijnerzijds ben ik echter wel bereid de helft van de materiaalkosten van de grote beurt te voldoen.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik verlang van de commissie dat deze vaststelt dat ik geen opdracht gegeven tot het verrichten van een grote beurt, en om die reden niets verschuldigd ben aan de ondernemer in verband met de door hem verrichte grote beurt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft eerst via onze werkplaats prijzen opgevraagd voor het uitvoeren van een grote beurt, het vervangen van de distributieriem en het verrichten van een apk-keuring aan zijn auto. Tijdens dit gesprek hebben wij het uitgebreid gehad over de uit te voeren werkzaamheden en heb ik aangegeven dat ik het raadzaam vond om niet alleen de distributieriem te vervangen, maar ook de grote beurt uit te voeren. Hierop heb ik een werkbon gemaakt, waarop ik duidelijk de tijd voor zowel de grote beurt als het vervangen van de distributieriem heb ingepland. De consument moest thuis kijken wanneer het schikte en daarna heeft hij de afspraak bij ons bevestigd. Ik heb duidelijk gezegd, dat wij de auto minstens één dag moesten hebben met een uitloop naar de volgende dag. Daarop is het werk op vrijdag 11 september 2009 ingepland. Aan het eind van die dag belde de consument op om te vragen of de auto klaar was, omdat hij de volgende dag op vakantie zou gaan. De auto was toen echter nog niet klaar. De reden daarvan was, dat de grote beurt meer tijd had gevraagd omdat de remmen muur- en muurvast zaten. Toen dat gezegd werd, bleek de consument opeens te denken dat hij geen grote beurt had opgegeven, maar alleen een apk-keuring. Wij hebben dat toen in het midden gelaten en zijn de volgende dag doorgaan met het vervangen van de distributieriem. Overigens moesten de remmen ook goed gangbaar gemaakt worden in verband met de apk-keuring en daarmee was dan ook een bepaalde tijd gemoeid. De consument houdt vol dat hij geen opdracht heeft gegeven voor de grote beurt, terwijl wij zeker weten van wel. De consument heeft duidelijk gezegd dat hij de grote beurt wilde laten uitvoeren en de distributieriem wilde laten vervangen, zeker omdat de consument zijn twijfels had over de uitvoering van onderhoudsbeurten bij [naam autodealer]. De prijsopgaaf van € 722,– was geen afgesproken prijs, maar een raming van de kosten voor het vervangen van de distributieriem, de waterpomp en de v-riem. Voor de grote beurt is geen prijsopgaaf gedaan, omdat niet van tevoren in te schatten was hoeveel tijd daarmee gemoeid zou zijn. Op 25 september 2009 hebben wij de factuur opgemaakt, die wij in vervolgens aan hem hebben meegegeven. Helaas kunnen wij het een en ander niet mondeling bij uw commissie komen toelichten. De tijd dat de [medewerker ondernemer] niet op de zaak aan het werk is, wordt er geen omzet gedraaid.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Korte omschrijving van de klacht(en) Na reparatie d.d. 11 september 2009 door de ondernemer, vervangen van de distributieriem + waterpomp, is bij een reparatie d.d. 6 januari 2010 door [naam autodealer] geconstateerd dat de eerste reparatie niet correct zou zijn uitgevoerd. Zie, in dossier, de brief van consument d.d. 18 januari 2010 met daarbij gevoegde brief van [naam autodealer] d.d. 14 januari 2010.   Vaktechnisch oordeel In de cilinderkop zitten aan de zijde die tegenover de zijde waarde distributie riem loopt twee kunststof afdekdoppen. Deze doppen zitten aan het eind van de nokkenassen. Om bij het vervangen van de distributieriem de nokkenassen te blokkeren moeten de afdekdoppen verwijderd worden, dan kan er speciaal gereedschap op de nokkenassen geplaatst worden zodat de nokkenassen geblokkeerd worden en tegelijkertijd de timing voor afstelling correct is. De afdekdoppen moeten volgens de officiële werkinstructie: “distributieriem uitbouwen – inbouwen “ verwijderd worden met een schroevendraaier. Bij de reparatie d.d. 6 januari 2010 constateerde de werkplaatsmedewerker van [naam autodealer] een geringe olielekkage bij de afdekdoppen en na verwijdering van de doppen zag men een beschadiging (groef) van het pasvlak van de doppen in de cilinderkop. Men heeft door polijsten deze groeven glad gemaakt en aan het eind van het reparatieproces nieuwe afdekdoppen gemonteerd. Bij controle vandaag, 9 januari 2010, was er geen olielekkage te constateren. Tevens is op 6 januari 2010 geconstateerd dat de plastic afdekkap, die aan de onderzijde van de motor bij de krukaspoelie zit, niet correct op zijn plaats zat en er zou één bevestigingsboutje niet aanwezig zijn geweest. Tijdens het reparatieproces is de kap, volgens opgave, goed gemonteerd. Gezien de plaats van deze kap in de motorruimte zou er veel demontage werk moeten worden uitgevoerd om dit te kunnen zien en omdat herstel al was uitgevoerd heb ik van deze controle afgezien. Mede omdat de consument geen klachten heeft.   Herstel Herstel heeft al plaatsgevonden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Kern van het geschil betreft de vraag of de consument opdracht heeft gegeven aan de ondernemer tot het verrichten van een grote beurt. De ondernemer stelt dat de consument hem daartoe opdracht heeft gegeven. De consument betwist echter een zodanige opdracht te hebben gegeven. In dat geval ligt het in beginsel op de weg van de ondernemer om het bewijs daarvan te leveren. De commissie acht dat bewijs echter niet geleverd. Naar het oordeel van de commissie staat dan ook niet vast dat de consument opdracht tot het verrichten van een grote beurt heeft gegeven.   Tussen partijen wordt niet betwist dat de ondernemer desondanks wel een grote beurt heeft verricht. De vraag is of de consument een vergoeding aan de ondernemer verschuldigd is voor de door hem verrichte grote beurt, gezien het feit dat de consument daartoe geen opdracht heeft gegeven. In dit verband overweegt de commissie als volgt. De consument is in beginsel niet gehouden tot betaling van enige vergoeding voor werkzaamheden waarvoor hij geen opdracht heeft gegeven. De consument zou daardoor echter ongerechtvaardigd worden verrijkt ten koste van de ondernemer. In dat licht bezien acht de commissie het niet onredelijk dat de consument een vergoeding aan de ondernemer betaalt tot maximaal het bedrag dat de consument is verrijkt door de door de ondernemer zonder opdracht verrichte reparatiewerkzaamheden. Gezien de niet weersproken stelling van de consument dat de ondernemer de grote beurt heeft uitgevoerd bij een kilometerstand van 107.860 kilometer, terwijl de auto daar pas aan toe was bij 120.000 kilometer, acht de commissie het redelijk dat de consument 40% van de kosten van de grote beurt aan de ondernemer betaalt. De commissie begroot de kosten van de grote beurt op € 382,– inclusief BTW, zodat de consument gehouden is om € 152,80 aan de ondernemer te betalen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument is € 152,80 aan de ondernemer verschuldigd in verband met de door de ondernemer uitgevoerde grote beurt aan de auto van de consument.   De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 445,–.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend. Van het van de consument ontvangen depotbedrag ad € 462,79 zal € 152,80 aan de ondernemer worden uitgekeerd. Het resterende bedrag ad € 309,99 zal aan de consument worden uitgekeerd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen, op 2 juni 2010.