Ondernemer heeft hersteld met onvoldoende resultaat. Bank na nieuw herstel wederom niet goed. Van consument mag niet verlangd worden in te stemmen met vervanging of herstel. Overeenkomst ontbonden.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 69327

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 november 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een hoekbankstel [type en kleur] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 2.600,–.   De levering vond plaats op of omstreeks 15 november 2010. Het geschil gaat over de vraag of het geleverde bankstel voldoet aan de eisen, die de consument daar aan mag stellen.   De consument heeft op 16 november 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Meteen bij aflevering was er één en ander mis met het bankstel. De armleuning rechts is ingezakt, in één hoekelement bevindt zich een gaatje, de tweezitsbank kraakt en de driezitsbank is ingezakt. De ondernemer zou het bankstel repareren, maar heeft het pas anderhalf jaar later opgehaald, op 29 februari 2012. De bank zou binnen vier weken retour komen, het werden echter ruim tien weken. Bij aflevering vertoonden de banken nog gebreken, bovendien waren zij heel erg beschadigd en op sommige plaatsen zelfs gescheurd. De ondernemer heeft de bank weer opgehaald en later meegedeeld dat de banken opnieuw gestoffeerd moesten worden, waartoe de consument een nieuwe bekleding heeft uitgezocht. Sindsdien is de ondernemer niet meer bereikbaar voor de consument.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument kan telkens niet in contact komen met de ondernemer. De ondernemer is bijvoorbeeld ook meegedeeld dat het ruilbankstel al tijden gereed staat om opgehaald te worden. De ondernemer komt het echter niet ophalen. Recent stond een chauffeur van de ondernemer met het bankstel voor de deur met de opdracht om dit desnoods op straat te laten staan als de consument het niet wilde accepteren. Bij eerste oogopslag was al duidelijk dat het gewoon het niet gerepareerde bankstel betrof. De chauffeur heeft het bankstel weer meegenomen. De consument heeft geen enkel vertrouwen meer in de ondernemer en hoeft het bankstel ook niet meer.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De hoekbank is door ondernemer opgehaald ter reparatie en na reparatie bij consument teruggebracht. De klachten waren niet hersteld. Ondernemer heeft de hoekbank wederom opgehaald en de consument gevraagd een nieuwe keuze te maken. Nieuwe keuze gemaakt, maar consument wacht nog steeds op de levering. Besteld in mei 2012, dus inmiddels vijf maanden geleden.   De deskundige is vier maal bij [de ondernemer] geweest. Geen enkele keer was de ondernemer aanwezig. Bij de aanwezige medewerker erop aangedrongen dat ondernemer de deskundige zou informeren. Na veertien dagen wachten en vier bezoeken heeft de deskundige niets van de ondernemer vernomen.   Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken ernstig.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft aan de consument een bankstel geleverd, waaraan gebreken kleefden. De ondernemer heeft dit bankstel teruggenomen om te herstellen. Het bankstel bleek echter niet hersteld, waarna de ondernemer nogmaals een poging zou doen. De bank is langdurig weg geweest, maar bleek bij terugkeer in nog slechtere staat dan voorheen. De ondernemer zou de bank in mei 2012 opnieuw laten bekleden, maar de bank is nog altijd niet teruggekomen.   Als een geleverd product een gebrek vertoont heeft de consument er recht op dat dit gebrek wordt hersteld, of als dat niet lukt het product wordt vervangen. De ondernemer heeft reeds eenmaal herstel gepleegd en zou dat nogmaals doen. De bank is echter reeds zodanig lang weg, van mei tot en met november, dat naar het oordeel van de commissie herstel geen reële optie meer is. In een dergelijke situatie komt een consument het recht toe op ontbinding van de overeenkomst.   Naar het oordeel van de commissie mag van de consument niet verlangd worden dat nu nog sprake is van herstel of vervanging. Bij een in november 2010 aangeschaft bankstel dat nog nimmer correct is geweest kan na twee jaar ook niet gezegd worden dat ontbinding niet in verhouding staat tot het gebrek.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   De overeenkomst zal dan ook worden ontbonden.   De ondernemer dient daarbij ook het ruilbankstel zo spoedig mogelijk terug te nemen, het risico voor de staat van dit bankstel is, nu de consument al veel eerder heeft aangegeven dat het opgehaald moest worden, geheel voor rekening van de ondernemer.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De overeenkomst d.d. 6 november 2010 wordt ontbonden verklaard. Dit betekent dat de ondernemer de koopprijs van de bank ad € 2.600,– aan de consument terugbetaalt en het bankstel behoudt.   De ondernemer betaalt aan de consument binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 600,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 9 november 2012.