Ondernemer heeft kosten voldoende gespecificeerd; in rekening brengen annuleringskosten gerechtvaardigd.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Annulering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 48533

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 31 juli 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken (hierna te noemen: het gekochte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.750,–.   De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument heeft op 17 augustus 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. De consument heeft een bedrag van € 1.250,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In het aankoopgesprek heeft de consument aangegeven dat het ging om plaatsing van een hoekkeuken en dat de hoeken in haar keuken scheef waren, maar dat zij niet wist in welke mate. De verkoper vond dit geen probleem. Daarop werd de overeenkomst getekend. De consument zou zelf voor montage van de keuken zorgen. Na het inmeten bleken de maten echter zodanig afwijkend dat een aparte mal zou moeten worden gemaakt, waardoor de kosten boven de € 5.400,– zouden uitkomen. Dat wilde de consument niet. De consument stelde toen voor om de kosten ieder voor de helft te delen, maar daar voelde de verkoper niet voor. De verkoper liet daarop weten dat hij de consument niet aan de verkoop zou houden zodat de consument er van uitging dat de overeenkomst kosteloos ontbonden zou worden. Toen de consument daarvan een schriftelijke bevestiging vroeg, werd door de ondernemer medegedeeld dat de koop kon worden geannuleerd tegen vergoeding van 30% van de offertekosten. Daarmee ging de consument niet akkoord. Op 6 september 2010 werd door de ondernemer medegedeeld dat de ondernemer bereid was de kosten voor het maken van de mal op zich te nemen. De consument had toen echter geen vertrouwen meer in de ondernemer en annuleerde daarom zelf op 12 september 2010 de overeenkomst. De ondernemer reageerde daarop met het sturen van een factuur ad 30% van het offertebedrag wegens annuleringskosten.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument is niet meer bereid de ondernemer de keuken nog te laten leveren, ook al behoeft zij geen kosten te betalen voor de te maken mal. Haar vertrouwen in de ondernemer is onherstelbaar beschadigd. Zij is bereid een redelijk bedrag aan annuleringskosten te betalen, maar beschouwt de in rekening gebrachte annuleringskosten ad 30% van de verkoopprijs op basis van de algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een schriftelijke reactie op de klacht bij de commissie in te dienen. In het dossier bevindt zich een brief d.d. 14 september 2010 van ondernemer aan consument, waarin wordt medegedeeld dat blijkens de meest recente gegevens [branche-onderzoek 1997] de brutowinstmarge op keukenverkopen circa 41% is van het verkoopbedrag (exclusief BTW). De gemiddelde marge komt uit op 35,1% van de verkoopsom (exclusief BTW). Vrijwel alle kosten zijn doorlopende (vaste) kosten, dat wil zeggen deze drukken gelijkelijk op alle verkopen. Bij die brief werd de consument voorgesteld om de overeenkomst te annuleren tegen betaling van € 1.250,– (inclusief BTW), mits dit voorstel binnen 48 uur door consument werd geaccepteerd. Anders vordert ondernemer 30% van de verkoopsom.   Ter zitting heeft de ondernemer – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft tijdens het verkoopgesprek niet goed aangegeven dat de maatvoering van de keuken zeer afwijkend was. Er was niet alleen een scheve hoek aanwezig, maar ook zat er een pijp in de weg. Aanvankelijk was de ondernemer niet bereid om de kosten van de mal ieder voor de helft te delen, maar de zaak is later op hoger niveau besproken en toen is de consument medegedeeld dat de ondernemer bereid was alle kosten van de te maken mal voor eigen rekening te nemen. De consument wilde dit toen niet meer en annuleerde de overeenkomst. Het is niet juist dat de verkoper aan de consument medegedeeld zou hebben dat de consument niet langer aan de koopovereenkomst zou worden gehouden. De ondernemer vordert wegens annuleringskosten 30% van de verkoopprijs.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Centraal in dit geschil staat de vraag welke bedrag de consument (eventueel) aan annuleringskosten aan de ondernemer verschuldigd is.   Tussen partijen is op een gegeven moment een stroeve atmosfeer ontstaan, in eerste instantie  over de vraag wie de kosten van een noodzakelijke mal ten behoeve van de te leveren keuken zou moeten betalen. Het voorstel van de consument om die kosten te delen, werd aanvankelijk niet door de ondernemer geaccepteerd. Dit neemt niet weg dat het door de ondernemer tenslotte gedane voorstel om alle kosten van de mal voor rekening van de ondernemer te laten komen zeer redelijk is. De commissie heeft geconstateerd dat het voorstel van de ondernemer om de kosten van de mal volledig te betalen is gedaan nog voordat de klacht werd ingediend, zodat het voorstel tijdig is gedaan. De door de consument genoemde reden voor haar weigering om op dat voorstel in te gaan hierop neerkomend dat haar vertrouwen in de ondernemer onherstelbaar is beschadigd, is in dat licht bezien niet erg begrijpelijk. De consument is naar het oordeel van de commissie ten onrechte niet op dit aanbod van de ondernemer ingegaan. De consument heeft de overeenkomst niettemin geannuleerd en ter zitting medegedeeld dat zij onder geen enkele voorwaarde alsnog bereid is de ondernemer de keuken alsnog te laten leveren.   De van de koopovereenkomst opgemaakte orderbevestiging d.d. 31 juli 2010 is door de consument voor akkoord ondertekend. Dat formulier vermeldt dat de Algemene Voorwaarden van [de branchevereniging] ten behoeve van keukens, badkamers en sanitaire artikelen gedeponeerd ter griffie van [de rechtbank] (hierna te noemen: algemene voorwaarden) van toepassing zijn. Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden bepaalt: “1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deellevering betreft – kan plaatsvinden. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.”   De commissie is van oordeel dat de ondernemer – gelet op de in de hierboven aangehaalde brief van de ondernemer aan de consument d.d. 14 september 2010 gegeven toelichting – aannemelijk heeft gemaakt dat de consument aan annuleringskosten een percentage van 30% aan de ondernemer verschuldigd is. Het betreft immers voor het merendeel vaste kosten, zoals huisvestingskosten en loonkosten, die zijn berekend over het totaal aantal transacties dat gesloten wordt. De commissie acht dit beding niet onredelijk bezwarend. De klacht van de consument is in zoverre niet gegrond. De commissie is het echter met de consument eens dat dit in het onderhavige geval betekent dat de consument 30% verschuldigd is over € 4.777,– (de oorspronkelijke verkoopprijs inclusief verwijderingsbijdragen), derhalve € 1.433,10. De commissie zal bepalen dat het depotbedrag ad € 1.250,– aan de ondernemer wordt betaald. Daarnaast dient de consument nog € 183,10 aan de ondernemer te betalen.   Daarom wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie wijst het door de consument verlangde af.   De commissie bepaalt dat het depotbedrag van € 1.250,– aan de ondernemer wordt uitbetaald.   De consument dient binnen 1 maand na de verzendatum van dit bindend advies een bedrag ad € 183,10 aan de ondernemer te betalen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 14 januari 2011.