Ondernemer heeft op juiste wijze en op goede gronden opvangovereenkomst opgezegd

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Kinderopvang    Categorie: Opzegging overeenkomst / Verkorte procedure    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 224584/225850

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de wijze van opzegging van de opvangovereenkomst voor de dochter van de consument door de ondernemer. De consument begrijpt niet hoe de ondernemer tot deze plotselinge opzegging heeft kunnen komen. De consument is van mening dat de ondernemer een zorgplicht heeft voor ten aanzien van haar dochter. De ondernemer is bij aanmelding verteld dat de dochter van de consument wat drukker was. Zij kwam van een andere opvangorganisatie, maar de consument was daar niet tevreden over. Al meteen bij aanvang van de opvang vertoonde het meisje afwijkend gedrag, had een flinke achterstand in haar spraak-taalontwikkeling en er waren veel bijtincidenten. Daar is met de consument op 13 april 2023 over gesprokenen op 16 mei 2023 is afgesproken professionals in te schakelen om observaties te laten uitvoeren naar het zorgelijke gedrag van de dochter van de consument. Uit de observaties bleek dat het meisje één op één begeleiding nodig heeft en de consument is van alle de observaties en de bevindingen op de hoogte gebracht. Naar het oordeel van de commissie heeft de ondernemer door het overleggen van verslagen en het toelichten van de observaties voldoende duidelijk gemaakt dat de zorgbehoefte zodanig is dat de dochter van de consument niet in de reguliere opvang, zoals de peuterspeelzaal van de ondernemer kan worden opgevangen. De commissie is van oordeel dat de ondernemer op juiste wijze en op goede gronden de opvangovereenkomst heeft opgezegd en weegt daarbij mee dat de consument de ondernemer niet heeft ingelicht over de zorgen die naar aanleiding van een observatie bij de eerdere opvanglocatie naar voren zijn gekomen en had de ondernemer daarover moeten informeren.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de wijze van opzegging van de opvangovereenkomst voor de dochter van de consument door de ondernemer.

Standpunt van de consument

De driejarige dochter [naam] van de consument werd sinds 4 april 2023 op vier dagen opgevangen op de peuterspeelzaal van de ondernemer. Op 24 juli 2023 ontving de consument van de ondernemer het bericht dat [naam] per 1 augustus 2023 niet meer welkom was op de opvanglocatie. Vooraf is dit niet met de consument besproken. De consument begrijpt niet hoe de ondernemer tot deze plotselinge opzegging heeft kunnen komen. De consument is van mening dat de ondernemer een zorgplicht heeft voor [naam]. Mochten er problemen zijn dan dienen die samen met de consument te worden besproken en opgelost.

Er is geen zwaarwegende reden voor een opzegging en de opzegtermijn van één maand is niet in acht genomen. Daarbij is het voor de consument onmogelijk in de vakantieperiode een andere opvanglocatie voor [naam] te vinden; alle opvanglocaties in de buurt zijn vol. Vanwege het spoedeisend belang voor [naam] heeft de consument het geschil voorgelegd in een verkorte procedure.

Standpunt van de ondernemer

Bij de aanmelding van [naam] in maart 2023 heeft de consument de ondernemer verteld dat [naam] wat drukker was. Zij kwam van een andere opvangorganisatie, maar de consument was daar niet tevreden over, omdat er niet adequaat was omgegaan met de gehoorschade van [naam]. Al meteen in april 2023 bleek dat er veel problemen waren met de opvang van [naam]. [Naam] vertoonde afwijkend gedrag, had een flinke achterstand in haar spraak-taalontwikkeling en er waren veel bijtincidenten waarover de ondernemer klachten heeft ontvangen van andere ouders.

Op 13 april 2023 heeft de ondernemer hier al een gesprek over gehad met de consument. Op 16 mei 2023 heeft de ondernemer met de consument besproken dat het raadzaam leek professionals van [naam kinderopvang ondersteuning] observaties te laten uitvoeren naar het zorgelijke gedrag van [naam]. De consument heeft hiertoe schriftelijke toestemming verleend. In juni 2023 hebben diverse observaties plaatsgevonden die op verzoek van [naam kinderopvang ondersteuning]  werden uitgevoerd door het [kinderopvang]. Uit de observaties bleek dat [naam] één op één begeleiding nodig heeft. Telkens is de consument op de hoogte gebracht van de observaties en de bevindingen. De consument was dan ook zeer goed op de hoogte van de zorgen omtrent de opvang van [naam].

Ook de jeugdarts van de GGD en het consultatiebureau zijn betrokken bij de problematiek van [naam]. De zorgbehoefte van [naam] is te groot voor een reguliere opvanglocatie als die van de ondernemer. De één op één begeleiding die [naam] nodig heeft kan de ondernemer onmogelijk bieden. De ondernemer is van mening dat [naam] veel beter op haar plaats is op een opvanglocatie van het [kinderopvang]. De ondernemer is verteld dat [naam] daar per 1 september 2023 terecht kan. De consument dient de aanmelding voor [naam] zelf te verzorgen. De ondernemer heeft de opvangovereenkomst op 24 juli 2023 per 1 augustus 2023 opgezegd om ervoor te zorgen dat de consument geen opvangkosten over de maand augustus 2023 verschuldigd is. De opvang van de ondernemer is een peuterspeelzaal die in de maand augustus gesloten is.

Feitelijk heeft de ondernemer daarmee de opzegtermijn van één maand (tot 1 september 2023) in acht genomen. De ondernemer heeft later pas van de consument begrepen dat er bij de vorige opvanglocatie van [naam] al observaties hadden plaatsgevonden vanwege zorgen omtrent haar gedrag. De ondernemer heeft er moeite mee dat de consument hem daar niet over heeft geïnformeerd. Er had dan veel eerder kunnen worden gezocht naar een opvanglocatie voor [naam] die passend is bij haar zorgbehoefte.

Beoordeling van het geschil

Op grond van artikel 13 lid 6 sub b en c van de Algemene Voorwaarden van de ondernemer is de ondernemer bevoegd een opvangovereenkomst op te zeggen en een kind de toegang tot de opvanglocatie te ontzeggen onder bijzondere omstandigheden, zoals wanneer het kind extra verzorgingsbehoeftig is, het kind een bedreiging vormt voor de lichamelijke gezondheid of veiligheid van andere kinderen of de opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig belemmert (zie artikel 8 lid 1 sub a, b en c van de Algemene Voorwaarden).

De ondernemer heeft de opvangovereenkomst voor [naam] op 24 juli 2023 opgezegd per 1 augustus 2023 op grond van de hiervoor genoemde bijzondere omstandigheden. Hoewel de inhoud van de e-mail waarmee de overeenkomst is opgezegd duidelijker had gekund, heeft de consument de email als een opzegging aanvaard en begrepen en staat tussen partijen vast dat de ondernemer de opvangovereenkomst heeft willen beëindigen. De klacht van de consument betreft de opzegtermijn en het ontbreken van een zwaarwegende reden voor de opzegging.

De ondernemer heeft door het overleggen van verslagen en het toelichten van de observaties van [naam] voldoende duidelijk gemaakt dat de zorgbehoefte van [naam] zodanig is dat zij niet in de reguliere opvang, zoals de peuterspeelzaal van de ondernemer kan worden opgevangen. Voorts heeft de ondernemer genoegzaam aangetoond dat de consument vanaf het begin van de opvangperiode in april 2023 telkens is geïnformeerd over de ernstige zorgen omtrent het gedrag, de ontwikkeling en de opvang van [naam].

Omdat de opvanglocatie van de ondernemer in augustus is gesloten, heeft de ondernemer met een opzegging per 1 augustus 2023 feitelijk een opzegtermijn van één maand (per 1 september 2023) gehanteerd. Hoewel hierdoor bij de consument verwarring is ontstaan, begrijpt de commissie dat de ondernemer de consument hiermee ter wille heeft willen zijn door voor de maand augustus 2023 geen kosten in rekening te hoeven brengen.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer op juiste wijze en op goede gronden de opvangovereenkomst heeft opgezegd. De klacht is dan ook ongegrond. De commissie weegt daarbij mee dat de consument de ondernemer niet heeft ingelicht over de zorgen die naar aanleiding van een observatie bij de eerdere opvanglocatie van [naam] naar voren waren gekomen. De consument was daarmee op de hoogte van mogelijke problemen die bij de opvang van [naam] bij de ondernemer zouden rijzen en had de ondernemer daarover moeten informeren.

Voor [naam] dient een goede opvanglocatie te worden gevonden die tegemoetkomt aan haar zorgbehoefte. Ter zitting heeft de ondernemer te kennen gegeven dat hem door [naam kinderopvang ondersteuning]  medegedeeld is dat per 1 september 2023 bij het [kinderopvang] een plaats voor [naam] beschikbaar is. Volgens de consument is dit niet het geval en is er sprake van een wachtlijst. De commissie vertrouwt erop dat de ondernemer en de consument gezamenlijk zullen zoeken naar een passende opvangmogelijkheid voor [naam] en daartoe beiden alle medewerking zullen verlenen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht van de consument ongegrond en wijst het verzochte af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit mevrouw mr. A.D.R.M. Boumans, voorzitter, mevrouw drs. J.W. Rutjens MPA, de heer H. Stel, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. J.C. Quint, secretaris, op 21 augustus 2023.