Ondernemer heeft opgetreden als bemiddelaar en is daardoor niet verantwoordelijk voor uitgifte nieuwe tickets

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Bemiddelingsovereenkomst / Wijziging    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 227559/238475

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Tussen de consument en de ondernemer is een bemiddelingsovereenkomst tot stand gekomen. De ondernemer heeft zich daarbij – kort gezegd – verplicht te bemiddelen bij het tot stand brengen van een overeenkomst tussen de consument en de luchtvaartmaatschappij betreffende een vliegreis voor twee personen. De consument wenst een schadevergoeding, omdat de bevestiging van de consument om de terugvlucht te wijzigen niet is geregistreerd. De commissie overweegt dat niet de ondernemer, maar de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk is voor het uitgeven van nieuwe vliegtickets. Aangezien de ondernemer als bemiddelaar heeft opgetreden, moet de ondernemer wel behulpzaam zijn bij het aanvragen van restitutie bij de luchtvaartmaatschappij. De ondernemer heeft dat naar het oordeel van de commissie gedaan. De klacht tegen de ondernemer is ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Reizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De commissie stelt vast dat de klacht tijdig is ingediend. Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 21 februari 2024 te Utrecht. Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting hun standpunt toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 24 januari 2023 met de ondernemer totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar [plaats] op de Filipijnen met de heenvlucht op 12 juli 2023 en de terugvlucht op 14 augustus 2023 voor de som van
€ 3.036,–.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Ik had bij de ondernemer een retourvlucht geboekt voor twee personen van Amsterdam naar [plaats] (met luchtvaartmaatschappij [luchtvaartmaatschappij]). Voor de vertrekdatum heeft de ondernemer mij een drietal wijzigingen voorgesteld betreft de vluchttijden en maatschappijen. Deze heb ik bevestigd. Tijdens de terugreis bleek dat de ondernemer deze niet had doorgegeven aan de luchtvaartmaatschappij waardoor deze de reservering is geannuleerd. Ik heb contact gehad met de luchtvaartmaatschappij en dit bevestigd gekregen. De luchtvaartmaatschappij geeft daarom ook aan dat de fout ligt bij de ondernemer en zal derhalve dan ook niet aan een vergoeding willen meewerken. De ondernemer kon niets voor ons doen behalve ons adviseren om twee nieuwe enkele reis tickets te kopen voor de terugreis.

Deze hebben € 3.097,90 gekost. De ondernemer wil deze tickets niet vergoeden en biedt alleen aan een gedeelte van de oude tickets te vergoeden, namelijk € 539,90.

De consument verlangt een vergoeding van € 2.558,–.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Wij zijn geen partij bij de tussen de consument en de betreffende luchtvaartmaatschappijen gesloten vervoersovereenkomst en het daaruit voortvloeiende geschil. Wij zijn een online reisagent en faciliteren het tot stand komen van overeenkomsten tussen onze klanten en luchtvaartmaatschappijen. Dit proces verloopt via onze website. We bieden een service, maar wij sluiten geen vervoersovereenkomsten met onze klanten en bieden geen diensten aan als luchtvaartmaatschappij. De met de consument gesloten overeenkomst is te kwalificeren als een bemiddelingsovereenkomst ex art. 7:425 BW. Deze zijn we volledig nagekomen door het tot stand brengen van een overeenkomst tussen de consument en [de luchtvaartmaatschappij].

Ten tijde van de heenreis van de consument naar de eindbestemming, is een schemawijziging ontstaan. De partner van [de luchtvaartmaatschappij], te weten [naam partner], heeft hier actie op ondernomen en nieuwe tickets uitgegeven voor de consument. Dit is een logisch handeling daar de consument onderweg was. Het betekent echter dat wanneer er daarna meer schemawijzigingen komen, alleen de luchtvaartmaatschappij een nieuw ticket uit kan geven. Wij zijn niet langer gemachtigd om dit te kunnen doen, daar er geen toegang meer is tot het ticket.

Er is inderdaad een nieuwe schemawijziging voor de terugreis geweest, hiertoe hebben wij voorstellen gedaan aan de consument en de luchtvaartmaatschappij verschillende malen gevraagd de nieuwe tickets met het gewenste schema in orde te maken. Helaas is dit nagelaten door de luchtvaartmaatschappij en we zijn van mening dat we voldoende hebben gedaan om alles in orde te maken voor de consument. Dit neemt niet weg dat er geen restitutie aangevraagd is voor het niet gebruikte deel van het ticket. De terugbetaling wordt gedaan, zodra het bedrag door ons wordt ontvangen van [de luchtvaartmaatschappij]. Wij zijn derhalve geen partij bij dit geschil. [De luchtvaartmaatschappij]/[partner] is het aanspreekpunt voor de consument en wij niet. Daarom dient de klacht te worden afgewezen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop dat de ondernemer een bemiddelingsovereenkomst heeft gesloten met de consument waarna de consument met de luchtvaartmaatschappij een vervoersovereenkomst heeft gesloten. Bij deze vervoersovereenkomst is de ondernemer geen partij. Het betekent dat als zich een schemawijziging voordoet en nieuwe tickets (moeten) worden uitgegeven dit door de luchtvaartmaatschappij moet gebeuren. De ondernemer heeft daarin mogelijk een adviserende rol, maar er is niet gesteld of gebleken dat de ondernemer in dit kader een verkeerd advies heeft gegeven.

Daar komt bij dat de ondernemer ook niet gerechtigd is een nieuw ticket uit te geven en dat ook niet kan doen omdat er geen toegang tot het ticket bestaat, slechts de luchtvaartmaatschappij kan een nieuw (gewijzigd) ticket uitgeven. Wel kan de ondernemer behulpzaam zijn om restitutie aan te vragen voor het niet gebruikte deel van het oorspronkelijke ticket. De ondernemer heeft ook toegezegd dat als deze de terugbetaling heeft ontvangen het bedrag door aan de consument zal worden overgemaakt. Mogelijk kan een hernieuwd verzoek van de ondernemer tot restitutie ertoe leiden dat de consument dat bedrag op korte(re) termijn ontvangt.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer W.A.M. Hendrix, de heer mr. J.H. Willems, leden, op 21 februari 2024.