Ondernemer heeft reparatie ondeugdelijk uitgevoerd, waardoor consument gevolgschade heeft geleden.

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47853

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 5 juni 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden aan een scooter, [merk en type] van 8 november 2008, tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 15,–.   De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 5 juni 2010.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 27 mei 2010 had ik een lekke band. De ondernemer heeft de scooter opgehaald en ik kon hem om vier uur weer ophalen.   Toen ik de scooter kwam halen zei de ondernemer dat hij een nieuwe binnen- en buitenband had gemonteerd voor € 93,50 zonder daarvoor overleg met mij te plegen. Na de reparatie liep de scooter niet prettig.   Op 5 juni liep de buitenband van de scooter er af en zat de binnenband om de motor gewikkeld. De ondernemer heeft de scooter opgehaald, maar zei dat de band er niet kon aflopen, tenzij ik met een zachte band gereden had.   Ik heb de scooter na reparatie weer opgehaald en moest daarvoor € 54,50 betalen. Precies 1,4 kilometer later liep de band er weer af. De ondernemer wilde de scooter toen niet meer komen halen.   Op 7 juni heb ik de importeur gebeld en het voorgevallenen verteld. Volgens de importeur heeft de ondernemer veel te grote (en te smalle) banden gemonteerd. De ondernemer had [merk en type 1] 2.5 X 16 gemonteerd in plaats van [merk en type 2] 2¼ x 12. Doordat ik ben gevallen toen de band (weer) stuk ging, heb ik een materiële schade opgelopen van totaal € 363,19.   De consument verlangt dat de ondernemer alle gemaakte kosten vergoedt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben de consument medegedeeld dat wij niet de juiste onderdelen konden leveren, omdat dit een scooter is van slechte kwaliteit en wij dit merk niet verkopen.   De kosten die wij in rekening hebben gebracht zijn normaal, omdat wij de scooter ook nog moesten ophalen.   Wij konden de bromfiets niet testen omdat de consument de sleutels niet wilde afgeven. Wij betreuren het dat mevrouw is gevallen; het deksel van de koffer van de consument was bij het eerste bezoek aan ons al stuk.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de verklaringen van partijen blijkt, dat de ondernemer op zich heeft genomen om de band te repareren. In plaats daarvan heeft de ondernemer – en dan nog zonder de consument eerst daarvan op de hoogte te stellen – de binnen en buitenband vervangen. Omdat – naar is komen vast te staan – de ondernemer niet de juiste banden of bandenmaat heeft gemonteerd, zijn de banden, binnen korte tijd na de vervanging, van het wiel afgelopen. Bij de tweede keer, kwam de consument bovendien lelijk ten val, tengevolge waarvan de koffer defect raakte en de consument verwondingen opliep.   Nu het op de weg van de ondernemer heeft gelegen, hetzij de reparatie af te wijzen, hetzij deze behoorlijk te verrichten, is de ondernemer tekortgeschoten bij het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden.   Nu de consument bovendien in het geheel niet is gebaat bij deze “reparatie” en zij de reparatie inmiddels elders en met goed resultaat heeft laten uitvoeren, zal de commissie het door de consument aan de ondernemer betaalde bedrag laten restitueren.   De consument acht voldoende aannemelijk dat de koffer bij de val is teloorgegaan, zodat het door de consument ter zitting aangetoonde bedrag voor de vervanging daarvan, eveneens aan de ondernemer ter betaling zal worden opgedragen.   De consument heeft ter zitting foto’s getoond van, door de val ontstane, beschadigingen aan het voertuig, de commissie acht termen aanwezig de reparatie daarvan, naar redelijkheid en billijkheid te bepalen op € 100,–. Dit bedrag dient eveneens aan de consument te worden vergoed.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 463,19. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 330,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, op 24 maart 2011.