Ondernemer heeft ten aanzien van levertijd auto een te rooskleurig beeld geschept

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Private Lease    Categorie: Ontbinding / Schade    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 214084/233999

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft bij de ondernemer een private leaseovereenkomst gesloten. De consument klaagt erover dat de afleverdatum steeds verder op is geschoven. Als de consument dit had geweten had hij niet gekozen voor een dure voorloopauto, maar had hij een goedkoper alternatief gezocht. De consument is van mening dat de ondernemer tekort is geschoten in zijn in informatieplicht. De commissie is van oordeel dat de ondernemer inzake de levertijd een te rooskleurig beeld heeft geschetst. Een vergoeding is daarom op zijn plaats. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Private Lease (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 8 december 2023 te Utrecht.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

De consument heeft ter zitting het standpunt toegelicht. Door de ondernemer is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid ter zitting het standpunt toe te lichten.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Onderwerp van het geschil betreft het antwoord op de vraag of de consument vanwege vertraagde levering recht heeft op de door hem van de ondernemer verlangde € 458,–.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

In april 2022 heb ik afstand gedaan van mijn toenmalige private lease contract en op zoek naar een goedkoper alternatief kwam ik bij de ondernemer uit op de [automerk] [model auto] voor € 268,– per maand. Dit private lease contract heb ik in mei 2022 afgesloten. De verwachte levertijd was slechts een paar maanden, werd mij toegezegd en ter overbrugging van deze periode kon ik een zogeheten voorloopauto huren a € 430,– in de maand. In augustus 2022 kreeg ik echter de mededeling dat de afleverdatum vanwege een vertraagde productie was opgeschoven naar 21 oktober 2022. In oktober 2022 kreeg ik de mededeling dat afleverdatum vanwege de vertraagde productie was opgeschoven naar 24 december 2022.

Begin januari 2023 kreeg ik een mededeling dat de afleverdatum was opgeschoven naar 10 maart 2023, zonder daarbij een opgave van reden. Vanaf dit moment ben ik gaan telefoneren en corresponderen om uitleg. Ik begrijp dat het om een verwachte levertijd gaat en dat er geen fatale termijn op van toepassing is zoals ook in het contract is overeengekomen. De reden die ik van de ondernemer in januari 2023 kreeg waarom het zo lang duurt allemaal was vanwege het conflict in Oekraïne en de schaarste van chips op de wereldmarkt. Deze informatie was volgens mij ook al bekend op het moment dat ik het contract afsloot. Als de ondernemer eerlijker was geweest richting mij vanaf het begin dan had ik tijdelijk alternatief goedkoper vervoer kunnen regelen en had ik niet gekozen voor de dure ‘voorloopauto’. De ondernemer had mij beter vanaf het begin kunnen informeren dat de afleverdatum uiterst onzeker is vanwege de spanningen en schaarste op de wereldmarkt. Het voelt niet eerlijk dat er steeds een afleverdatum van een paar maanden in het vooruitzicht is gesteld zonder enige toelichting over hoe de werkelijke situatie eigenlijk was. Verder heb ik geen goede begeleiding gehad in het omwisselen van de voorloopauto naar de definitieve private lease auto waardoor ik geconfronteerd werd met drie weken dubbele lasten, omdat de definitieve auto eerder was gearriveerd dan ik de voorloopauto kon inleveren. Verder heb ik meerdere uitgebreide mails geschreven om opheldering over nota’s en de afleverdatum en alle ongemakken die ik heb ondervonden. Ik heb de ondernemer ook gevraagd om een gebaar te maken van een bloemetje tot kwijtschelding van de laatste verrekening (omdat ik door de dure voorloopauto voor duizenden euro’s het schip in ben gegaan). Alle communicatie vanuit de ondernemer was of heel kort en ongeïnteresseerd of algemene dingen vertellen waar ik niet naar vroeg en het enige gebaar dat gemaakt kon worden was een betalingsregeling. In mijn beleving is de ondernemer zwaar tekortgeschoten in haar plicht om de klant goed en evenwichtig te informeren en handelingsperspectief te bieden. Graag zou ik ter compensatie de laatste verrekening van € 458,– voor de voorloopauto teruggestort zien. Verder ben ik uiteraard bereid om de verschillende e-mails met achtergrondinformatie tussen mij en de ondernemer toe te sturen voor de verdere inkleuring van dit verhaal.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer kiest ervoor om niet bij de zitting aanwezig te zijn. Naar onze mening zijn de contractuele afspraken helder op de aangebrachte punten en wij hebben er alle vertrouwen in dat de commissie hier recht aan zal doen. Overigens betwist de ondernemer het punt dat de consument aanhaalt ten aanzien van het inleveren van de voorloopauto. De consument heeft ervoor gekozen dit bij een [naam]-vestiging te doen. Dat is de reden dat dit zo lang heeft geduurd. In het contract aangaande de voorloopauto staat dat de consument als volgt de auto moet afmelden: Bij inlevering dient de auto altijd te worden afgemeld via [e-mailadres] / tel: [telefoonnummer]. Als de consument dit had gedaan was de auto de volgende werkdag opgehaald.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen staat niet ter discussie dat zij op 23 mei 2022 een private lease (verhuur)overeenkomst ter zake een [automerk] [model auto] met elkaar zijn aangegaan, waarin een gewenste leverdatum wordt genoemd van 27 mei 2022. Voorts is als onvoldoende weersproken komen vast te staan de stelling van de consument dat de ondernemer aan hem heeft toegezegd dat de levertijd van de auto circa twee maanden zou bedragen. De commissie maakt uit de dossierstukken op dat de betreffende [automerk] pas op 10 maart 2023, dus pas ruim acht maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, aan de consument ter beschikking is gesteld en dat het huurcontract ter zake de “voorloopauto” op 22 maart 2023 is beëindigd.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer met zijn aan de consument voorgehouden levertijd van circa twee maanden een te rooskleurig beeld bij de consument heeft geschetst. Gelet op de stellingen van de consument is de commissie er voldoende van overtuigd dat de consument de betreffende overeenkomst niet, althans niet onder dezelfde voorwaarden, zou hebben gesloten.

In het licht van het tweede lid van artikel 6:230 van het Burgerlijk Wetboek acht de commissie het door de consument verlangde, mede gelet op het feit dat de ondernemer de vordering van de consument niet voldoende heeft weersproken, toewijsbaar.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 458,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Private Lease, bestaande uit de heer mr. D.P.C.M. Hellegers, voorzitter, de heer drs. C.J. Bal, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 8 december 2023.