Ondernemer heeft terecht geweigerd om met ontbinding in te stemmen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 51605

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 november 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een herenhorloge, merk [merknaam], tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs van € 252,95 (inclusief verzendkosten). De levering heeft op 3 november 2010 plaatsgevonden.   De consument heeft op 8 november 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 1 november 2010 heb ik via internet bij de ondernemer een herenhorloge besteld en betaald. Het horloge heb ik op 3 november 2010 per post ontvangen. Ik heb het horloge voorzichtig uitgepakt en bekeken en omdat ik het niet mooi genoeg vond heb ik het vervolgens weer in de originele verpakking teruggedaan en de daaropvolgende dag aan de ondernemer teruggestuurd. Op 5 november 2010 ontving ik een mail van de ondernemer met de opmerking dat het horloge retour was ontvangen zonder begeleidend schrijven en waarin de ondernemer vroeg naar de reden van terugzending. Ik heb dezelfde dag per mail geantwoord dat ik inderdaad er een begeleidend briefje bij had moeten doen, maar dat de reden van retourzending was dat ik het horloge niet mooi vind; het uurwerk is te hoog en iets te kolossaal. Op 8 november 2010 ontving ik wederom een mail van de ondernemer met de mededeling dat het horloge zou zijn gedragen, dat er een aantal krasjes op de achterzijde van de kast zitten en dat op de polsband gebruikssporen zitten zodat de ondernemer het horloge niet retour kan en wenst te nemen. Het horloge is echter absoluut ongedragen en onbeschadigd door mij aan de ondernemer geretourneerd, voorzien van aangehechte labels en in de originele verpakking verzonden. Ik maak dan ook gebruik van mijn herroepingsrecht en wens het aankoopbedrag van de ondernemer geretourneerd te krijgen. Als het horloge al beschadigd is dan is dat gebeurd bij de leverancier dan wel is het horloge verwisseld bij de leverancier.   De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst op basis van het aan hem toekomende herroepingsrecht en wenst 90% van het betaalde aankoopbedrag retour.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 5 november 2010 ontvingen wij het horloge retour. Wij hebben direct gevraagd naar de reden daarvan, want gelet op het feit dat het horloge was gedragen, namen wij aan dat er iets niet goed functioneerde. Over de reactie van de consument, te weten teruggave van de betaalde aankoopsom, verbaasden wij ons. Wij hebben op 8 november 2010 direct gereageerd dat het horloge en de band in een dusdanige staat waren dat retour nemen niet meer mogelijk was. Het horloge was namelijk beschadigd. Als de consument het horloge in die staat had ontvangen dan had hij daarop ongetwijfeld gereclameerd, hetgeen hij niet heeft gedaan. Tijdens de bedenktijd heeft de consument het recht om het artikel te beoordelen en te proberen, maar mag het artikel niet worden gebruikt. In dit geval is het product overduidelijk gebruikt en heeft zowel de kast als de band gebruikssporen/krasjes waardoor het voor ons onverkoopbaar is geworden. Een gebruikt en beschadigd product kunnen wij niet retour nemen. Het verzoek van de consument dient dan ook te worden afgewezen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De kern van het geschil is of de consument een beroep toekomt op het herroepingsrecht ingevolge artikel 6 van de algemene voorwaarden Thuiswinkel en zoals dat ook wettelijk is geregeld en neergelegd in artikel 7:46 d BW. Vaststaat dat de consument tijdig en binnen de aan hem toekomende bedenktermijn het herroepingsrecht heeft ingeroepen. Het gevolg daarvan is dat de overeenkomst in principe kan worden ontbonden. Een ontbinding leidt tot ongedaanmaking van de wederzijds verrichte prestaties en uit dien hoofde is de consument gehouden om de zaak (het horloge) aan de ondernemer te retourneren in de staat waarin de consument het horloge heeft ontvangen.   Uit het standpunt van de consument valt op te maken dat hij het horloge zonder krassen/gebruiks-sporen heeft ontvangen, althans uit niets blijkt dat de consument een beschadigd horloge toegestuurd zou hebben gekregen. Nu onvoldoende weersproken is gesteld dat het horloge bij retournering door de consument aan de ondernemer wel beschadigingen (krassen en gebruiks-sporen) vertoonde, ligt het risico voor het ontstaan en het bestaan van die beschadigingen bij de consument. Dit betekent dat de ondernemer terecht heeft geweigerd om met ontbinding van de koopovereenkomst in te stemmen en het aankoopbedrag aan de consument te retourneren.   Aldus is de klacht van de consument ongegrond.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer zal binnen twee weken na de verzenddatum van dit bindend advies het horloge aan de consument retourneren.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, op 11 mei 2011.