Ondernemer heeft verzuimd maatregelen te nemen om scheuren van gietvloer als gevolg van werking van ondervloer te voorkomen

  • Home >>
  • Afbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 43384

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 31 maart 2009 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leggen van een troffelvloer in de nieuwbouwwoning van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 9.500,–. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 15 mei 2009.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Binnen twee maanden na oplevering is de gietvloer in de keuken gaan scheuren. De ondernemer heeft door middel van verf geprobeerd de scheur cosmetisch weg te werken, maar dit is niet gelukt. De scheur is groter geworden en bedraagt inmiddels twee meter. Binnen enkele maanden na oplevering is de vloer op zo’n tien plaatsen gaan scheuren.   De ondernemer had moeten adviseren dat op een zwevende ondervloer geen gietvloer aangebracht kan worden. Dergelijke vloeren zijn te beweeglijk. De ondernemer heeft vooraf de vloer geïnspecteerd en de aanwezige scheuren in de ondervloer gefotografeerd en was dus voldoende geïnformeerd om een negatief advies te kunnen geven.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Een ander bedrijf (marfix) heeft de vloer beoordeeld. Dit bedrijf heeft aangegeven dat er zo veel beweging in de ondervloer zit dat de scheuren niet met een blijvend resultaat te repareren zijn. De vloer had volgens dit bedrijf nooit zo gelegd kunnen worden.   De consument verlangt dat de ondernemer hem een volledig nieuwe vloer van een zelfde kwaliteit en uitstraling betaald.   Standpunt van de ondernemer   Ter zitting heeft de ondernemer – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Uit het deskundigenrapport blijkt dat de scheurvorming veroorzaakt wordt door de ondervloer en niet aan de ondernemer is te verwijten. Er is al het nodige gedaan om de gevolgen van de werking van de ondervloer weg te nemen. De vloer kan in beginsel op een dergelijke ondervloer gelegd worden. De afwezigheid van de randstroken bij de pui is tijdens de werkzaamheden wel gesignaleerd. Hiervan is geen melding gemaakt. In de toepasselijke algemene voorwaarden van de ondernemer staat dat scheurvorming vanuit de ondervloer niet onder de garantie valt.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De troffelvloer is niet reparabel, omdat de scheuren niet onzichtbaar weg te werken zijn. De scheuren zijn ontstaan door werking van de ondervloer, hetgeen kan ontstaan door thermische krimp en uitzetting. Ook is het mogelijk dat de anhydrietvloer niet voldoende dikte heeft op de toegepaste isolatie. De dekking op de verwarmingsleidingen kan ook onvoldoende zijn, waardoor scheuren ontstaan. Het is noodzakelijk om tot een goede oplossing te komen de troffelvloer en anhydrietvloer te verwijderen en het geheel op de juiste wijze met de daarbij geldende normen opnieuw op te bouwen.   Het is zeker dat de scheurvorming opgetreden in de troffelvloer te wijten is aan werking uit de ondervloer. De ondernemer heeft alles wat in zijn macht stond om deze ondervloer voor te bereiden om een kunststofvloer aan te brengen. Om zekerheid te krijgen over de gebruikte dikte van de anhydrietvloer en het type isolatie zou een boorkern moeten worden geboord. Maar omdat er vloerverwarming in de vloer zit, is dit haast niet uitvoerbaar.   De herstelkosten hiervan zijn: Vloerverwarming afkoppelen en voorzieningen treffen om weer aan te sluiten       €   375,–
Vloer inzagen om makkelijk te slopen en schade te beperken                               €   250,–
Vloeren verwijderen d.m.v. luchthamer en compressor                                       €   450,–
De boel schonen                                                                                              €   325,–
Huur afvalbak                                                                                                  €   300,–

Nieuwe vloerverwarming 33 m2 x € 80,– =                                                        € 2.640,–
Nieuwe isolatie 33 m2 x € 20,– =                                                                      €    660,–
Geen anhydriet i.v.m. droging, maar z/c met toevoeging voor snelle droging i.v.m. kunststof afwerking                                                                                 € 1.600,–
Nieuwe troffelvloer 33 m2 x € 45,– =                                                                € 1.485,–
Onvoorzien                                                                                                      €    200,–

  Schade totaal exclusief BTW                                                                              € 8.285,–   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer heeft naar aanleiding van het deskundigenrapport, voor zover thans van belang, aangevoerd dat de deskundige ten onrechte heeft geoordeeld dat een troffelvloer € 45,– per m2 zal kosten. Dat is te laag. De kosten bedragen € 108,40 per m2.   Ter zitting is gebleken dat er bij de pui en bij de uitwendige hoeken geen randstroken zijn aangebracht. Dit was de deskundige niet bekend. Indien deze randstroken wel waren aangebracht, hetgeen technisch mogelijk was, zou de beweging van de ondervloer niet geleid hebben tot de scheuren in de vloer. De randstroken zouden de bewegingen dan hebben opgevangen. Het valt de ondernemer aan te rekenen dat deze geen randstroken heeft aangebracht, althans de consument niet heeft gewezen op de afwezigheid van de randstroken en de mogelijke gevolgen hiervan.   Het beroep van de ondernemer op zijn algemene voorwaarden wordt verworpen voor zover het betreft de scheuren in de vloer beneden, omdat de ondernemer verzuimd heeft maatregelen te treffen ter voorkoming van scheuren als gevolg van de werking van de ondervloer. In dat geval kan de ondernemer zich er niet op beroepen dat de scheuren veroorzaakt zijn door de werking van de ondervloer. Met betrekking tot de vloer beneden is de klacht van de consument gegrond.   De door de deskundige geadviseerde herstelmogelijkheid is naar het oordeel van de commissie te ingrijpend en niet nodig. De commissie zal dit onderdeel van het advies van de deskundige dan ook niet overnemen.   Naar het oordeel van de commissie kunnen de scheuren in de vloer beneden hersteld worden door het aanbrengen van de randstroken nabij de pui, waarna ofwel de bovenste laag van de vloer verwijderd dient te worden en vervolgens een nieuwe toplaag aangebracht moet worden ofwel een nieuwe toplaag over de bestaande vloer aangebracht moet worden. Dit laatste is afhankelijk van de situatie ter plaatse (ruimte bij de deuren etc). De ondernemer zal worden verplicht deze werkzaamheden uit te voeren.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer verricht de hiervoor omschreven werkzaamheden die nodig zijn om de klacht van de consument met betrekking tot de vloer beneden te verhelpen. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies. De ondernemer brengt de consument ter zake geen kosten in rekening.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, op 7 januari 2011.