Ondernemer heeft voldaan aan informatieverplichting; consument moet rekening alsnog betalen

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: kosten/ Informatie(verstrekking)    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 178150/187570

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

In deze zaak is eerder een tussenadvies gegeven.
Het geschil is tussen een consument en ondernemer. Consument vindt dat ondernemer een verkeerde berekening van de saldering in het dynamische leveringsovereenkomst maakt. Ondernemer heeft het Excel-bestand aan de commissie ter beschikking gesteld met de uitleg over d gehanteerde prijzen. De commissie oordeelt dat ondernemer op verschillende manieren toelichting heeft geboden over de gehanteerde prijzen. De commissie verklaart de klacht ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
De Geschillencommissie Energie (verder te noemen: de commissie) heeft bij tussenadvies d.d. 14 december 2022 de eindbeslissing aangehouden.
De inhoud van dit tussenadvies moet als hier ingevoegd worden beschouwd.
De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.
Partijen zijn niet voor de zitting opgeroepen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Het geschil betreft de betreft de berekening van saldering bij een dynamische energieleveringsovereenkomst.

De commissie heeft in voormelde tussenbeslissing iedere beslissing aangehouden om partijen in de gelegenheid te stellen een mogelijke regeling te bespreken en te bereiken ter beslechting van dit geschil en de ondernemer het reeds aan de consument gestuurde Excel bestand, met daarin opgenomen gegevens over de afgenomen en terug geleverde energie met de gehanteerde prijzen toe te lichten en dit Excel bestand naar de commissie te sturen.

De ondernemer heeft dit Excel bestand naar de commissie gestuurd. De consument heeft de commissie laten weten dat partijen overleg hebben gehad en bedoelde toelichting door de ondernemer is gegeven. Ook is aangegeven dat partijen geen regeling hebben bereikt. In voormeld tussenadvies is tevens overwogen dat nadere inhoudelijke stukken of argumenten niet in behandeling worden genomen, zodat de nadere inhoudelijke argumenten van partijen en overgelegde stukken buiten de beoordeling blijven.

De consument heeft gesteld dat de ondernemer niet voldoet aan de verplichte salderingsregeling, omdat hij niet voor de opgewekte energie dezelfde prijs ontvangt als waarvoor hij heeft betaald. De consument kan zich niet vinden in de wijze van saldering en meent dat de opbrengsten van zijn terug lever vergoeding te laag zijn.
De consument heeft echter onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit dit zou kunnen worden afgeleid. Bij dit oordeel wordt betrokken hetgeen de ondernemer hiertegen in heeft gebracht: De tarieven in de uren van levering en terug levering binnen die uren komen exact met elkaar overeen.

De ondernemer koppelt de dynamische uurprijzen rechtstreeks aan de inkoopbeurs voor energie, waarbij de inkoopprijs per uur voor stroom en dagprijs voor gas één op één wordt doorgezet naar de klant en exact dezelfde prijs teruggeeft die op dat moment ook geldt als stroom wordt afgenomen en wordt het verbruik per uur gesaldeerd. Als de consument in een uur meer energie verbruikt dan opwekt, betaalt hij over het saldo de EPEX-prijs en als hij in een uur meer opwekt dan verbruikt, ontvangt hij over het saldo de EPEX-prijs. De slimme meter is gekoppeld aan het verbruik en aan de op dat moment daadwerkelijk geldende inkoopprijs. Dit verweer wordt ondersteund door het overgelegde Excel bestand. De consument heeft dit alles onvoldoende weersproken.

Gelet hierop kan de commissie in dit geval niet concluderen dat de ondernemer met deze leveringsovereenkomst voor elektriciteit en gas tegen dynamische prijzen niet aan de salderingsregeling heeft voldaan.

De consument heeft voorts gesteld dat de ondernemer tekort is geschoten in de informatievoorziening betreffende de overeenkomst en dat de door hem meermaals gevraagde toelichting hierop door de ondernemer niet is gegeven. De ondernemer heeft echter, onweersproken, aangevoerd dat de consument ervan op de hoogte is dat een contract is afgesloten met dynamische uurtarieven, hij de consument over de dynamische uurprijzen en het systeem steeds, vooraf, tijdens en na het afsluiten van het contract heeft geïnformeerd, in de contractbevestiging (welkomstbrief) en het tarievenblad die de consument heeft ontvangen de salderingswijze en het gehanteerde terug levertarief is toegelicht en dit te zien is op de website met de aanmelding en via informatie die de ondernemer online geeft. Tevens is blijkens de mailwisseling tussen partijen door de ondernemer gereageerd op vragen ter zake van de consument en heeft de ondernemer de consument het Excel bestand opgestuurd.

De commissie is van oordeel dat de ondernemer hiermee voldoende aan zijn informatieverplichting heeft voldaan.
Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.
Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag van € 972,13 uitbetaald aan de ondernemer.
Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit mevrouw mr. I.K. Rapmund, voorzitter, de heer mr. F.J. Pirard, de heer H.W. Zuur, leden, op 1 maart 2023.